ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรณู ยาชิโร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิพนธ์ เสนอินทร์ 30
2 สมพิศ แย้มเกษม 6
3 นที ขุนราม 6
4 ศิริพร เมืองชล 3
5 ศรัญญา เกตุมณี 3
6 วาริช เส้งสีแดง 3
7 เยาวลักษณ์ ชื่นบุญ 3
8 สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ 3
9 กฤษณา จันทร์แก้ว 3
10 ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย 2
11 ปริญญา สุทธินนท์ 2
12 สมร พรชื่นชูวงศ์ 2
13 วุฒิ คุปตะวาทิน 2
14 วิชัย วัฒนกุล 2
15 ธวัช ศรีวีระชัย 2
16 ปัญญา อัศวางกูร 2
17 วรรเพ็ญ นวลศรีทอง 1
18 วิทยา รัตนะ 1
19 โสมลดา ประเสริฐสม 1
20 ธันว์ จิตตนูนท์ 1
21 ไวยพจน์ เครือเสน่ห์ 1
22 สุธาทิพย์ เฉิดฉิ้ม 1
23 อุทัยรัตน์ ณ นคร 1
24 วาริช ตนุภัทรสรณ์ 1
25 พิชญา ชัยนาค 1
26 พัชรี นวลศรีทอง 1
27 รินปวีร์ เกตุมณี 1
28 ธีรวัฒน์ จริตงาม 1
29 สกนธ์ แสงประดับ 1
30 ฐานันดร์ ทัตตานนท์ 1
31 จินตมาศ สุวรรณจรัส 1
32 ฉันทนา แก้วตาปี 1
33 ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ 1
34 โกวิทย์ เก้าเอี้ยน 1
35 สุภาพ ไพรพนาพงศ์ 1
36 อาคม สิงหบุญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 4
2 2554 3
3 2552 2
4 2551 3
5 2549 1
6 2542 1
7 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลของไทรไอโอโดไทโรนีน (T3) ต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของลูกปลากะรังหงส์ (Cromileptes altivelis) Valenciennes, 1828 วัยอ่อน
2 การจัดการที่เหมาะสมในการขนย้ายลูกปลาช่อนทะเล (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766)
3 การใช้เครื่องหมายพันธุกรรมเพื่อการจัดการพันธุกรรมพ่อแม่พันธุ์ปลากะรังหงส์, cromileptes altivelis (Valenciennes, 1828)
4 ผลของไทร๊อกซีน (T4) และคอร์ติซอลต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของลูกปลากะรังหงส์ (Cromileptes altivelis Valenciennes, 1828) วัยอ่อน
ปี พ.ศ. 2554
5 การเก็บน้ำเชื้อปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus maculatus [Bloch, 1790]โดยวิธีแช่แข็ง
6 รูปแบบและวิธีการในการแช่แข็งและการใช้ประโยชน์น้ำเชื้อแช่แข็งปลากะรังหงส์
7 ผลผลิตของหอยเป๋าฮื้อสองชนิด [Haliotis asinina Linnaeus, 1758 และ Haliotis diversicolor supertexta] ที่เลี้ยงในกระชังในทะเล
ปี พ.ศ. 2552
8 ผลของวิตามินอีในการเสริมความสมบูรณ์เพศของพ่อแม่พันธุ์ปลากะรังหงส์ [Cromileples altivelis Valenciennes, 1828]
9 ผลของเมธิลเทสโทสเตอโรนในการเสริมความสมบูรณ์เพศ ของพ่อพันธุ์ปลากะรังหงส์ [Cromileptes altivelis Valenciennes, 1828]
ปี พ.ศ. 2551
10 ผลของความเค็มและความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดของปลากะรังหงส์, Cromileptes altivelis [Valenciennes, 1828] วัยรุ่นที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์
11 ผลของการเสริมสาหร่ายสไปรูไลนาและสารสีแอสตาแซนทินในอาหาร ต่อการเจริญเติบโตและสีของปลากะรังจุดฟ้า, Plectropomus leopardus [Lacepede, 1802] วันรุ่น
12 การเก็บน้ำเชื้อปลากะรังหงส์, Cromileptes altivelis [Valenciennes, 1828] โดยวิธีแช่แข็ง
ปี พ.ศ. 2549
13 การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลากะรังหงส์วัยรุ่นที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิดกัน
ปี พ.ศ. 2542
14 การเก็บน้ำเชื้อปลาหมอทะเล Epinephelus lanceolatus โดยวิธีแช่แข็ง