ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรณุมาศ มาอุ่น
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พรทิพย์ ไชยโส 14
2 พิกุล เอกวรางกูร 11
3 นาทรพี ผลใหญ่ 10
4 สุวรรณา ปรมาพจน์ 9
5 วรพิมพ์ ถิระวัฒน์ 9
6 ทรงชัย อักษรคิด 9
7 ชานนท์ จันทรา 5
8 นฤมล ยุตาคม 4
9 สุดารัตน์ สารสว่าง 3
10 อรพรรณ บุตรกตัญญู 2
11 พร้อมพิไล บัวสุวรรณ 2
12 วารุณี ลัภนโชคดี 2
13 ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ 2
14 นพรัตน์ ศุทธิถกล 2
15 จินดา บุญช่วยเกื้อกูล 2
16 ทิพากร มีใจเย็น 2
17 ชนกานต์ ด่านวนกิจเจริญ 1
18 เตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง 1
19 ชมนาด ทับศรีนวล 1
20 สุระชัย ยะเครือ 1
21 วิไลวรรณ ชัยณรงค์ 1
22 ทัศนาพร หลั่งน้ำทิพย์ 1
23 ทรงยศ แจ้งเจริญ 1
24 พิมพ์พิชชา ลิ้มกาญจนพัฒน์ 1
25 จันทร์เพ็ญ เล็กเลิศ 1
26 อรรถชัย วงษ์จู 1
27 จุรีย์ เลาหพงษ์ 1
28 พิมพ์ศิริ อัศวินใจเพ็ชร์ 1
29 ชีพสุมน รังสยาธร 1
30 กอบกุล สรรพกิจจำนง 1
31 ชาตรี สำราญสุข 1
32 ดารณี อุทัยรัตนกิจ 1
33 สิทธิกร สุมาลี 1
34 สมจิตร วัฒนคุลัง 1
35 ชาญชัย ขันติศิริ 1
36 เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ 1
37 กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์ 1
38 ปิยะจิตร ก๋งแก้ว 1
39 สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย 1
40 ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา 1
41 สิริพร ทิพย์คง 1
42 สุรพงศ์ คล้ายเกตุ 1
43 รศ. ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต์ 1
44 วารุณี วารัญญานนท์ 1
45 อัศนีย์ ก่อตระกูล 1
46 อลงกรณ์ อินทรักษา 1
47 สิริกุล วะสี 1
48 ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 1
49 สุวิมล สัจจวาณิชย์ 1
50 นิติ ชูเชิด 1
51 สมภพ สุวรรณรัฐ 1
52 สมคิด ปราบภัย 1
53 เอกรัตน์ ศรีตัญญู 1
54 ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร 1
55 ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร 1
56 วราภา มหากาญจนกุล 1
57 วิจารณ์ วิชชุกิจ 1
58 น้ำฝน ลำดับวงศ์ 1
59 สิริกร กาญจนสุนทร 1
60 จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 1
61 ไพรินทร์ กะทิพรมราช 1
62 อรนัดดา ชิณศรี 1
63 สาโรช โศภีรักข์ 1
64 อนงค์ภัทร สุทธางคกูล 1
65 ธงชัย มาลา 1
66 บดินทร์ รัศมีเทศ 1
67 พัชราพร ฤกษ์หร่าย 1
68 ปาริชาติ พรมโชติ 1
69 นันท์นภัส เกตน์โกศัลย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 3
3 2554 13
4 2553 3
5 2552 2
6 2550 8
7 2549 3
8 1086 1
9 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้
2 การเตรียมมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
ปี พ.ศ. 2555
3 รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ
4 สถานภาพของพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของภาคกลางในประเทศไทย
5 โปรแกรมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้วัดส่งเสริมสุขภาพเป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2554
6 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูบรรณารักษ์)
7 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูปฐมวัยระดับกลาง)
8 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูปฐมวัยระดับสูง)
9 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
10 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
11 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
12 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูภาษาไทยและบูรณาการระดับประถมศึกษา)
13 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา)
14 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูแนะแนว)
15 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเสพยาเสพติดซ้ำของผู้ป่วย ที่เข้ารับการบำบัดรักษาในสถาบันธัญญารักษ์
16 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
17 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเสพสุราซ้ำของผู้ป่วยสุราในสถาบันธัญญารักษ์
18 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาเบื้องต้น ของประชาชน ในเขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2553
19 การพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 2
20 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรด้านความมั่นคงตามมติคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
21 โครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู
ปี พ.ศ. 2552
22 การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
23 การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ปี พ.ศ. 2550
24 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของบุคลากรในสถานประกอบการภาคการผลิต (โรงงานอุตสาหกรรม) กรณีศึกษา:
25 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการออกกำลังกายของเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
26 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทันตสุขภาพในนักกีฬาทางน้ำ สโมสรกีฬาทางน้ำสระจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
27 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี
28 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรในอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
29 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อยของผู้ประกอบการค้าอาหารในเขตรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
30 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดสระบุรี
31 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของกำลังพลกรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2549
32 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉินระดับกลางในโรงพยาบาลศูนย์ ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
33 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
34 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
35 แก้ไขชื่อโครงการ