ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรวรรณ ฤทธิเดช 2
2 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
3 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 2
4 บรรจบ วันโน 2
5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
6 ศุภชัย สมัปปิโต 2
7 สมชาย แก้ววังชัย 1
8 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
9 ทองใบ บุษกร 1
10 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
11 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
12 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
13 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
14 ชวลิต บุญปก 1
15 วรากร สีโย 1
16 ดรุณี บุญชารี 1
17 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
18 เมธิน ผดุงกิจ 1
19 ปิยมาศ นานอก 1
20 จันทิมา พลพินิจ 1
21 นงนิตย์ มรกต 1
22 บังอร กองอิ้ม 1
23 วรรณา กาญจนมยูร 1
24 ชาติไทย แก้วทอง 1
25 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
26 สงครามชัย ลีทองดี 1
27 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
28 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
29 บุญชัย ไพบูลย์ 1
30 ชัย จาตุรพิทักษ์กุล 1
31 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 1
32 ทวิช พูลเงิน 1
33 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
34 เสนีย์ เครือเนตร 1
35 ปริญญา จินดาประเสริฐ 1
36 ชฎาพร เสนาคุณ 1
37 ธีรวัฒน์ สินศิริ 1
38 อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ 1
39 อุทัย สาขี 1
40 ชูชัย สุจิวรกุล 1
41 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 1
42 กริสน์ ชัยมูล 1
43 ไพบูลย์ บุญชัย 1
44 อนุชิตา มุ่งงาม 1
45 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
46 อลงกรณ์ ละม่อม 1
47 พีรยา โชติถนอม 1
48 สมโพธิ อยู่ไว 1
49 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
50 พรเกษม จงประดิษฐ์ 1
51 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
52 สุริทอง ศรีสะอาด 1
53 สุวรรณ หวังเจริญเดช 1
54 ยศฐา ศรีเทพ 1
55 ราตรี แมนไธสง 1
56 ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 1
57 ปารณีย์ บุญไชย 1
58 วัชรา กาญจนรัช 1
59 สุนันท์ สายกระสุน 1
60 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
61 นิชธิมา แพ่งนคร 1
62 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
63 กฤษกร ปาสาใน 1
64 วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
65 ไพบูลย์ บุญไชย 1
66 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 1
67 ทรงคุณ จันทจร 1
68 ไพโรจน์ ประมวล 1
69 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
70 โกวัฒน์ เทศบุตร 1
71 วิลาวัณย์ พร้อมพรม 1
72 ขนิษฐา สมตระกูล 1
73 ปิยะพร แสนสุข 1
74 สุกัญญา ลีทองดี 1
75 วัลยา สุทธิขำ 1
76 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
77 นริศ สินศิริ 1
78 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
79 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
80 นเรศ มีโส 1
81 ธวัชชัย ชมศิริ 1
82 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
83 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
84 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
85 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
86 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
87 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
88 รพีพร ช่ำชอง 1
89 ปรีชา ประเทพา 1
90 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
91 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
92 เรือน สมณะ 1
93 วราวุธ สุธีธร 1
94 ศรัณยู คำเมือง 1
95 รักฤดี สารธิมา 1
96 ถวิล ชนะบุญ 1
97 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2556 1
4 2555 5
5 2554 1
6 2553 3
7 2551 2
8 2550 1
9 2549 3
10 2548 2
11 2547 2
12 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
ปี พ.ศ. 2557
2 Chloride penetration resistance of concrete containing ground fly ash, bottom ash and rice husk ash
3 The system of high-qualified Thung Kula Ronghai Jasmine Rice management for export to the People's Republic of China
4 -
ปี พ.ศ. 2556
5 -
ปี พ.ศ. 2555
6 แบบจำลองการทำนายผลความต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตที่ผสมเถ้าก้นเตาบดละเอียดโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
7 เซลลูล่าคอนกรีตผสมวัสดุปอซโซลาน
8 ผลกระทบของการเลือกใช้วัสดุต่อราคาต่ำสุดสำหรับการออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างเหมาะสม ด้วยวิธีฮิลไคลมิงอัลกอริทึม
9 Influence of osmotic solutions on mass transfer, antioxidant properties and color of longan (Dimocarpus longan)
10 -
ปี พ.ศ. 2554
11 Prediction of chloride permeability of concretes containing ground pozzolans by artificial neural networks
ปี พ.ศ. 2553
12 Study on nanostructure of chitosan/poly(ethylene glycol) blend films.
13 -
14 การใช้เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นวัสดุประสาน
ปี พ.ศ. 2551
15 Development Model for Diabetic Patients Using Isarn Local Wisdom Food Eating Habit
16 -
ปี พ.ศ. 2550
17 การใช้เถ้าก้นเตาบดละเอียดในงานคอนกรีต
ปี พ.ศ. 2549
18 Microfiller effect of inert material on compressive strength in mortar
19 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
20 -
ปี พ.ศ. 2548
21 ผลกระทบของขนาดอนุภาคเถ้าก้นเตาต่อกำลังอัดเนื่องจากปฏิกิริยาปอซโซลานและการอัดตัวของอนุภาค
22 -
ปี พ.ศ. 2547
23 Packing effect and pozzolanic reaction of fly ash in mortar
24 -
ปี พ.ศ. 2546
25 A study of disposed fly ash from landfill to replace Portland cement