ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสาวรี บำรุง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ศิษยา บุญมานุช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนุชา เหลาเคน 6
2 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 6
3 ปรีชา แสงโสดา 6
4 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 6
5 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 6
6 สุภาพร สุขโต 4
7 เมธาพร พุฒขาว 4
8 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
9 วัลลีย์ อมรพล 4
10 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
11 รุ่งรวี บุญทั่ง 4
12 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 4
13 จงรักษ์ จารุเนตร 4
14 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
15 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
16 โอภาษ บุญเส็ง 3
17 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
18 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
19 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
20 ปรัชญา เอกฐิน 3
21 ประนอม ใจอ้าย 3
22 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
23 รัศมี สิมมา 3
24 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
25 ปิยะรัตน์ จังพล 3
26 รจนา ไวยเจริญ 3
27 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
28 วลัยพร ศะศิประภา 3
29 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
30 ศศิธร ประพรม 3
31 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
32 สุนัดดา เชาวลิต 3
33 อิทธิพล บรรณาการ 3
34 มัตติกา ทองรส 3
35 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
36 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
37 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
38 สายชล แสงแก้ว 3
39 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
40 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
41 สุภาวดี สมภาค 3
42 พวงผกา อ่างมณี 3
43 แฉล้ม มาศวรรณา 3
44 กิติพร เจริญสุข 3
45 จารุวรรณ บางแวก 3
46 สุชาติ คำอ่อน 3
47 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
48 ฉลอง เกิดศรี 3
49 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
50 อิสระ พุทธสิมมา 3
51 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
52 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
53 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
54 ณิชา โป้ทอง 3
55 สันติ พรหมคำ 3
56 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
57 วินัย ศรวัต 3
58 ชมัยพร บัวมาศ 3
59 บุญญาภา ศรีหาตา 3
60 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
61 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
62 เอมอร เพชรทอง 3
63 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
64 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
65 มณี หาชานนท์ 3
66 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
67 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
68 สมพงษ์ ทองช่วย 3
69 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
70 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
71 อานนท์ มลิพันธ์ 3
72 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
73 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
74 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
75 ประพิศ วองเทียม 3
76 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
77 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
78 เบญจมาศ คำสืบ 3
79 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
80 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
81 ลักขณา บำรุงศรี 3
82 จรรยา มณีโชติ 3
83 ศักดา พุทธพาธ 3
84 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
85 มานิตา คงชื่นสิน 3
86 อัมพร วิโนทัย 3
87 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
88 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
89 สุเทพ สหายา 3
90 โอภำษ บุญเส็ง 3
91 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
92 สาคร โรจนัย 3
93 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
94 กุลชาติ นำคจันทึก 3
95 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
96 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
97 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
98 สุมนำ งามผ่องใส 3
99 จำนง ชัญถาวร 3
100 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
101 เมธาพร พุฒขำว 3
102 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
103 พัชรินทร์ นามวง์ 1
104 วนิดา โนบรรเทา 1
105 สมควร คล้องช้าง 1
106 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
107 วิทูร อมรพล 1
108 วุฒิพล จันสระคู 1
109 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 1
110 นิลุบล ทวีกุล 1
111 วสันต์ วรรณจักร์ 1
112 สมชาย บุญประดับ 1
113 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
114 มาลัย กล่อมแก้ว 1
115 - 1
116 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
117 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
118 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
119 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
120 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
121 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
122 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 1
123 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
124 สมฤทัย ตันเจริญ 1
125 เหรียญทอง พานสายตา 1
126 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
127 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
128 วารีย์ ทองมี 1
129 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
130 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
131 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
132 อนันต์ ทองภู 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2542 1
4 543 6