ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอกลักษณ์ เชาว์วิชารัตน์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัมพร โพธิ์ใย 18
2 ชาญเดช หรูอนันต์ 15
3 Ekalak Chaowicharat 8
4 Amporn Poyai 7
5 เอกราช รัตนอุดมพิสุทธิ์ 6
6 การุณ แซ่จอก 5
7 นริชพันธ์ เป็นผลดี 5
8 รัตนาวรรณ เมนะเนตร 5
9 ภาวดี มีสรรพวงศ์ 5
10 โอภาส ตรีทวีศักดิ์ 4
11 ชนะ ลีภัทรพงศ์พันธ์ 4
12 Charndet Hruanun 4
13 Chana Leepattarapongpan 3
14 อนุชา เรืองพานิช 3
15 Toempong Phetchakul 3
16 Wisut Titiroongruang 2
17 วิสุทธิ์ ฐิติรุ่งเรือง 2
18 Karoon Saejok 2
19 วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ 2
20 Naritchaphan Penpondee 2
21 T. Arpautaipong 2
22 นิธิ อัตถิ 2
23 Weera Phengan 2
24 นิภาพรรณ กลั่นเงิน 2
25 จักรรินทร์ ลัทธิเดช 2
26 เติมพงษ์ เพ็ชรกูล 2
27 มนตรี แสนละมูล 2
28 จักรพงศ์ ศุภเดช 2
29 S. Supadech 1
30 W. Titiroongruang 1
31 พุทธพล เพ็งพัด 1
32 N. Thamrongwattanachai 1
33 Putapon Pengpad 1
34 A. Kaewcharoen 1
35 Nithi Atthi 1
36 Nusara Pataradulpitak 1
37 Nimit Somwang 1
38 Wutthinan Jeamsaksiri 1
39 รัตนาวรรณ สันบุญตัน 1
40 นิมิต สมหวัง 1
41 นุสรา ภัทรดุลย์พิทักษ์ 1
42 วิน บรรจงปรุ 1
43 กรรณิกา อุประโคตร 1
44 เติมพงษ เพ็ชรกูล 1
45 อวิรุทธิ์ ศรีสุวรรณ์ 1
46 ณัฐพล เรืองรัชนีกร 1
47 วีระ เพ็งจันทร์ 1
48 Win Bunjongpru 1
49 Opas Trithaveesak 1
50 Rattanawan Sanboontan 1
51 K. Saeteaw 1
52 รุ่งทวี ปิยนันท์จรัสศรี 1
53 Rungtawee Piyananjaratsri 1
54 J. Ladthidej 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 3
2 2551 7
3 2550 8
4 2549 2
5 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การปรับปรุงกระบวนการผลิต slider encapsulation และสารเคลือบไวแสง
2 The Effect of Ion Implantation on ISFET-Sensing Membrane
3 Magnetotransistor Based on the Carrier Recombination—Deflection Effect
ปี พ.ศ. 2551
4 Characteristics of the 3-terminal Magnetotransistor Using Standard CMOS Process Technology
5 การสร้างชั้นฟิล์มบางซิลิคอนไดออกไซด์ด้วยวิธีไอสารเคมีในสภาวะความดันต่ำสำหรับการทดลองโมดูลคอนแทก
6 การสร้างส่วนเชื่อมต่อของเซนเซอร์วัดแรงดันเลือดด้วยกระบวนการถ่ายย่อแบบ
7 การสร้างขั้วไฟฟ้าสำหรับเซ็นเซอร์อุณหภูมิชนิดตัวต้านทานเทอร์มิสเตอร์ด้วยวิธีอิเล็กโตรเลสเพลทติ้ง (Electroless Plating)
8 ชุดอุปกรณ์ทดสอบพร้อมวิธีการวัดและเทคนิควิเคราะห์อุปกรณ์ตรวจจับความดัน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์
9 Characteristics of the 3-terminal Magnetotransistor Using Standard CMOS Process Technology
10 Effect of Exposure Energy, Focus Range, and Surface Reflection on the Photolithography Process of Contact Hole Patterning
ปี พ.ศ. 2550
11 การศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการสร้าง ความต้านทานเชิงแผ่นของโพลีรีซีสเตอร์ บนอุปกรณ์ตรวจจับความดันเชิงผิว
12 การสร้างเกตออกไซด์สําหรับกระบวนการผลิต CMOS ระดับ 0.8 ไมโครเมตร
13 อุปกรณ์ชุดทดสอบหัววัดอุณหภูมิช่วง 25 degree-C – 150 degree-C
14 กระบวนการถ่ายย่อแบบ และ Alignment Mark เพื่อสร้างชั้นตัวนำของเซนเซอร์วัดแรงดันเลือด
15 การพัฒนากระบวนการถ่ายย่อแบบเพื่อสร้างสเตรนเกจของเซนเซอร์วัดแรงดันเลือด
16 เทคนิคการยิงฝังประจุที่เหมาะสมในกระบวนการสร้างซีมอสขนาด
17 กระบวนการสร้าง Alignment Layer ของสายการผลิต Magnetic Sensor
18 การพัฒนากระบวนการถ่ายย่อแบบ เพื่อสร้างโพลีซิลิกอนเมมเบรนของเซนเซอร์วัดแรงดันเลือด
ปี พ.ศ. 2549
19 Simulation of Low Pressure Capacitive Transducer With Polysilicon Diaphragm on The Silicon Substrate for Hearing Aids Device
20 The Simulation of Piezoresistive Silicon Microphone At Low Sound PressureTo Optimise Positions of The Strain Gauges
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 Impact of lithography overlay on 0.8 micron CMOS layout design rules
22 Effect of temperature to characteristics of polysilicon based surface micromachining piezoresistive pressure sensor
23 Effect of exposure energy, focus range, and surface reflection on the photolithography process of contact hole patterning
24 Merged three-terminal magnetotransistor based on the carrier recombination - deflection effect
25 Magnetotransistor Based on the Carrier Recombination—Deflection Effect
26 P-buried region effects on breakdown voltage of NPT-TIGBT structure
27 UV-enhanced photodetector with nanocrystalline-TiO2 thin film via CMOS compatible process
28 The effects of fluorine ion implantation on acrylic resin denture base
29 The low power 3D-magnetotransistor based on CMOS technology
30 Magnetotransistor based on the carrier recombination-deflection effect
31 Silicon surface micromachining over active devices