ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เยาวเรศ ชูศิริ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 2
3 2555 1
4 2554 2
5 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 วิทยาศาสตร์การเกษตรและการจัดการของเหลือทิ้งจากการปลูกข้าวโพด ในพื้นที่ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง
2 การศึกษาการสกัดน้ำตาลไซโลสจากเปลือกข้าวโพดเหลือทิ้ง
ปี พ.ศ. 2557
3 การวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของนักศึกษาที่ทำข้อมสอบรายวิชาชีวเคมีพื้นฐาน เรื่อง เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรท
4 วิทยาศาสตร์การเกษตรและการจัดการของเหลือทิ้งจากการปลูกข้าวโพด ในพื้นที่ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2555
5 การวิเคราะห์สารพิษในน้ำชะขยะจากสถานฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง
ปี พ.ศ. 2554
6 การศึกษาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านกล้วยแพะและหมู่บ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
7 การใช้น้ำเสียจากบ่อบำบัดน้ำเสียแบบปรับเสถียรในการเกษตรกรรม