ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เวชสิทธิ์ โทบุราณ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- เวชสิทธ์ โทบุราณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของโรคพยาธิใบไม้ตับโค-กระบือในหมู่บ้านรอบแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม 2551)
2 การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของโรคพยาธิใบไม้ตับโค-กระบือในหมู่บ้านรอบแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม 2551)
ปี พ.ศ. 2556
3 การเพิ่มการใช้ประโยชน์ของสิ่งเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตกรดซิตริคโดยผ่านกระบวนการอัดพอง
4 การเพิ่มการใช้ประโยชน์ของสิ่งเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตกรดซิตริคโดยผ่านกระบวนการอัดพอง
ปี พ.ศ. 2554
5 การย่อยได้และปริมาณผลผลิตกรดไขมันที่ระเหยได้ของสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมกรดซิตริคหลังการใช้เอนไซม์และการอัดพอง
ปี พ.ศ. 2553
6 การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของโรคพยาธิใบไม้ตับโค-กระบือในหมู่บ้านรอบแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม 2551)
7 การเพิ่มการใช้ประโยชน์ของสิ่งเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตกรดซิตริคโดยผ่านกระบวนการอัดพอง
ปี พ.ศ. 2552
8 การใช้สิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารข้นในโคเนื้อ
9 การใช้สิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารข้นในโคเนื้อ
10 การศึกษาการย่อยได้ของสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริกเพื่อใช้เป็นอาหารผสมสำเร็จในกระบือ
11 การศึกษาการใช้สิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริก เพื่อใช้เป็นอาหารผสมสำเร็จเพื่อใช้เป็นอาหารโคเนื้อ
12 การปรับแต่งสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริกด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนตเพื่อเป็นแหล่งอาคารโคเนื้อ
ปี พ.ศ. 2546
13 ผลของภาชนะบรรจุ อายุการเก็บรักษา ต่อคุณภาพเนื้อ ลักษณะปรากฎและยอมรับของผู้บริโภคเนื้อโค กระบือ
14 ผลของภาชนะบรรจุ อายุการเก็บรักษา ต่อคุณภาพเนื้อ ลักษณะปรากฎ และการยอมรับของผู้บริโภคเนื้อสุกร
ปี พ.ศ. 2541
15 การนำใช้มันสำปะหลังเพื่อเป็นแหล่งอาหารข้นในการผลิตเนื้อคุณภาพดีจากลูกโคนมเพศผู้