ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสาวภา พรสิริพงษ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิชิต เปานิล 8
2 อภิญญา บัวสรวง 6
3 ปรีชา อุปโยคิน 4
4 พรทิพย์ อุศุภรัตน์ 4
5 กัลยา ซองรัมย์ 4
6 อรวรรณ ชนะพลไกร 4
7 ศยามล ไกยูรวงศ์ 2
8 ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ 2
9 จักรกฤษณ์ ควรพจน์ 2
10 พร้อมจิต ศรลัมพ์ 2
11 วนิดา คุตตวัส 2
12 กุศล สุนทรธาดา 2
13 Waraporn Srisupan 2
14 กมลทิพย์ คติการ 2
15 เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 2
16 อ้อมบุญ ล้วนรัตน์ 2
17 นวลน้อย ตรีรัตน์ 2
18 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
19 พัตธนี วินิจจะกูล 2
20 วราพร ศรีสุพรรณ 2
21 Virapun Wirojratana 2
22 Supattra Srivanichakorn 2
23 วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ 2
24 Saowapa Pornsiripongse 2
25 เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล 2
26 Kriengsak Thamma-Aphiphol 2
27 Pattanee Winichagoon 2
28 ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร 1
29 พธู คูศรีพิทักษ์ 1
30 วาทิตต์ ดุริยอังกูร 1
31 Kusol Soonthorndhada 1
32 สุภาพร ฤดีจำเริญ 1
33 ณัฐรัตน์ คูสกุลรัตน์ 1
34 มนทิพา ทรงพานิช 1
35 ภาวัติ บุญกาญจน์ 1
36 ยุวดี ศรีห้อยยอด 1
37 ยงยุทธ บุราสิทธิ์ 1
38 ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร 1
39 ชิตชยางค์ ยมาภัย 1
40 ธีรพงษ์ บุญรักษา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2554 1
4 2552 4
5 2551 2
6 2550 1
7 2548 1
8 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 วัด: พื้นที่แห่งการเรียนรู้สุขภาวะของผู้สูงอายุไทย กรณีศึกษา วัดแห่งหนึ่งในภาคอีสาน
ปี พ.ศ. 2557
2 การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม
ปี พ.ศ. 2554
3 ภูมิปัญญาในการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์
ปี พ.ศ. 2552
4 แผนที่วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา : เครื่องมือการกำหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหาชายแดน
5 การศึกษาพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร
6 การจัดบริการสุขภาพแบบผสมผสานในสถานบริการสุขภาพในภาครัฐ
7 การจัดการเรียนการสอนซออู้ในวิทยาลัยนาฏศิลป
ปี พ.ศ. 2551
8 นิตยสารพิพิธภัณฑ์ต้นแบบสำหรับวัยรุ่น
9 ดนตรีกับการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของกะเหรี่ยงโป กรณีศึกษากะเหรี่ยงโปบ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2550
10 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม สำหรับผู้ป่วยเบาหวานโดยชุมชน
ปี พ.ศ. 2548
11 ชุมชนลุ่มน้ำนครชัยศรี : พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม-วัฒนธรรม พลวัตและการท้าทาย