ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสาวคนธ์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- Siswanto
- ส่วนตัว
- ไชยยันต์
- สุขสันต์
- สันติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เกรียงไกร ราชกิจ 20
2 มัลลิกา ราชกิจ 12
3 พัฒนพงศ์ เทียนชัย 7
4 เริงชัย ตันสุชาติ 5
5 ฐิติพรรณ ฉิมสุข 5
6 วันจักร สาทสนิท 3
7 อัครินทร์ อินทนิเวศน์ 3
8 ปริศญารัตณ์ สังกะเพศ 3
9 สิตา ชากฤษณ์ 3
10 ฤทธิชัย อัศวราชันย์ 2
11 ประเทือง โชคประเสริฐ 2
12 ณัฐศิรี สมจิตรานุกูล 2
13 โชติพงศ์ กาญจนประโชติ 2
14 กิตตินุช ชุลิกาวิทย์ 2
15 พัชรี ยางยืน 2
16 วิรันธชา เครือฟู 2
17 ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์ 2
18 วรรณวิไล จุลพันธ์ 2
19 จีรวรรณ แซ่เล้า 2
20 เรืองชัย จูวัฒนสำราญ 1
21 ศิริพร พันธุลี 1
22 นิตยา ตาแม่ก๋ง 1
23 มธุรส ชัยหาญ 1
24 สุธรรม อุมาแสงทองกุล 1
25 ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน 1
26 สุรชัย กังวล 1
27 ศิริกานดา แหยมคง 1
28 มานิตย์ พ่วงบางโพธิ์ 1
29 รัชดาภรณ์ ปันทะรส 1
30 อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล 1
31 ภานุวัฒน์ เมฆะ 1
32 เมธี แก่นสาร์ 1
33 สุธยา พิมพ์พิไล 1
34 สุรีย์พร เจรียงประเสิรฐ 1
35 ยภควัตร คำสุข 1
36 กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง 1
37 วราภรณ์ งามสมสุข 1
38 ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์ 1
39 วิชาญ คงธรรม 1
40 สุรศักดิ์ กุยมาลี 1
41 เยาวลักษณ์ คงธรรม 1
42 ศิวรัตน์ กุศล 1
43 กันตพร ช่วงชิด 1
44 ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์ 1
45 รุ่งทิพย์ กาวารี 1
46 นิศาชล ลีรัตนากร 1
47 เกศสุดา สิทธิสันติกุล 1
48 นิโรจน์ สินณรงค์ 1
49 ศิริพร มณีชูเกตุ 1
50 สุจิตรา รอดสมบุญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2557 31
4 2556 6
5 2555 33
6 2554 15
7 2553 10
8 2552 9
9 2551 2
10 2550 3
11 2548 1
12 2543 1
13 2533 1
14 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การปลดปล่อยสารจากโครงสร้างประกอบระหว่างอิมัลชันของน้ำมันในไข่ขาวและแป้งมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2558
2 พัฒนาลวดลายปักผ้าสไบชาวมอญ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนวัดคงคาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
3 การเตรียมและวิเคราะห์อินเดียม-ทินออกไซด์โครงสร้างแบบแท่งนาโนโดยการเคลือบมุมต่ำด้วยกระบวนการเคลือบโดยไอเชิงฟิสิกส์สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นขั้วไฟฟ้าโปร่งใส
ปี พ.ศ. 2557
4 แบบจำลองการกักเก็บน้ำในดินโดยใช้ความสัมพันธ์ของมวล
5 การหาผลเฉลยของสมการคลื่นเมื่อเวลาเป็นเศษส่วนด้วยวิธีการผลต่างอันตะของแครงก์-นิโคลสัน
6 Overexpression of OSB2 Gene in Transgenic Rice Up-Regulated Expression of Structural Genes in Anthocyanin Biosynthesis Pathway
