ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอก แสงวิเชียร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาราในไลเคนและผลิตภัณฑ์
2 การศึกษาราในไลเคนและผลิตภัณฑ์
3 การศึกษาราในไลเคนและผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2559
4 ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน ในพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี นครพนม สุโขทัย และสุรินทร์ สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5 ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน ในพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี นครพนม สุโขทัย และสุรินทร์ สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
6 ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน ในพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี นครพนม สุโขทัย และสุรินทร์ สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2555
7 การศึกษาราและสาหร่ายในไลเคนในประเทศไทย
8 การศึกษารา และสาหร่ายในไลเคน ในประเทศไทย
9 การศึกษารา และสาหร่ายในไลเคน ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
10 ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของไลเคนในหมู่เกาะและพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2552
11 การใช้โอโซนเพื่อความปลอดภัยอาหาร
ปี พ.ศ. 2551
12 การใช้โอโซนเพื่อความปลอดภัยอาหาร
13 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและการผลิตกรดอะราคิโดนิคของรา Mortierella sp. BCC2863
ปี พ.ศ. 2531
14 เดกซ์แทรนเนสจาก Penicillium sp. สายพันธุ์ 61