ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอกรัตน์ ไวยนิตย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Ekkarut Viyanit 15
2 Chatrchai Chandenduang 3
3 วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ 3
4 ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุล 3
5 Narong Pitaksapsin 3
6 ณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน 3
7 ศิขริน ศรโชติ 3
8 Sikharin Sorachot 3
9 ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง 3
10 นิรุช บุญชู 2
11 Wanida Pongsaksawad 2
12 ธนกร ตันธนวัฒน์ 2
13 ดนุ พรหมมินทร์ 2
14 Prasit Wattanawongsakun 2
15 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 2
16 Tanakorn Tantanawat 2
17 อุกฤษฎ์ สหพัฒน์สมบัติ 2
18 โฆษิต วงค์ปิ่นแก้ว 2
19 สิริณี ไทยวัฒนา 2
20 ธนาวดี ลี้จากภัย 2
21 จรูญ โทรเสร็จ 2
22 มัณฑนา จริยาบูรณ์ 2
23 Jaroon Troset 2
24 Manthana Jariyaboon 2
25 Nared Chininmanu 1
26 นรมน อินทรานนท์ 1
27 บัณฑิต จำรัส 1
28 Kittinan Annanon 1
29 นเรศว์ร ชิ้นอินมนู 1
30 กิตตินันท์ อันนานนท์ 1
31 Kriskrai Sitthiseripratip 1
32 ธันวา ใจเที่ยง 1
33 Siam Kaewkumsai 1
34 Danu Prommin 1
35 Nirut Bunchoo 1
36 Witsanupong Khonraeng 1
37 พงษ์ศักดิ์ หมู่ตระกูลเจริญ 1
38 ปานชีวา อุดมทรัพย์ 1
39 อัชฌา จันทร์ส่องแสง 1
40 ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 1
41 เขมชาติ รุ่งสวัสดิ์ 1
42 Kunio Takahashi 1
43 Amnuaysak Chianpairot 1
44 จิตติ์พร เครือเนตร 1
45 วิจิตร ธรานนท์ 1
46 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 1
47 Khemmachat Rungsawat 1
48 จินดา เจริญพรพาณิชย์ 1
49 Nuwong Chollacoop 1
50 จินตมัย สุวรรณประทีป 1
51 Subongkoj Topaiboul 1
52 นุวงศ์ ชลคุป 1
53 Chinda Charoenphonphanich 1
54 สุบงกช โตไพบูลย์ 1
55 Jintamai Suwanprateeb 1
56 วัฒนา ปิ่นเสม 1
57 นิรุตต์ นาคสุข 1
58 ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ 1
59 ไพโรจน์ จิตรธรรม 1
60 อนัญญา รัมมะทรง 1
61 ประกาศศักดิ์ เพ็ชรอาภรณ์ 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
63 สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ 1
64 ดรุณี อัศวเสถียร 1
65 กตัญชลี ไม้งาม 1
66 พสุ สิริสาลี 1
67 วิทูรัช กู๊ดวิน 1
68 นฤภร มนต์มธุรพจน์ 1
69 ดวงเดือน อาจองค์ 1
70 จรัสพร มงคลขจิต 1
71 - 1
72 กานต์ ภวภูตานนท์ 1
73 Bunpot Mai-ngam 1
74 Kritsada Prapakorn 1
75 บรรพต ไม้งาม 1
76 Tadashi Shinohara 1
77 สยาม แก้วคำไสย์ 1
78 อำนวยศักดิ์ เจียรไพโรจน์ 1
79 กฤษดา ประภากร 1
80 สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ 1
81 Thanawadee Leejarkpai 1
82 Sirinee Thaiwatthana 1
83 โยษิตา ฤดีกิจ 1
84 Watana Pinsem 1
85 Suwat Jirathearanat 1
86 วิษณุพงษ์ คนแรง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 1
3 2553 4
4 2552 7
5 2550 3
6 2549 2
7 2542 2
8 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ผลของกระแสไฟฟ้าเชื่อมพัลส์สูงสุดและส่วนผสมของแก๊สปกคลุมต่อโครงสร้างจุลภาค สมบัติทางกล และความเค้นตกค้างของเนื้อโลหะรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนิติก
ปี พ.ศ. 2554
2 การประเมินพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้าโครงสร้างในสิ่งแวดล้อมบรรยากาศด้วยการทดสอบการกัดกร่อนจากบรรยากาศและเซนเซอร์การกัดกร่อนชนิด ACM
ปี พ.ศ. 2553
3 Corrosion Assessment of Carbon Steel in Thailand by Atmospheric Corrosion Monitoring (ACM) Sensors
4 การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปชนิดแม่พิมพ์หมุน (Rotational Molding Machine) เพื่อการผลิตไซโลพลาสติกขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร
5 การพัฒนาสร้างชุดเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงแข็ง (Briquette Machine) เพื่อใช้ในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification)
6 การออกแบบและผลิตแกนดามยึดตรึงกระดูกต้นขาโดยอาศัยข้อมูลกายวิภาคของคนไทย
ปี พ.ศ. 2552
7 การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์แกนดามยึดตรึงกระดูกที่ทำด้วยโลหะผสมไททาเนียม(Ti6Al-4V) ด้วยการเพิ่มคุณภาพผิว
8 การออกแบบถังหมักขยะอินทรีย์แบบพลิกหมุนสำหรับบ้านเรือนและตลาดสด
9 โครงการพัฒนาระบบสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำต้นแบบระดับชุมชน
10 การศึกษาเบื้องต้นด้านความเหมาะสมในการพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงแข็ง
11 โครงการโรงงานต้นแบบสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กในการผลิตน้ำมันสบู่ดำ ระยะที่ 2
12 Effect of biodiesel on fuel tank in automotive fuel system
13 การศึกษาโครงสร้างจุลภาคและค่ามอดุลัสของยังของโลหะผสมไทเทเนียม Ti-AI-V-Nb
ปี พ.ศ. 2550
14 Surface Improvement of Ti6Al4V Alloy for Orthopedic Implants by Plasma Immersion Ion Implantation and Deposition
15 การผลิตเชื้อเพลิงแข็งอัดแท่งจากกากเมล็ดสบู่ดำด้วยเทคนิคแบบสกรูอัด
16 เครื่องอัดเชื้อเพลิงแข็งสำหรับกากเมล็ดสบู่ดำ
ปี พ.ศ. 2549
17 ผลของโครเมียมและนิกเกิลต่อพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้าผสมสูง ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่ค่าพีเอช 2, 7, 10 และ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
18 การใช้ก๊าซรรมชาติสำหรับยานยนต์
ปี พ.ศ. 2542
19 อิทธิพลของตัวแปรในการเชื่อมทิกพัลส์และส่วนผสมของแก๊สปกคลุมต่อลักษณะการเกิดรอยเชื่อม และโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าไร้สนิมออสเตนนิติก เกรด 316Lในตำแหน่งการเชื่อม 6 นาฬิกา 8 นาฬิกา 9 นาฬิกา 10 นาฬิกา และ 12 นาฬิกา
20 อิทธิพลของตัวแปรในการเชื่อมทิกพัลส์และส่วนผสมของแก๊สปกคลุมต่อลักษณะการเกิดรอยเชื่อม และโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าไร้สนิมออสเตนนิติก เกรด 316L ในตำแหน่งการเชื่อม 6 นาฬิกา 8 นาฬิกา 9 นาฬิกา 10 นาฬิกา และ 12 นาฬิกา