7 Do Consumers Trust Government or Business? A Case Study of Organic Vegetable
8 Collective Learning Process and Community-Based Forest and Water Conservation: A Case Study in Thai Northern Village
9 พลวัตผลกระทบของราคาน้ำมันที่มีต่อราคาสินค้าเกษตรในประเทศไทย
10 การศึกษาและพัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และความเข้มแสงเพื่อประยุกต์ใช้ในงานเกษตรกรรม
11 การประยุกต์ใช้เซนเซอร์เพื่อตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
12 เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำเพื่อการเลี้ยงปลา
13 A Theoretical Investigation of the Push-Pull Effect on the Aromaticity and Electronic Structure of Poly-2,7-[2] Calicene
14 Evaluating Band[N]Calicenes as Carbon Dioxide Hosts using Dispersion Corrected Density Functionals
15 ผลกระทบของราคาน้ำมันที่มีต่อราคาข้าวไทย
16 ทัศนคติของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
17 Poverty and Income Inequality:A Case of Asia Highway in Savannakhet Province of Laos PDR
18 Return and Value at Risk of Stock Index with Extreme Value Theory:Thailand, Philippines and Indonesia
19 ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตข้าวและการจำลองการปรับตัวของเกษตรกรในภาคเหนือ
20 ประสิทธิภาพของแอนโฮโดรบาราคอลที่มีต่อเชื้อรา Achlya bisexualis และ Magnaportha grisea
21 A Novel Mean Square Robust Stability of Uncertain Stochastic Discrete-Time Hybrid Systems
22 คำสันสกฤตในภาษาอินโดนีเซียกับในภาษาไทย:ความต่างในความเหมือน
23 การเตรียมและพิสูจน์เอกลักษณ์ของอนุภาคนาโนไขมันที่บรรจุสารสกัดสาหร่ายเตา
24 An Estimation of the Number of Words Known by Undergraduate Students: A Case Study of Paragraph Level Writing Analyzed by Capture-Recapture Method
25 การเปรียบเทียบผลสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของปลาหนังลูกผสมปลาเทโพและปลาสวายที่เตรียมจากกระบวนการสกัดที่แตกต่างกัน
26 Photo-assisted Control of Gold and Silver Nanostructures on Silicon and Its SERRS Effect
27 การปลดปล่อยยาคีโตโพรเฟนจากแมทริกซ์โพลิเมอร์ของไคโตซานและโพลิเอทีลีนไกลคอล
28 การสังเคราะห์และสมบัติของสารบาราคอลสายยาวสำหรับเป็นสารทำเครื่องหมายเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ในไบโอดีเซล
29 วิธีทำซ้ำแบบใหม่สำหรับปัญหาสมดุล ปัญหาการแปรผันหลากหลายและปัญหาจุดตรึง
30 วิธีการทำซ้ำวางนัยทั่วไปสำหรับปัญหาอสมการการแปรผันและปัญหาจุดตรึง
31 การศึกษาเชิงวิเคราะห์และเชิงตัวเลขในการหาคำตอบของปัญหาค่าเริ่มต้นแบบเอกชนอันดับที่ n
32 วิธีการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการแก้ปัญหาค่าเริ่มต้นอันดับสูงแบบเอกฐาน
33 วิธีการแยกส่วนแบบใหม่สำหรับหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์โดยมีการลู่เข้าอย่างรวดเร็วสำหรับคำตอบในรูปอนุกรม
