ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสมอใจ ชื่นจิตต์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วสันณ์ เพชรรัตน์ 36
2 จิราพร เพชรรัตน์ 13
3 จำเป็น อ่อนทอง 8
4 อัจฉรา เพ็งหนู 8
5 สุทธิรักษ์ แซ่หลิม 8
6 วิจิตรา ลีละศุภกุล 8
7 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 8
8 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 6
9 พรศิลป์ จันทวีเมือง 6
10 ชนินันท์ พรสุริยา 5
11 สมปอง เตชะโต 4
12 นุชรีย์ ศิริ 4
13 ชาญณรงค์ ดวงสอาด 4
14 วัลลภา กฤษณีไพบูลย์ 4
15 พิมพรรณ สมมาตย์ 4
16 จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์ 4
17 ยุวดี ชูประภาวรรณ 4
18 งบประมาณแผ่นดิน 4
19 อยุทธ์ นิสสภา 4
20 วัชรี สมสุข 4
21 ปฏิมาพร ปลอดภัย 4
22 อนุชิต ชินาจริยวงศ์ 3
23 ประเสริฐ ชิตพงศ์ 2
24 เสาวนิต คูประเสริฐ 2
25 วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ 2
26 สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 2
27 นริศ ท้าวจันทร์ 2
28 อิบรอเฮม ยีดำ 2
29 โกศล เจริญสม 2
30 ประสงค์ มั่นสลุง 2
31 ขวัญจิตร สันติประชา 2
32 ดวงทิพย์ กันฐา 2
33 อรพรรณ เกินอาษา 2
34 วินิจ เสรีประเสริฐ 2
35 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 2
36 อรพรรณ พูนทอง 2
37 เลาจนา เชาวนาดิศัย 2
38 ชฎาภรณ์ คงแก้วศรี 2
39 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 2
40 อดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด 2
41 อรัญ งามผ่องใส 2
42 ศมาพร แสงยศ 2
43 วานิด รอดเนียม 2
44 สรศักดิ์ ใจตุ้ย 2
45 ณชัย ศราธพันธุ์ 2
46 สิริลักษณ์ สีหะนันท์ 2
47 วิโรจน์ คลิบสุวรรณ 2
48 นพวรรณ นิลสุวรรณ 2
49 ไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์ 2
50 ลาวัลย์ จีระพงษ์ 2
51 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 1
52 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 1
53 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 1
54 วิชัย หวังวโรดม 1
55 ปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง 1
56 กิจการ ศุภมาตย์ 1
57 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 1
58 โครงการวิจัย NRU 1
59 กิตติ เจิดรังษี 1
60 จรัสศรี นวลศรี 1
61 สายัณห์ สดุดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2555 2
3 2554 1
4 2553 2
5 2552 3
6 2551 2
7 2550 2
8 2549 1
9 2548 2
10 2546 1
11 2544 1
12 2538 1
13 2525 2
14 543 74
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การผลิตสูตรสำเร็จของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคใบร่วง Phytophthora ของกล้ายางพารา
2 การทำสูตรสำเร็จของเชื้อ Streptomyces mycarofaciens และ S.philanthi สำหรับควบคุมโรคพริกโดยชีววิธี
3 การบริหารและดำเนินการโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2555
4 สูตรสำเร็จของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ Streptomyces sp. ในการยับยั้งโรครากขาวของยางพารา
5 การควบคุมโรครากขาวของยางพาราโดยชีววิธีและการคัดเลือกสายพันธุ์ยางต้านทานโรคเพื่อผลิตต้นตอพันธุ์
ปี พ.ศ. 2554
6 การประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรครากขาวในยางพารา ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
7 เก็บรวบรวมเชื้อราในดินและเศษซากพืชในบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานีเพื่อใช้ในการเกษตร
8 ประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราของพริก
ปี พ.ศ. 2552
9 ผลกระทบของสารประกอบทองแดงในการควบคุมโรคใบไหม้ของหน้าวัว
10 ผลกระทบของสารประกอบทองแดงในการควบคุมโรคใบไหม้ของหน้าวัว
11 ประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราของพริก
ปี พ.ศ. 2551
12 การประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริก
13 การแยกและคัดเลือกเชื้อแอคไทโนมัยซิท เพื่อควบคุม Rhizoctonia solani Kuhn เชื้อราก่อโรคของถั่วหรั่ง [Vigna subterranea [L.] Verdc.]
ปี พ.ศ. 2550
14 การใช้ประโยชน์ของแมงศัตรูธรรมชาติ จุลินทรีย์ปฏิปักษ์และจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตถั่วฝักยาวที่ดีและเหมาะสม
15 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช และวัชพืชทางการเกษตรและสาธารณสุขในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
16 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พันธุ์ผักและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้
ปี พ.ศ. 2548
17 การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ และจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการผลิตถั่วฝักยาวที่ดีและเหมาะสม (GAP).
18 การประเมินการควบคุมโรคใบไหม้ของหน้าวัวด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์
ปี พ.ศ. 2546
19 ฤทธิ์ต้านราของฟ้าทะลายโจร Andrographis paniculataWall ex Nees ต่อรา Phytophthora สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน
ปี พ.ศ. 2544
20 การขยายผลการใช้จุลินทรีย์ Bacillus subtilis สำหรับการควบคุมโรคไม้ผล : [1] ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคโคนและรากเน่าและกลุ่มราโรคผลเน่าของทุเรียน
ปี พ.ศ. 2538
21 การคัดเลือกแคลลัสยางพาราที่ต้านทานต่อ Phytophthora palmivora และการชักนำการสร้างพืชใหม่
ปี พ.ศ. 2525
22 การศึกษาลักษณะบางประการและการทำให้เกิดโรคเน่าดำกับผักชนิดต่าง ๆ ของเชื้อ Xanthomonas campestris pv campestris (Pam) Dye
23 การศึกษาลักษณะบางประการและการทำให้เกิดโรคเน่าดำกับผักชนิดต่าง ๆ ของเชื้อ Xanthomonas campestris pv campestris (Pam) Dye
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
24 การทำสูตรสำเร็จของเชื้อ Streptomyces mycarofaciens และ S.philanthi สำหรับควบคุมโรคพริกโดยชีววิธี
25 การผลิตสูตรสำเร็จของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคใบร่วง Phytophthora ของกล้ายางพารา