ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสาวณิต วิงวอน
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2563
1 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยและการใช้ประโยชน์จากอ้อยในท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเพลงจีน
ปี พ.ศ. 2553
3 ปฐมสมโพธิวัดตองปุ: ความสัมพันธ์ระหว่างจิตรกรรมกับวรรณกรรมพุทธประวัติ
4 ผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาจีนพื้นฐานด้านการพูดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กับสอนภาษาจีนชาวไทย
5 การศึกษาเชิงวิเคราะห์นิทานคำกลอนเรื่องพระคาวุต
6 การศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในนวนิยายไทย
ปี พ.ศ. 2551
7 การศึกษานาฏยลักษณ์ของละครหลวงในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
8 การศึกษาวิเคราะห์โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์
ปี พ.ศ. 2550
9 หลักการแสดงเป็นบุเรงนองในละครพันทาง เรื่องผู้ชนะสิบทิศ
10 การศึกษาวิเคราะห์โคลงดั้นเรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
ปี พ.ศ. 2541
11 หมอลำกกขาขาว
ปี พ.ศ. 2539
12 ผู้ชนะสิบทิศ : ละครพันทางของเสรี หวังในธรรม
ปี พ.ศ. 2519
13 การศึกษาวิเคราะห์บทโขนเรื่องรามเกียรติ์