ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 9
2 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 6
3 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 6
4 มุทิตา มีนุ่น 5
5 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 5
6 วรรณา ชูฤทธิ์ 5
7 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 5
8 พิทยา อดุลยธรรม 4
9 ไพศาล วุฒิจำนงค์ 4
10 อรุณพร อิฐรัตน์ 4
11 โครงการวิจัย Matching Fund 3
12 วรรณา วงศ์กรเชาวลิต 3
13 ไพรัตน์ โสภโณดร 3
14 สมชาย สุคนธสิงห์ 2
15 เสริมศักดิ์ ชื่นเจริญ 2
16 ปิยนุช นาคะ 2
17 นงลักษณ์ สุทธิวนิช 2
18 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 2
19 กนก ติระวัฒน์ 2
20 งบประมาณแผ่นดิน 2
21 รักษ์เกียรติ จิรันธร 2
22 พรชัย ศรีไพบูลย์ 2
23 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 1
24 ดวงพร คันธโชติ 1
25 วิมล ตันติไชยากุล 1
26 นัยทัศน์ ภู่ศรัณย์ 1
27 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 1
28 อรุณศรี สุนทรพิธ 1
29 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
30 กนกอร อินทราพิเชฐ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2556 1
3 2550 6
4 2549 3
5 2548 2
6 2547 3
7 2545 1
8 2544 2
9 2543 1
10 2541 5
11 2535 2
12 2529 1
13 543 55
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน
ปี พ.ศ. 2556
2 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของชิ้นกล้วยภายหลังการทอดแบบน้ำมันท่วม
ปี พ.ศ. 2550
3 การดัดแปรน้ำมันปาล์มเพื่อใช้แทนโกโก้บัตเตอร์โดยใช้เอนไซม์ไลเปสที่ถูกตรึง
4 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากวัสดุเศษเหลือของผลไม้เมืองร้อน
5 การใช้น้ำมันดัดแปรทดแทนวิปปิ้งครีมในไอศกรีม
6 การเก็บเกี่ยวสารมีคุณค่าจากน้ำมันปาลมดิบและวัสดุเศษเหลือ
7 การประยุกต์ใช้น้ำมันปาล์มดังแปรในผลิตภัณฑ์อาหาร(ตอนที่ 1:ไอศครีม)
8 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จากวัสดุเศษเหลือของผลไม้เมืองร้อน
ปี พ.ศ. 2549
9 การปรับปรุงคุณภาพเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์น้ำพริกสมุนไพรไทยสำเร็จรูป
10 การพัฒนาสูตรน้ำพริกสมุนไพร
11 การสกัดและสมบัติของน้ำมันเมล็ดเงาะ
ปี พ.ศ. 2548
12 การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการผลิตผลไม้กวนของชุมชนในเขตจังหวัดพัทลุง และสงขลา
13 การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารผลไม้พื้นบ้านภาคใต้ตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2547
14 ศึกษาความเป็นไปได้ในการวิเคราะห์ อัลฟา-Tocopherolจากเมล็ดเงาะ
15 การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบฝรั่งและการใช้เป็นสารต้านจุลินทรีย์ในอาหาร
16 การดัดแปรน้ำมันปาล์มเพื่อใช้แทนโกโก้บัตเตอร์โดยเอนไซม์ไลเปสที่ถูกตรึง
ปี พ.ศ. 2545
17 การสกัดวิตามิน อี จากน้ำมันปาล์มดิบด้วยตัวทำละลายอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2544
18 การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบฝรั่ง
19 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำมันในระหว่างการทอดมันฝรั่งแท่ง
ปี พ.ศ. 2543
20 การสกัดแคโรทีนอยด์จากน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2541
21 การนำโปรตีนที่แยกได้จากวัสดุเศษเหลือปลา ไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว
22 การย่อยสลายโปรตีนของหัวปลาทูน่าด้วยเอนไซม์ย่อยโปรตีน ที่ผลิตทางการค้า
23 กรรมวิธีที่เหมาะสมในการสกัดไขมันจากตับปลาทูน่า
24 การย่อยสลายโปรตีนของหัวปลาทูน่าด้วยเอนไซม์ย่อยโปรตีนที่ผลิตทางการค้า
25 กรรมวิธีที่เหมาะสมในการสกัดไขมันจากตับปลาทูน่า
ปี พ.ศ. 2535
26 การเตรียมเชื้อเริ่มต้นเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมการหมักโกโก้ 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ 2. บทบาทของจุลินทรีย์ที่เติมต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้
27 การประยุกต์ใช้เชื้อบริสุทธิ์ในอาหารหมักดั้งเดิม (น้ำบูดู) 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในระหว่างการหมักบูดู
ปี พ.ศ. 2529
28 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพปริมาณของเสียจากโรงงานแปรรูปผลิตผลการเกษตรในภาคใต้ของประเทศไทย เน้นอุตสาหกรรมยางพารา