ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสกสรร สีหวงษ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนาต้นแบบระบบหมักขยะอินทรีย์แบบใช้อากาศและอุปกรณ์ช่วยผสมอัตโนมัติสำหรับบ้านเรือนและองค์กรชุมชน
ปี พ.ศ. 2551
2 การฝึกอบรมการใช้ขี้เลื่อยไมยราบยักษ์เป็นวัสดุเพาะเห็ดในถุงพลาสติก โดยใช้เครื่องแปรรูปต้นไมยราบยักษ์ เป็นเครื่องทุ่นแรงในการผลิตขี้เลื้อย
ปี พ.ศ. 2550
3 การพัฒนาต้นแบบระบบกำจัดขยะขนาดเล็กสำหรับบ้านเรือน
ปี พ.ศ. 2549
4 โครงการฝึกอบรมการผลิตเห็ดในถุงพลาสติก โดยใช้ฟางข้าวหมักและมอบเครื่องอัดฟางข้าวหมักและเครื่องสับฟางข้าวขนาดเล็กให้แก่กลุ่มเกษตรกร
5 การออกแบบและทดสอบเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตพริกอนามัย "เครื่องอัดแท่งวัสดุปลูกพริกอนามัย"
ปี พ.ศ. 2548
6 การออกแบบและทดสอบเครื่องทำความสะอาดผลสะละ
ปี พ.ศ. 2546
7 เครื่องแยกเปลือกและเนื้อหอยเชอรี่
ปี พ.ศ. 2545
8 การออกแบบและทดสอบเครื่องผ่าทุเรียนดิบ เพื่อการแปรรูปโดยใช้ระบบไฮดรอลิค
ปี พ.ศ. 2544
9 ศึกษาการใช้วัชพืชในเขตพื้นที่ไร่เลื่อนลอยเพื่อเป็นวัสดุเพาะเห็ดชนิดต่างๆ