ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เย็นใจ ฐิตะฐาน
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมจิต อ่อนเหม 13
2 มัณฑนา ร่วมรักษ์ 10
3 อุษา ภูคัสมาส 6
4 วารุณี วารัญญานนท์ 6
5 เพลินใจ ตังคณะกุล 6
6 อุไร เผ่าสังข์ทอง 5
7 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 5
8 สมศรี เจริญเกียรติกุล 4
9 ธนวรรณ บุญปั้น 4
10 บุญมา นิยมวิทย์ 4
11 พยอม อัตถวิบูลย์กุล 4
12 เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี 2
13 อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ 2
14 วัชรี ดิษยบุตร 2
15 อทิตดา บุญประเดิม 2
16 อรอนงค์ นัยวิกุล 2
17 วาสนา นาราศรี 2
18 วินัศ ภูมินาถ 2
19 ชมดาว สิกขะมณฑล 2
20 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 2
21 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 2
22 พัชรี ตั้งตระกูล 1
23 งามจิตร โล่วิทูร 1
24 เกศศิณี ตระกูลทิวากร 1
25 ลัดดา วัฒนศิริธรรม 1
26 ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ 1
27 พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 1
28 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ 1
29 วนิดา เทวารุทธิ์ 1
30 วรางคณา พันธุมโพธิ 1
31 ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์ 1
32 ศิริพร ตันจอ 1
33 ญาธิปวีร์ ปักแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1
3 2554 1
4 2552 4
5 2551 1
6 2550 1
7 2548 1
8 2546 1
9 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและควบคุมคุณภาพให้แก่กลุ่มแม่บ้านคลอง5 จังหวัดปทุมธานี
2 การพัฒนาอาหารว่างสำหรับการประชุมที่ได้คุณภาพมาตรฐานด้านโภชนาการ
ปี พ.ศ. 2555
3 โครงการผลิตอาหารไทยเพื่อสุขภาพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ปี พ.ศ. 2554
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุจากข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก และธัญพืช
ปี พ.ศ. 2552
5 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพคาว - หวาน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสำหรับเด็กวัยเรียน จากข้าวกล้องงอก ธัญพืช และผลผลิตทางการเกษตร
6 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพคาว-หวาน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสำหรับเด็กวัยเรียนจากข้าวกล้องงอก ธัญพืช และผลผลิตทางการเกษตร
7 การศึกษาสภาวะของผลิตภัณฑ์อาหารไทยชนิดทอด
8 โครงการย่อยที่ 1 สำหรับอาหารท้องถิ่นไทยต้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง: ค่า ORAC และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟา กลูโคซิเดส
ปี พ.ศ. 2551
9 การศึกษาปริมาณ Anhydrobarakol ในดอก ยอดและใบของขี้เหล็กบ้าน และการทำแกงขี้เหล็กบ้าน
ปี พ.ศ. 2550
10 การศึกษาปริมาณ anhydrobarakol ในดอก ยอด และใบของขี้เหล็กบ้าน และการทำแกงขี้เหล็กบ้าน
ปี พ.ศ. 2548
11 โครงการบูรณาการการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสมุนไพรไทย/ โครงการวิจัยย่อยที่ 4 : การวิจัยและพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากสมุนไพรไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ปี พ.ศ. 2546
12 การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของขนมไทยด้วยข้าวกล้องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (โครงการย่อยการวิจัยเกี่ยวกับข้าวและการวิจัยเกี่ยวกับอุตาสาหกรรมอาหาร)