ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรณุมาศ มาอุ่น
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พรทิพย์ ไชยโส 14
2 พิกุล เอกวรางกูร 11
3 นาทรพี ผลใหญ่ 10
4 สุวรรณา ปรมาพจน์ 9
5 วรพิมพ์ ถิระวัฒน์ 9
6 ทรงชัย อักษรคิด 9
7 ชานนท์ จันทรา 5
8 นฤมล ยุตาคม 4
9 สุดารัตน์ สารสว่าง 3
10 ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ 2
11 อรพรรณ บุตรกตัญญู 2
12 ทิพากร มีใจเย็น 2
13 วารุณี ลัภนโชคดี 2
14 พร้อมพิไล บัวสุวรรณ 2
15 นพรัตน์ ศุทธิถกล 2
16 จินดา บุญช่วยเกื้อกูล 2
17 ทัศนาพร หลั่งน้ำทิพย์ 1
18 พิมพ์ศิริ อัศวินใจเพ็ชร์ 1
19 ชนกานต์ ด่านวนกิจเจริญ 1
20 อรรถชัย วงษ์จู 1
21 สุระชัย ยะเครือ 1
22 ทรงยศ แจ้งเจริญ 1
23 นันท์นภัส เกตน์โกศัลย์ 1
24 อรนัดดา ชิณศรี 1
25 ชาตรี สำราญสุข 1
26 พิมพ์พิชชา ลิ้มกาญจนพัฒน์ 1
27 เตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง 1
28 จันทร์เพ็ญ เล็กเลิศ 1
29 สิริพร ทิพย์คง 1
30 เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ 1
31 ไพรินทร์ กะทิพรมราช 1
32 ชาญชัย ขันติศิริ 1
33 ชีพสุมน รังสยาธร 1
34 กอบกุล สรรพกิจจำนง 1
35 ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา 1
36 สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย 1
37 จุรีย์ เลาหพงษ์ 1
38 ชมนาด ทับศรีนวล 1
39 สุรพงศ์ คล้ายเกตุ 1
40 ปิยะจิตร ก๋งแก้ว 1
41 กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์ 1
42 วิไลวรรณ ชัยณรงค์ 1
43 บดินทร์ รัศมีเทศ 1
44 นิติ ชูเชิด 1
45 ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร 1
46 สุวิมล สัจจวาณิชย์ 1
47 อัศนีย์ ก่อตระกูล 1
48 วารุณี วารัญญานนท์ 1
49 ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร 1
50 เอกรัตน์ ศรีตัญญู 1
51 สิทธิกร สุมาลี 1
52 ดารณี อุทัยรัตนกิจ 1
53 สมจิตร วัฒนคุลัง 1
54 สมคิด ปราบภัย 1
55 สมภพ สุวรรณรัฐ 1
56 อลงกรณ์ อินทรักษา 1
57 สิริกุล วะสี 1
58 อนงค์ภัทร สุทธางคกูล 1
59 รศ. ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต์ 1
60 สาโรช โศภีรักข์ 1
61 สิริกร กาญจนสุนทร 1
62 น้ำฝน ลำดับวงศ์ 1
63 ปาริชาติ พรมโชติ 1
64 พัชราพร ฤกษ์หร่าย 1
65 ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 1
66 วราภา มหากาญจนกุล 1
67 วิจารณ์ วิชชุกิจ 1
68 ธงชัย มาลา 1
69 จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 3
3 2554 13
4 2553 3
5 2552 2
6 2550 8
7 2549 3
8 1086 1
9 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้
2 การเตรียมมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
ปี พ.ศ. 2555
3 รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ
4 สถานภาพของพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของภาคกลางในประเทศไทย
5 โปรแกรมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้วัดส่งเสริมสุขภาพเป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2554
6 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูบรรณารักษ์)
7 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูปฐมวัยระดับกลาง)
8 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูปฐมวัยระดับสูง)
9 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
10 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
11 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
12 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูภาษาไทยและบูรณาการระดับประถมศึกษา)
13 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา)
14 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูแนะแนว)
15 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเสพยาเสพติดซ้ำของผู้ป่วย ที่เข้ารับการบำบัดรักษาในสถาบันธัญญารักษ์
16 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
17 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเสพสุราซ้ำของผู้ป่วยสุราในสถาบันธัญญารักษ์
18 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาเบื้องต้น ของประชาชน ในเขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2553
19 การพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 2
20 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรด้านความมั่นคงตามมติคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
21 โครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู
ปี พ.ศ. 2552
22 การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
23 การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ปี พ.ศ. 2550
24 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของบุคลากรในสถานประกอบการภาคการผลิต (โรงงานอุตสาหกรรม) กรณีศึกษา:
25 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการออกกำลังกายของเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
26 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทันตสุขภาพในนักกีฬาทางน้ำ สโมสรกีฬาทางน้ำสระจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
27 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี
28 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรในอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
29 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อยของผู้ประกอบการค้าอาหารในเขตรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
30 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดสระบุรี
31 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของกำลังพลกรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2549
32 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉินระดับกลางในโรงพยาบาลศูนย์ ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
33 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
34 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
35 แก้ไขชื่อโครงการ