ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสาวรี บำรุง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ศิษยา บุญมานุช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปรีชา แสงโสดา 6
2 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 6
3 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 6
4 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 6
5 อนุชา เหลาเคน 6
6 วัลลีย์ อมรพล 4
7 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
8 เมธาพร พุฒขาว 4
9 รุ่งรวี บุญทั่ง 4
10 สุภาพร สุขโต 4
11 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
12 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
13 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 4
14 จงรักษ์ จารุเนตร 4
15 ชมัยพร บัวมาศ 3
16 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
17 อิทธิพล บรรณาการ 3
18 มัตติกา ทองรส 3
19 ปรัชญา เอกฐิน 3
20 ศศิธร ประพรม 3
21 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
22 โอภาษ บุญเส็ง 3
23 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
24 สุนัดดา เชาวลิต 3
25 สุเทพ สหายา 3
26 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
27 อัมพร วิโนทัย 3
28 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
29 มานิตา คงชื่นสิน 3
30 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
31 เบญจมาศ คำสืบ 3
32 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
33 วลัยพร ศะศิประภา 3
34 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
35 ปิยะรัตน์ จังพล 3
36 รจนา ไวยเจริญ 3
37 สันติ พรหมคำ 3
38 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
39 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
40 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
41 ณิชา โป้ทอง 3
42 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
43 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
44 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
45 สุชาติ คำอ่อน 3
46 ฉลอง เกิดศรี 3
47 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
48 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
49 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
50 รัศมี สิมมา 3
51 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
52 ประนอม ใจอ้าย 3
53 ลักขณา บำรุงศรี 3
54 อิสระ พุทธสิมมา 3
55 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
56 วินัย ศรวัต 3
57 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
58 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
59 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
60 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
61 ประพิศ วองเทียม 3
62 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
63 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
64 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
65 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
66 เอมอร เพชรทอง 3
67 สมพงษ์ ทองช่วย 3
68 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
69 อานนท์ มลิพันธ์ 3
70 พวงผกา อ่างมณี 3
71 สุภาวดี สมภาค 3
72 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
73 สายชล แสงแก้ว 3
74 จารุวรรณ บางแวก 3
75 กิติพร เจริญสุข 3
76 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
77 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
78 จรรยา มณีโชติ 3
79 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
80 แฉล้ม มาศวรรณา 3
81 สุมนำ งามผ่องใส 3
82 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
83 เมธาพร พุฒขำว 3
84 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
85 จำนง ชัญถาวร 3
86 โอภำษ บุญเส็ง 3
87 บุญญาภา ศรีหาตา 3
88 ศักดา พุทธพาธ 3
89 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
90 สาคร โรจนัย 3
91 กุลชาติ นำคจันทึก 3
92 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
93 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
94 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
95 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
96 มณี หาชานนท์ 3
97 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
98 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
99 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
100 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
101 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
102 วิทูร อมรพล 1
103 วุฒิพล จันสระคู 1
104 วสันต์ วรรณจักร์ 1
105 อนันต์ ทองภู 1
106 สมควร คล้องช้าง 1
107 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
108 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
109 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
110 - 1
111 วารีย์ ทองมี 1
112 มาลัย กล่อมแก้ว 1
113 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
114 พัชรินทร์ นามวง์ 1
115 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
116 วนิดา โนบรรเทา 1
117 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 1
118 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
119 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
120 นิลุบล ทวีกุล 1
121 สมชาย บุญประดับ 1
122 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
123 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 1
124 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
125 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
126 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
127 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
128 เหรียญทอง พานสายตา 1
129 สมฤทัย ตันเจริญ 1
130 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
131 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
132 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2542 1
4 543 6