ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรืองไร โตกฤษณะ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- รศ.ดร. เรืองไร โตกฤษณะ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 5
2 วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย 5
3 ปิติ กันตังกุล 4
4 ศานิต เก้าเอี้ยน 3
5 สมพร อิศวิลานนท์ 3
6 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 3
7 กุลภา บุญชูวงศ์ 2
8 เดชรัต สุขกำเนิด 2
9 เอื้อ สิริจินดา 2
10 สุคนธ์ชื่น ศรีงาม 2
11 วินัย พุทธกูล 2
12 กุลภา กุลดิลก 2
13 บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล 2
14 จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 2
15 สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์ 2
16 นงนุช อังยุรีกุล 2
17 รวิสสาข์ สุชาโต 2
18 วารีรัตน์ เพชรสีช่วง 1
19 กัมพล ปั้นตะกั่ว 1
20 สุชาติ อุดมโสภกิจ 1
21 เศก เมธาสุรารักษ์ 1
22 สันติ แสงเลิศไสว 1
23 นิพนธ์ พัวพงศกร 1
24 ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ 1
25 นิภา ศรีอนันต์ 1
26 อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ 1
27 ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ 1
28 อรชส นภสินธุวงศ์ 1
29 วุฒิ หวังวัชรกุล 1
30 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 1
31 สุวรรณา ประณีตวตกุล 1
32 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 1
33 กัมปนาท เพ็ญสุภา 1
34 นุชนาถ มั่งคั่ง 1
35 นววรรณ มณีเทศ 1
36 พัชรี วิหะกะรัตน์ 1
37 ธันย์ธาดา มะวงศ์ไว 1
38 แหลมไทย พุ่วณิชย์ 1
39 ทัศนัย ใจสบาย 1
40 แหลมไทย พู่วณิชย์ 1
41 เบญจวรรณ คงขน 1
42 วีระศักดิ์ อุดมโชค 1
43 สุวรรณา สายรวมญาติ 1
44 รศ.ดร. สุคนธ์ชื่น ศรีงาม 1
45 นายสิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย 1
46 นภาภรณ์ พรหมชนะ 1
47 อิสริยา บุญญะศิริ 1
48 อภิชาต ดะลุณเพธย์ 1
49 ณิธิชา ธรรมธนากูล 1
50 โสภิณ ทองปาน 1
51 สมศักดิ์ เพรียบพร้อม 1
52 ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช 1
53 นายปราโมช ร่วมสุข 1
54 กุลภา สุพงษ์พันธุ์ กุลดิลก 1
55 รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ 1
56 จวงจันทร์ ดวงพัตรา 1
57 รัชนี โพธิแท่น 1
58 โสภิณ (เกษียณ) ทองปาน 1
59 สากล สถิตวิทยานันท์ 1
60 พยัตติพล ณรงคะชวนะ 1
61 ดวงสมร อรพินท์ 1
62 อรุณ สัณห์วิญญู 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
64 พงษ์สันติ์ สีจันทร์ 1
65 วลีรัตน์ สุพรรณชาติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 2
6 2552 2
7 2551 6
8 2550 2
9 2549 1
10 2531 1
11 2524 1
12 1086 1
13 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การสร้างเสริมความสามารถของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: สถานภาพและการมองไปข้างหน้า
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาการแทรกแซงตลาดน้ำมันปาล์มของรัฐบาลและมาตรการป้องกันการทุจริต
ปี พ.ศ. 2555
3 การศึกษาการแทรกแซงตลาดน้ำมันปาล์มของรัฐบาลและมาตรการป้องกันการทุจริต
ปี พ.ศ. 2554
4 การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตกาแฟโรบัสต้าในประเทศไทย เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในสวนกาแฟของประเทศ
5 ความสามารถในการแข่งขันอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งของประเทศไทยในตลาดต่างประเทศที่สำคัญ
ปี พ.ศ. 2553
6 การศึกษาประสิทธิภาพตลาดขายส่งและขายปลีกสินค้าพืชผักและผลไม้ปลอดภัยของมูลนิธิโครงการหลวง และความต้องการพืชผักและผลไม้ปลอดภัยของผู้บริโภค
7 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนทุ่งหยีเพ็งของประชาชนอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
ปี พ.ศ. 2552
8 การวิเคราะห์ความผันผวนราคาสินค้าเกษตร
9 การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดสินค้าของโครงการหลวง: การศึกษาสถานภาพการแข่งขันของสินค้าพืชผัก ผลไม้ และกาแฟของมูลนิธิโครงการหลวงภายใต้เขตการค้าเสรี
ปี พ.ศ. 2551
10 การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
11 การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพเพื่อการส่งออก
12 การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของโครงการหลวง
13 โครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางการลดผลกระทบการแก้ไขป้องกันปัญหาและเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเกษตรภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี: สินค้าประมง
14 นโยบายการจัดการทรัพยากรน้ำ อย่างมีประสิทธิภาพในประเทศไทย
15 นโยบายการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
16 Strenghening the Capacity in Fisherics Information Grthering for Management (Thailand)
17 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์นำเข้าอาหารทะเลกระป๋อง ของสหรัฐอเมริกาจากประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
18 Surveys on contract farming of vegetables and related issues
ปี พ.ศ. 2531
19 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการแปรรูปปลาหมึกเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2524
20 การส่งออกพืชผักบางชนิด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 ผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องจากนโยบายการค้าข้าวโพดของไทย