ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์
หน่วยงาน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การประเมินระดับความรู้และการมีส่วนร่วมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2556
2 โครงการศึกษารูปแบบและแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยชุมชน (Communication-based adaptation) กรณีศึกษาชุมชนเกษตรกรรมและชุมชนชายฝั่งในภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2555
3 โครงการศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2554
4 โครงการผลกระทบที่เกิดจากการจัดบริการสาธารณสุขให้ประชาชนกัมพูชา อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตำบลบางคล้าให้เป็นเมืองน่าอยู่
6 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
7 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2553
8 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ปี พ.ศ. 2547
9 ประสิทธิภาพการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร / เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์
10 ประสิทธิภาพการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร