ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต่อการควบคุมผู้ต้องขังหญิงรักร่วมเพศในทัณฑสถานหญิงธนบุรี
ปี พ.ศ. 2550
3 โครงการวิจัยประเมินผลหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน (รุ่นที่ 6)
4 ปัจจัยส่วนบุคคลและสัมพันธภาพในครอบครัวกับคุณภาพชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
5 การประเมินหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่ 6
ปี พ.ศ. 2549
6 การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2548
7 โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและนิเวศแบบยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2545
8 การศึกษาความเป็นไปได้ของการแปรสภาพการบริหารทรัพยากรน้ำให้เป็นกิจกรรมเอกชน
9 การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเพิ่มความสามารถ ในการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของประชาชน ใน ปี พ.ศ. 2555
ปี พ.ศ. 2536
10 ความคิดเห็นของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด เกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาอาชีพอิสระ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