ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสาวรี บำรุง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ศิษยา บุญมานุช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 6
2 ปรีชา แสงโสดา 6
3 อนุชา เหลาเคน 6
4 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 6
5 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 6
6 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
7 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
8 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 4
9 สุภาพร สุขโต 4
10 เมธาพร พุฒขาว 4
11 วัลลีย์ อมรพล 4
12 จงรักษ์ จารุเนตร 4
13 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
14 รุ่งรวี บุญทั่ง 4
15 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
16 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
17 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
18 รัศมี สิมมา 3
19 วินัย ศรวัต 3
20 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
21 อิสระ พุทธสิมมา 3
22 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
23 รจนา ไวยเจริญ 3
24 ประนอม ใจอ้าย 3
25 ชมัยพร บัวมาศ 3
26 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
27 มัตติกา ทองรส 3
28 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
29 ศศิธร ประพรม 3
30 อิทธิพล บรรณาการ 3
31 สุนัดดา เชาวลิต 3
32 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
33 โอภาษ บุญเส็ง 3
34 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
35 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
36 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
37 กิติพร เจริญสุข 3
38 จารุวรรณ บางแวก 3
39 พวงผกา อ่างมณี 3
40 สุภาวดี สมภาค 3
41 แฉล้ม มาศวรรณา 3
42 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
43 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
44 อานนท์ มลิพันธ์ 3
45 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
46 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
47 สายชล แสงแก้ว 3
48 สันติ พรหมคำ 3
49 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
50 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
51 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
52 ณิชา โป้ทอง 3
53 ปิยะรัตน์ จังพล 3
54 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
55 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
56 สุชาติ คำอ่อน 3
57 ฉลอง เกิดศรี 3
58 ปรัชญา เอกฐิน 3
59 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
60 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
61 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
62 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
63 มณี หาชานนท์ 3
64 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
65 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
66 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
67 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
68 บุญญาภา ศรีหาตา 3
69 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
70 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
71 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
72 ประพิศ วองเทียม 3
73 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
74 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
75 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
76 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
77 เอมอร เพชรทอง 3
78 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
79 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
80 สมพงษ์ ทองช่วย 3
81 สุเทพ สหายา 3
82 อัมพร วิโนทัย 3
83 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
84 มานิตา คงชื่นสิน 3
85 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
86 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
87 สาคร โรจนัย 3
88 วลัยพร ศะศิประภา 3
89 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
90 ลักขณา บำรุงศรี 3
91 เบญจมาศ คำสืบ 3
92 สุมนำ งามผ่องใส 3
93 เมธาพร พุฒขำว 3
94 จรรยา มณีโชติ 3
95 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
96 จำนง ชัญถาวร 3
97 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
98 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
99 ศักดา พุทธพาธ 3
100 โอภำษ บุญเส็ง 3
101 กุลชาติ นำคจันทึก 3
102 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
103 - 1
104 มาลัย กล่อมแก้ว 1
105 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
106 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 1
107 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
108 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
109 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
110 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
111 พัชรินทร์ นามวง์ 1
112 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
113 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
114 นิลุบล ทวีกุล 1
115 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 1
116 สมชาย บุญประดับ 1
117 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
118 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
119 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
120 เหรียญทอง พานสายตา 1
121 สมฤทัย ตันเจริญ 1
122 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
123 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
124 วารีย์ ทองมี 1
125 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
126 วิทูร อมรพล 1
127 สมควร คล้องช้าง 1
128 วุฒิพล จันสระคู 1
129 วสันต์ วรรณจักร์ 1
130 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
131 อนันต์ ทองภู 1
132 วนิดา โนบรรเทา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2542 1
4 543 6