ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอกชัย ลีลารัศมี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- เอกชัย ลีลารัศมี,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 ต่อเกียรติ ใต้ธงชัย 5
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5
4 Ekachai Leelarasmee 4
5 วันเฉลิม โปรา 4
6 ณัฐนิช เกียรติมณีรัตน์ 2
7 คณิตพงศ์ เพ็งวัน 2
8 สราวุธ เมธาวี 2
9 พูลพร แสงบางปลา 2
10 กฤษดา วิศวธีรานนท์ 2
11 สมบูรณ์ จงชัยกิจ 2
12 สุดาพร ลักษณียนาวิน 2
13 สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล 2
14 ก่อเกียรติ บุญชูกุศล 2
15 วาริทช์ ลิ่มวิบูลย์ 1
16 รุ่งฤทธิ์ เจริญศุภกุล 1
17 โอมรินทร์ สาธุเสน 1
18 เรวัตร หวังปรีดาเลิศกุล 1
19 ธเนศ สุวงศ์ 1
20 นัยวุฒิ วงษ์โคเมท 1
21 สราวุฒิ เดชจรัสโยธิน 1
22 อภิศักดิ์ วรพิเชฐ 1
23 พีรจิตร ภาสุภัทร 1
24 กอบแก้ว โอภาสจำรัสกิจ 1
25 วีรยุทธ อำไพวิกรัย 1
26 สกลพงษ์ บูรณะวิทย์ 1
27 วรุตม์ แจ้งแสดง 1
28 สมชาย ชลศิริพันธ์เลิศ 1
29 ชาญณรงค์ บาลมงคล 1
30 ปรัชยนต์ นิติวัฒนานนท์ 1
31 ฐิตินันท์ ศิริประภาวัฒน์ 1
32 รดิศ สมัญญาหิรัญ 1
33 สายชล ส่งเจิม 1
34 กฤษณ์ อธิกุลวงศ์ 1
35 นาวิน วงศ์เทศ 1
36 เอกชัย ลีลารัศมี 1
37 ภุชงค์ อุทโยภาศ 1
38 ประดิษฐ์ มิตราปิยานุรักษ์ 1
39 ธเนศ พาณิชพัฒน์ 1
40 ณัฐพงศ์ อังศุธรารักษ์ 1
41 รวิชญ์ ธีรวิโรจน์ 1
42 ดวงฤดี วงค์ล่ำซำ 1
43 สมชาย จิตะพันธ์กุล 1
44 ทับทิม อ่างแก้ว 1
45 เจษฎา ชินรุ่งเรือง 1
46 เชาวน์ดิศ อัศวกุล 1
47 สุภาวดี อร่ามวิทย์ 1
48 วาทิต เบญจพลกุล 1
49 นันทกฤษณ์ วัฒนเลี้ยงใจ 1
50 ชัชวาลย์ หาญสกุล 1
51 เมธี หวังคุณธรรม, 2516- 1
52 ภัทธีรา อุทัยชนะ 1
53 ชยสร สวนสมจิตร 1
54 นภดล จิตต์จรัส 1
55 แนบบุญ หุนเจริญ 1
56 วิทยากร อัศดรวิเศษ 1
57 อัษฎางค์ แทนสถิตย์ 1
58 เอกพล อนุสุเรนทร์ 1
59 สำรวย สังข์สะอาด 1
60 เกวริน วิเศษจินดาวัฒน์ 1
61 สมบูรณ์ แสงวงค์วาณิชย์ 1
62 พิเชฐ พัชรรุ่งเรือง 1
63 ธีระพงษ์ ประทุมศิริ 1
64 นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย 1
65 ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ 1
66 ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร 1
67 ณัฐ กาญจนศิริ 1
68 คิดชอบ ไวยสุศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2554 2
3 2553 5
4 2551 3
5 2550 4
6 2549 2
7 2547 2
8 2546 4
9 2545 4
10 2544 4
11 2543 2
12 2542 2
13 2541 2
14 2539 2
15 2538 2
16 2537 1
17 2536 1
18 2535 1
19 2531 1
20 2530 1
21 2529 1
22 2528 1
23 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การออกแบบวงจรวัดความถี่กำธรและความต้านทานของผลึกควอทซ์โดยวิธีกวาดความถี่
