ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอกวิทย์ หายักวงษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 4
5 2554 1
6 2553 4
7 2552 2
8 2551 2
9 2550 1
10 2544 1
11 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 โปรแกรมควบคุมระบบอาคารอัตโนมัติเพื่อการประหยัดพลังงาน
2 การขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำสองเฟสแบบพารามิเตอร์ไม่สมมาตรที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยอินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายแรงดันแบบสามกิ่ง
ปี พ.ศ. 2557
3 PV powered three-leg VSI fed asymmetrical parameter type two-phase induction motor
ปี พ.ศ. 2556
4 การออกแบบเครื่องวัดกำลังไฟฟ้าสามเฟสแบบดิจิตอลโดยใช้ไอซี ADE7758
ปี พ.ศ. 2555
5 ชุดขับเคลื่อนรถเข็นคนพิการไฟฟ้าแบบถอดประกอบ
6 การควบคุมแสงสว่างในห้องเรียนเพื่อการประหยัดพลังงานโดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ
7 ระบบวัดและบันทึกผลการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์โดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย
8 การประหยัดพลังงานในเครื่องปรับอากาศโดยใช้อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2554
9 การประหยัดพลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างโดยการใช้แสงธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2553
10 ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติเพื่อการประหยัดพลังงาน
11 ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หลอด LED
12 การผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์และกังหันลมขนาดเล็กแบบผสมผสาน
13 ระบบปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2552
14 การหากระแสฮาร์มอนิกและกระแสรีแอคทีฟโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อนไปข้างหน้าสำหรับวงจรกรองกำลังแอคทีฟ
15 อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อการประหยัดพลังงาน
ปี พ.ศ. 2551
16 การหาค่ากระแสแอคทีฟเพื่อสร้างกระแสอ้างอิงสำหรับวงจรกรองกำลังแอคทีฟหนึ่งเฟสโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซ็บตรอนหลายชั้น
17 อุปกรณ์ควบคุมเครื่องปรับอากาศระยะไกลสำหรับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคาร
ปี พ.ศ. 2550
18 เทคนิคการควบคุมกระแสโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมสำหรับอินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายแรงดันหนึ่งเฟส
ปี พ.ศ. 2544
19 การผลิตบทเรียนโปรแกรม เรื่องหลักการทำงานของออสซิลโลสโคปสำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1