ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ 4
2 ณัฐพล เกิดสุข 3
3 ปกรณ์ อึ้งชัยพงษ์ 3
4 สมชาย ดอนเจดีย์ 3
5 ณัฐชนา พวงทอง 3
6 สันติ ทองพำนัก 2
7 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 2
8 ยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์ 2
9 วราวุธ วุฒิวณิชย์ 2
10 ไชยวัฒน์ เจริญจิริตระกูล 2
11 วรรณวิไล อินทนู 2
12 ง่ายงาม ประจวบวัน 2
13 วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ 2
14 รัชนี ฮงประยูร 2
15 ศิริวัฒน์ คันทารส 1
16 ชิษณุวัฒน์ มณีศรีขำ 1
17 นงลักษณ์ สมันตรัฐ 1
18 นายบรรจบ วันกิ่ง 1
19 พวงทอง เม้งเกร็ด 1
20 เสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์ 1
21 จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์ 1
22 อนุมัติ อิงคนินันท์ 1
23 ศักรธร บุญทวียุวัฒน์ 1
24 กุมุท สังขศิลา 1
25 พงษ์สันติ์ สีจันทร์ 1
26 อรุณศิริ กำลัง 1
27 ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี 1
28 วัชรี วีรคเชนทร์ 1
29 มงคล รักษาพัชรวงศ์ 1
30 ฉวีวรรณ วิขัมภประหาร 1
31 ภาสกร ภู่พันธ์ศรี 1
32 รศ. ดร. ศิริลักษณ์ ฃุ่มชื่น 1
33 อดิชัย พรพรหมินทร์ 1
34 สุภาพร กลิ่นคง 1
35 จิระวัฒน์ กณะสุต 1
36 สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ 1
37 วรรณดี ไทยสยาม 1
38 คนึงนิตย์ เหรียญวรากร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2556 1
4 2555 3
5 2554 2
6 2553 5
7 2552 3
8 2551 1
9 2550 4
10 2547 2
11 2546 1
12 2545 1
13 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดบันทึกข้อมูลอัตโนมัติเพื่อการบริหารจัดการน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำซากในพืชผักตระกูลแตง
3 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในพืชผักตระกูลแตง
ปี พ.ศ. 2556
4 การบรูณาการข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาในลุ่มน้ำชี-มูลเพื่อจัดทำระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการวิกฤติน้ำท่วมและดินถล่ม
ปี พ.ศ. 2555
5 การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดนครปฐม
6 การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม
7 โครงการสร้างกระบวนการขับเคลื่อนระดับชุมชนและจังหวัดในการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณระดับท้องถิ่นและจังหวัดที่บูรณาการ เรื่อง ความยากจนและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการสนับสนุนทางเลือกการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2554
8 การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ
9 การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่จังหวัดนครปฐมโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ
ปี พ.ศ. 2553
10 การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่จังหวัดนครปฐมโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ
11 การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ
12 การพัฒนาข้อเสนอโครงการ เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำตามแนวทางการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
13 การพัฒนาข้อเสนอโครงการ เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
14 ผลกระทบของเอ็นโซต่อการปลูกข้าวในที่ราบภาคกลางของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
15 การหาค่าการใช้น้ำของพืชในโครงการชลประทานขนาดใหญ่โดยใช้การสำรวจระยะไกล
16 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำตามแนวทางการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
17 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2551
18 การศึกษาสภาพน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน โดยการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับการใช้แบบจำลองลุ่มน้ำ
ปี พ.ศ. 2550
19 การศึกษาสัมประสิทธิ์ความขรุขระของทางน้ำที่มีแนวหญ้าแฝกพาดวางบนพื้นที่ความลาดชันสูง
20 การวินิจฉัยการจัดการน้ำในลุ่มน้ำแม่น้ำท่าจีน
21 การประเมินการจัดการระบบอ่างเก็บน้ำของลุ่มน้ำแม่กลองโดยวิธี DEA
22 การติดตามพลวัตของความต้องการน้ำชลประทานในพื้นที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่โดยใช้ข้อมูล MODIS ร่วมกับแบบจำลอง WEAP
ปี พ.ศ. 2547
23 การหาค่าการใช้น้ำของพืชในโครงการชลประทานขนาดใหญ่โดยใช้การสำรวจระยะไกล
24 การหาค่าการใช้น้ำของพืชในโครงการชลประทานขนาดใหญ่ โดยใช้การสำรวจระยะไกล
ปี พ.ศ. 2546
25 การหาค่าการใช้น้ำของพืชในโครงการชลประทานขนาดใหญ่โดยวิธีการสำรวจระยะไกล
ปี พ.ศ. 2545
26 การวิเคราะห์แบบปฏิสัมพันธ์หลากหลายเป้าหมายสำหรับการจัดการทรัพยากรน้ำและดิน กรณีศึกษาลุ่มแม่น้ำแม่กลอง ประเทศไทย