2 การพัฒนาเครื่องวัดกระแสรั่วเพื่อประเมินการเสื่อมสภาพของกับดักเสิร์จในระบบไฟฟ้าแรงสูง
3 วงจรกำเนิดสัญญาณมุมฉากรูปไซน์ที่สามารถปรับความถี่ได้ระหว่าง 200 ถึง 800 เมกกะเฮิร์ต โดยใช้เทคนิคทวีคูณความจุไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2554
4 การพัฒนามอดูลดาลีสำหรับระบบส่องสว่างของหลอดฟลูออเรสเซนต์
5 ตัวสังเคราะห์ความถี่ดิจิตอลโดยตรงที่ใช้วงจรดัดรูปสามเหลี่ยมเป็นซายน์
ปี พ.ศ. 2553
6 การออกแบบวงจรแปลงผันสัญญาณเชิงอุปมานเป็นสัญญาณเชิงเลขโดยใช้เทคนิคการแบ่งครึ่งและสะสมประจุ
7 การออกแบบวงจรซีมอสออสซิลเลเตอร์แบบวงแหวนที่กินกำลังงานต่ำและไม่ขึ้นกับแรงดันขีดเริ่มเปลี่ยน เพื่อประยุกต์ใช้กับวงจรนาฬิกาเวลาจริง
8 การพัฒนาระบบจัดการพลังงานในบ้านโดยใช้การสื่อสารผ่านสายไฟฟ้ากำลัง
9 การออกแบบวงจรซีมอสออสซิลเลเตอร์แบบวงแหวนที่กินกำลังงานต่ำและไม่ขึ้นกับแรงดันขีดเริ่มเปลี่ยนเพื่อประยุกต์ใช้กับวงจรนาฬิกาเวลาจริง
10 การออกแบบวงจรแปลงผันสัญญาณเชิงอุปมานเป็นสัญญาณเชิงเลข โดยใช้เทคนิคการแบ่งครึ่งและสะสมประจุ
ปี พ.ศ. 2551
11 การพัฒนาเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้าที่สามารถตรวจจับทิศทางของแหล่งกำเนิดฮาร์มอนิกส์และแรงดันตกชั่วขณะได้
12 โครงข่ายวีดิทัศน์เฝ้าระวังไร้สายซึ่งใช้การสื่อสารทาง GPRS และใช้พลังงานจากการเหนี่ยวนำจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับ
13 โครงข่ายวีดิทัศน์เฝ้าระวังไร้สาย ซึ่งใช้การสื่อสารทาง GPRS และใช้พลังงานจากการเหนี่ยวนำจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับ
ปี พ.ศ. 2550
14 การพัฒนาเครื่องทดสอบมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าแบบพกพา โดยใช้การมอดูเลตความกว้างพัลส์
15 การพัฒนาเครื่องทดสอบการสื่อสารแบบโอเอฟดีเอ็มผ่านสายส่งกำลัง
16 การพัฒนาตัวลงบันทึกข้อมูลสำหรับวัดแรงดันเสิร์จในระบบไฟฟ้า
17 การออกแบบวงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกาที่มีการแผ่กระจายความถี่ด้วยเปอร์เซ็นต์คงที่
ปี พ.ศ. 2549
18 การออกแบบวงจรบีบอัดและขยายเชิงลอการิทึมของผลต่าง แบบซีมอสคลาส AB
19 การออกแบบวงจรมัลติเพล็กซ์และดิมัลติเพล็กซ์ที่ความเร็ว 10 กิกะบิตต่อวินาทีสำหรับวงจรรับส่งทางแสง
ปี พ.ศ. 2547
20 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 2 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
21 การออกแบบวงจรวัดอุณหภูมิที่ใช้แรงดันต่ำและกินกำลังไฟต่ำ
ปี พ.ศ. 2546
22 เครื่องขยายวีดิทัศน์ภาษามือเพื่อผู้พิการทางการได้ยิน
23 การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์วงจรรวมด้วยภาษา C++
