ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสาวรี บำรุง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ศิษยา บุญมานุช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 6
2 ปรีชา แสงโสดา 6
3 อนุชา เหลาเคน 6
4 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 6
5 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 6
6 เมธาพร พุฒขาว 4
7 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 4
8 จงรักษ์ จารุเนตร 4
9 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
10 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
11 สุภาพร สุขโต 4
12 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
13 รุ่งรวี บุญทั่ง 4
14 วัลลีย์ อมรพล 4
15 รจนา ไวยเจริญ 3
16 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
17 วินัย ศรวัต 3
18 ประนอม ใจอ้าย 3
19 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
20 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
21 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
22 ฉลอง เกิดศรี 3
23 อิสระ พุทธสิมมา 3
24 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
25 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
26 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
27 สุนัดดา เชาวลิต 3
28 อิทธิพล บรรณาการ 3
29 ชมัยพร บัวมาศ 3
30 ปรัชญา เอกฐิน 3
31 โอภาษ บุญเส็ง 3
32 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
33 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
34 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
35 รัศมี สิมมา 3
36 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
37 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
38 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
39 แฉล้ม มาศวรรณา 3
40 กิติพร เจริญสุข 3
41 อานนท์ มลิพันธ์ 3
42 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
43 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
44 ประพิศ วองเทียม 3
45 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
46 จารุวรรณ บางแวก 3
47 พวงผกา อ่างมณี 3
48 สุชาติ คำอ่อน 3
49 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
50 ณิชา โป้ทอง 3
51 สันติ พรหมคำ 3
52 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
53 มัตติกา ทองรส 3
54 สุภาวดี สมภาค 3
55 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
56 สายชล แสงแก้ว 3
57 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
58 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
59 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
60 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
61 มณี หาชานนท์ 3
62 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
63 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
64 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
65 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
66 สาคร โรจนัย 3
67 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
68 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
69 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
70 สมพงษ์ ทองช่วย 3
71 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
72 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
73 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
74 เอมอร เพชรทอง 3
75 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
76 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
77 บุญญาภา ศรีหาตา 3
78 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
79 เมธาพร พุฒขำว 3
80 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
81 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
82 เบญจมาศ คำสืบ 3
83 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
84 สุเทพ สหายา 3
85 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
86 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
87 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
88 ศศิธร ประพรม 3
89 ปิยะรัตน์ จังพล 3
90 อัมพร วิโนทัย 3
91 วลัยพร ศะศิประภา 3
92 โอภำษ บุญเส็ง 3
93 จำนง ชัญถาวร 3
94 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
95 สุมนำ งามผ่องใส 3
96 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
97 กุลชาติ นำคจันทึก 3
98 ลักขณา บำรุงศรี 3
99 มานิตา คงชื่นสิน 3
100 จรรยา มณีโชติ 3
101 ศักดา พุทธพาธ 3
102 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
103 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 1
104 นิลุบล ทวีกุล 1
105 สมชาย บุญประดับ 1
106 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
107 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 1
108 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
109 สมฤทัย ตันเจริญ 1
110 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
111 - 1
112 เหรียญทอง พานสายตา 1
113 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
114 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
115 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
116 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
117 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
118 อนันต์ ทองภู 1
119 วสันต์ วรรณจักร์ 1
120 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
121 วารีย์ ทองมี 1
122 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
123 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
124 วุฒิพล จันสระคู 1
125 วิทูร อมรพล 1
126 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
127 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
128 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
129 พัชรินทร์ นามวง์ 1
130 สมควร คล้องช้าง 1
131 วนิดา โนบรรเทา 1
132 มาลัย กล่อมแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2542 1
4 543 6