34 Granger Causality Between Stock Prices and Currency Exchange Rates in Thailand
ปี พ.ศ. 2556
35 On the Diamond Bessel Heat Kernel.
36 การประยุกต์ใช้อัลตราไวโอเล็ตในกระบวนการทำแห้งลำไยพันธุ์ดอ
37 Prediction of Human Leukocyte Antigen Gene Using k-Nearest Neighbor Classifier Based on Spectrum Kernel
38 Enhanced x-ray detection sensitivity in semiconducting polymer diodes containing metallic nanoparticles.
39 Direct detection of 6 MV x-rays from a medical linear accelerator using a semiconducting polymer diode.
40 การหาความเสถียรภาพและการประสานแบบต่อต้านของระบบอลวนที่เหมือนกันและไม่เหมือนกันโดยใช้วิธีควบคุมแบบกระตุ้น
ปี พ.ศ. 2555
41 LMI Approach to Exponential Stability of Linear Systems with Interval Time-Varying Delays
42 The Novel Sufficient Condition for Stability of Discrete-Time Control System of Neural Networks
43 Improved antioxidant activity of BKOS Thai Jasmine Rice
44 Robust Stabity and Stabilization of Linear Polytopic Delay-Difference Equations with Interval Time-Varying Delays
45 การศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์จอสัมผัสในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
46 Robust stability and stabilization of uncertain switched discrete-time systems
47 Screening and Selection of Bacillus spp for fermented corticate soybean meal production
48 Optimal guaranteed cost control of neural networks with interval time-varying delay
49 ผลของการตรวจวัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เป็นพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยทินไดออกไซด์
50 Improvement of the Solar Efficiency of Polymer Solar Cells by using 1,3,5-Trichlorobenzene as Co-solvent
51 The Application of Finite Element Methods to Study Force Transducer Anti-Deviated Load Characteristics
52 The Application of Solar Energy for Chicks Warming System to Reduce Carbon Dioxide Emission
53 LMI Approach to Robust Stability and Stabilization of nonlinear Uncertain Discrete-time Systems with Convex Polytopic Uncertainties
54 Photocatalytic Degradation of Phenol Using Nb-loaded ZnO Nanoparticles
55 A Switching Rule for the Asymptotic Stability of Discrete-Time Systems with Convex Polytopic Uncertainties
56 A Switching Rule for the Asymptotic Stability of Uncertain Discrete-Time Systems
57 Mean Square Robust Stability of Stochastic Switched Discrete-Time Systems with Convex Polytopic Uncertainties
58 Mean Square Exponential Stability of Stochastic Switched System with Interval Time-Varying Delays
59 Robust Stability and Stabilization of Nonlinear Uncertain Stochastic Switched Discrete-Time Systems with Interval Time-Varying Delays
60 A Constructive Way to Design Switching Rule for the Asymptotic Mean Square Stability of Uncertain Stochastic Discrete-Time Systems
61 Solid-state cultivation of Bacillus thuringiensis R 176 with shrimp shells and rice straw as a substrate for chitinase production
62 New Delays-Dependent Sufficient Conditions for the Exponential Stability of Switched Linear Systems with Interval Time-Varying Delays
63 Stability and Stabilization of Switched Linear Discrete-Time Systems with Interval Time-Varying Delay
64 Resonance Raman Enhancement of The v4 Band in Fe(TMPP)Cl at NIR Laser Excitation Attributed to Supramolecular Lnteraction
65 LMI Approach to Stability of Discrete Time-Delays Systems
66 New sufficient Condition of the asymptotics stability of discrete time-delay systems
67 Heavy Metallic Oxide Nanoparticles for Enhanced Sensitivity in Semiconducting Polymer X-ray Detectors
68 Controlling chaos in dynamicals systems
69 Feedback Control of Recurrent Neural Networks with Time-Varying
70 Stabilization and Synchronization for lu system
71 A Delay-Dependent Stability Criterion for Linear Neutral Systems with Time-Varying Delay
72 Adaptive Control and Synchronization of the Shallow Water Model
73 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์การผลิตของนักศึกษาระหว่างกลุ่มที่มีการทดสอบย่อยหลังเรียนกับกลุ่มที่ไม่มีการทดสอบย่อยหลังเรียน
ปี พ.ศ. 2554
