ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การวิจัยความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อการเปิดเสรีภาคบริการทางการศึกษาภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียนสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย
ปี พ.ศ. 2553
2 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3 การศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนมาตรการลดปริมาณคดี : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดอันยอมความได้ตามประมวลกฎหมายอาญา
4 การพัฒนาระบบการเปิดเผยพยานหลักฐานในคดีแพ่งมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการนั่งพิจารณาคดีต่อเนื่องและครบองค์คณะ
ปี พ.ศ. 2552
5 การศึกษาผลกระทบของพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพต่อผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
6 การศึกษาวิเคราะห์ความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา 27 ของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในบริบทของประเทศไทย
7 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนมาตรการลดปริมาณคดี : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดอันยอมความได้ตามประมวลกฎหมายอาญา
ปี พ.ศ. 2551
8 ความปลอดภัยทางชีวภาพในสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรม: การนำมาตรการทางกฎหมายมาใช้บังคับในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
9 ความปลอดภัยทางชีวภาพในสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรม : การนำมาตรการทางกฎหมายมาใช้บังคับในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
10 กฎหมายควบคุมการนำเข้าสิ่งมีชีวิตจากต่างประเทศของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
11 ความปลอดภัยทางชีวภาพในสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรม : การนำมาตราการทางกฏหมายมาใช้บังคับในประเทศไทย