24 การออกแบบแหล่งกำเนิดแรงดันและกระแสไฟสลับชนิดโปรแกรมได้สำหรับทดสอบความแม่นยำของมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าชนิดเฟสเดียว
25 การออกแบบแหล่งกำเนิดแรงดัน และกระแสไฟฟ้าสลับชนิดโปรแกรมได้ สำหรับทดลองความแม่นยำของมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าชนิดเฟสเดียว
ปี พ.ศ. 2545
26 การพัฒนาระบบแทรกคำบรรยายภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
27 การสังเคราะห์พยางค์เสียงหนักและพยางค์เสียงเบาในภาษาไทย
28 การพัฒนาระบบแทรกคำบรรยายภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
29 การออกแบบวงจรรวมของไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 16 บิต สำหรับเครื่องรับโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2544
30 แบบจำลองทางเวลาที่แม่นยำของสายส่งที่มีความสูญเสีย
31 การรู้จำรูปแบบของการเกิดดีสชาร์จบางส่วนในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
32 ระบบวัดแรงบิดและความเร็วแบบปราศจากเซนเซอร์ สำหรับการทดสอบเครื่องจักรกลไฟฟ้า
33 โครงการพัฒนาฮาร์ดแวร์ของระบบโทรทัศน์ชนิด PAL ที่ซ่อนคำบรรยายภาษาไทย-อังกฤษ
ปี พ.ศ. 2543
34 เทคนิคของเมทริกซ์มากเลขศูนย์สำหรับการจำลองวงจรไฟฟ้าในโปรแกรม "เล็ก"
35 ระบบวีดีโอที่ซ่อนภาพบรรยายได้
ปี พ.ศ. 2542
36 การสังเคราะห์พยางค์ภาษาไทยด้วยวิธีการสังเคราะห์แบบวิเคราะห์โดยใช้คู่เส้นสเปกตรัม
37 เครื่องเล่นซีดีรอมระบบ MPEG-1 สัญญาณเสียงลำดับชั้น 3
ปี พ.ศ. 2541
38 การสังเคราะห์เสียงวรรณยุกต์และสระในพยางค์เปิดภาษาไทย โดยใช้หน่วยเสียงอนุภาค
39 การพัฒนาทีวีไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่สามารถถอดรหัสคำบรรยายภาพไทย-อังกฤษแบบซ่อนได้
ปี พ.ศ. 2539
40 ระบบตรวจสอบภาพชิ้นงานโดยใช้พีซีสำหรับการตรวจสอบฉลากที่พิมพ์บนขวด
41 การพัฒนาตัวประมวลผลคำบรรยายภาพไทย-อังกฤษแบบซ่อนได้
ปี พ.ศ. 2538
42 เครื่องถอดรหัสเทเลเท็กซ์ (ปีที่ 2)
43 แบบจำลองภาษาวีเอชดีแอลของวงจรรวมที่ใช้กับเทเลเท็กซต์
ปี พ.ศ. 2537
44 การพัฒนาหลักสูตรการออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก
ปี พ.ศ. 2536
45 โครงการเครื่องถอดรหัสเทเลเท็กซ์ เนคเทค-จุฬา
ปี พ.ศ. 2535
46 การพัฒนาซอฟต์แวร์ฟังก์ชันชาร์ตสำหรับเครื่องควบคุมที่โปรแกรมได้
ปี พ.ศ. 2531
47 การพัฒนาโปรแกรมจำลองการทำงานของวงจรตรรกะ
ปี พ.ศ. 2530
48 การศึกษาและพัฒนาโปรแกรม สำหรับวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2529
49 โปรแกรมวิเคราะห์ทรานเซียนต์ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์เชิงเส้นแบบท่อน
ปี พ.ศ. 2528
50 การประยุกต์ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมเครื่องกลึง