74 Shrinking Projection Method of Common Fixed Point Problems for Discrete Asymptotically Strictly Pseudocontractive Semigroups and Mixed Equilibrium Problems in Hilbert Spaces
75 รูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมของสถาบันการเงินในอนาคต
76 On Solving of Common Fixed Point Problems for Nonexpansive Semigroups in Hilbert Spaces
77 Shrinking Projection Method for Fixed Point Problems for Asymptotically Pseudocontractive Mappings in the Intermediate Sense and Mixed Equilibrium Problems in Hilbert Spaces
78 Shrinking Projection Method for Fixed Point Problems of An Infinite Family of Strictly Pseudocontractive Mappings and the System of Cocoercive Quasivariational Inclusions Problems in Hilbert Spaces
79 Asymptotic Stability and Stabilization of Fixed Points for Iterative Sequence
80 จลนพลศาสตร์การอบแห้งด้วยลมร้อนของเปลือกทับทิม
81 Stability and stabilization of swiched linear discrete-time systems with interval time-varying delay
82 New Delays-Dependent Conditions for the Robust Stability of Linear Polytopic Dis…. Time Systems
83 Asymptotic stable of equilibrium poins of Laurent system
84 New Sufficient Condition of Discrete-Time Systems of Neural Networks
85 Stability and Stabilization of Linear Discrete-Time Systems with Tnterval Delay
86 Two-Side Confidence Intervals for the Poisson Means
87 An Iterative Method for Solving the Generalized System of Relaxed Cocoercive Quasivariational Inclusions and Fixed Point Problems of an Infinite Family of Strictly Pseudocontractive Mappings
88 A GENERAL INTERATIVE METHOD FOR SOLVING MIXED EQUILIBRIUM PROBLEMS, COCOERCIVE QUASIVARIATIONAL INCLUSIONS PROBLEMS AND FIXED POINT PROBLEMS OF AN INFINITE FAMILY OF STRICTLY PSEUDOCONTRACTIVE MAPPINGS
ปี พ.ศ. 2553
89 On Some Operator Related to Tri-Laplace Equation
90 On the Green Function of Operator( B + m8)k
91 รูปแบบการสื่อสารสุขภาพท้องถิ่นเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุในชุมชนแม่ทราย อย่างมีส่วนร่วม
92 Synchronization of Lu’s system using active control
93 STABILITY OF LINEAR TIME-VARYING SYSTEMS
94 Exponential Stability of Linear Nonautonomous Systems
95 Estimation model for electrical conductivity of red grape juice
96 Stability Criterion for Discrete-Time Systems
97 EXPONENTIAL STABILITY OF SWITCHED LINEAR SYSTEMS
98 Stability of Lu’s system
ปี พ.ศ. 2552
99 การพัฒนาระบบจัดการงานสารบรรณออนไลน์
100 การศึกษาทัศนคตินักท่องเที่ยวต่างชาติในวัดพระแก้ว
101 มุมมองของผู้ใช้บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
102 Modeling Conditional Correlations for Risk Diversification in Crude Oil Markets
103 Volatility Spillovers between Returns on Crude Oil Futures and Oil Company Stock
104 Modelling Conditional Correlations in the Volatility of Asian Rubber Spot and Futures Returns
105 Interdependence of International Tourism Demand and Volatility in Leading ASEAN Destinations
106 Forecasting Volatility and Spillovers in Crude Oil Spot, Forward and Futures Markets
107 Modeling conditional correlations in crude oil returns
ปี พ.ศ. 2551
108 การใช้ส่วนเหลือทิ้งของข้าวโพดข้าวเหนียวเพื่อผลิตซุปข้าวโพดบรรจุกระป๋อง
109 มุมมองของผู้ใช้บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย (ปี 2551)
ปี พ.ศ. 2550
110 การพัฒนาระบบบริหารพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์
111 ความคาดหวังด้านคุณภาพกับความเป็นจริงและความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ดาบแร่เหล็กน้ำพี้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
112 การศึกษารสฝาดเฝื่อนในมะไฟจีนโดยเทคนิคการวัดความเข้มในแต่ละช่วงเวลา
ปี พ.ศ. 2548
113 หัวเรื่องย่อยอิสระภาษาไทย : การศึกษาเกี่ยวกับบัญชีดำ แนวทางการใช้งาน และการเปรียบเทียบหัวเรื่องหัวเรื่องย่อยอิสระภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ
ปี พ.ศ. 2543
114 อนุกรมวิธานไลเคน การจำแนกชนิดของไลเคน
ปี พ.ศ. 2533
115 The Dffectiveness of Bcc Vaccination Against Tuberculosis Among Children in Saiful Anwar Hospital, Malang, Indonesia
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
116 การปรับต้นทุนความคิดเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง Mental K©apital and Autonomous Learning