ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เวช เต๋จ๊ะ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 15
2 เบ็ญจารัชด ทองยืน 15
3 ประภาส ช่างเหล็ก 8
4 นางสาวสาวิตรี ทิวงศ์ 7
5 สาวิตรี ทิวงศ์ 6
6 นายวีระยุทธ แสนยากุล 4
7 นายวิศัลย์ เธียรเสถียรพงศ์ 3
8 ดร.อัจฉรา ภาวะสุทธิ์ 3
9 วิสิฐ กิจสมพร 2
10 นางสาวสิวิตรี ทิวงศ์ 2
11 นายกนกธร วงศ์กิตติ 2
12 สดใส ช่างสลัก 1
13 สุปราณี งามประสิทธิ์ 1
14 สุรพล เช้าฉ้อง 1
15 สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ 1
16 สกล ฉายศรี 1
17 นายวิชัย แสนยากุล 1
18 สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ 1
19 นางสาวอัจฉรา ภาวสุทธิ์ 1
20 วีระยุทธ แสนยากุล 1
21 วารี เจริญผล 1
22 ปิติ วงศ์นาวา 1
23 พรหมปพร นวลแสง 1
24 วรรณดี สุทธินรากร 1
25 จุฑามณี แสงสว่าง 1
26 นวลปรางค์ ไชยตะขบ 1
27 พิสสวรรณ เจียมสมบัติ 1
28 นายเจระศักดิ์ แซ่ลี 1
29 นางสาวนิพัทธ์ฌา ตันนาจาน 1
30 สิริภัทร์ พราหมณีย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 8
3 2552 1
4 2551 4
5 2550 7
6 2546 2
7 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การส่งเสริมอาชีพการปลูกข้าวไร่ปลอดสารพิษบนพื้นที่สุงของจังหวัดเพชรบูรณ์ สถานีวิจัยเพชรบูรณ์
2 การเปรียบเทียบการให้ผลผลิตและต้นไหลของสตรอเบอรี่ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
3 ศูนย์สาธิตและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงเกษตรกรในพื้นที่สูงและลาดชันบริเวณพื้นที่สถานีวิจัยเพชรบูรณ์
4 โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกข้าวไร่ปลอดสารพิษบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2553
5 การบริหารจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ของเกษตรกรบนพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวโดยใช้ปรัชญา เศรษฐ
6 การศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของราสพ์เบอรี่ในพื้นที่สูงระดับปานกลาง,
7 การศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการผลิต, สตรอเบอรีดอยเชิงการค้า
8 การศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการผลิตสตรอเบอรี่ดอยเชิงการค้า
9 การสำรวจศักยภาพของพืชพลังงานทดแทนบนพื้นที่สูงของประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการผลิตไบโอดีเซลชุมชน
10 การเปรียบเทียบการให้ผลผลิตและต้นไหลของสตรอเบอรี่ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
11 วิจัยและพัฒนาการปลูกบลูเบอรี่ (Vaccinium spp.) เพื่อการค้าในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง
12 โครงการนำร่องการผลิตเสาวรสในระดับฟาร์มโดยใช้พันธุ์สีม่วงปลอดไวรัส
ปี พ.ศ. 2552
13 ศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการผลิตไม้ผลขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2551
14 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นไหลสตอเบอรีเพื่อส่งให้เกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์ และเลย
15 ผลของการใช้แผ่นชีวมวลต่อการเจริญเติบโตของมะเดื่อฝรั่ง เคพกูสเบอรี่ และสตรอเบอรี่
16 โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสตรอเบอรี่คุณภาพเพื่อการส่งออกภายใต้มาตรฐาน EUREPGAP
17 โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการขยายพันธุ์ไผ่ที่มีศักยภาพในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2550
18 การศึกษาการผลิตมัลเบอรี่รับประทานสดเพื่อการค้าในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง
19 ชุดโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะเดื่อฝรั่งในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง
20 ชุดโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะเดื่อฝรั่งในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง โครงการวิจัยย่อยที่ 1 : การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเดื่อฝรั่ง (Ficus carica LINN.) พันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง
21 ชุดโครงการวิจัยการศึกษาการคัดเลือกและผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสที่มีคุณภาพ
22 ชุดโครงการวิจัยการศึกษาการคัดเลือกและผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสที่มีคุณภาพ โครงการย่อยที่1 :การคัดเลือกต้นแม่พันธุ์เสาวรสรับประทานสดปราศจากโรคไวรัส
23 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549 โครงการวิจัยที่ 2 โครงการเร่งรัดพัฒนาอาชีพการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม สำหรับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจัง
24 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549 โครงการวิจัยย่อยที่1 โครงการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้มันเส้นสะอาดและอาหารหมักสำหรับโคและกระบือในเขตพื้นที่น้ำท่วม
ปี พ.ศ. 2546
25 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับต้นแม่พันธุ์สตอเบอรี่ปลอดโรคของเกษตรกร ในตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting farmers adoption of disease-free mother stock of strawberry in Bor Kaew Sub-district, Samoeng District, Chiang Mai Province / เว
26 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับต้นแม่พันธุ์สตรอเบอรี่ปลอดโรคของเกษตรกรในตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่