ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เยาวดี คุปตะพันธ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 31
2 วันเพ็ญ มีสมญา 24
3 ผ่องศรี จิตตนูนท์ 12
4 วิภาภรณ์ ณ ถลาง 11
5 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 6
6 เพลินใจ ตังคณะกุล 4
7 จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ 3
8 วิน เชยชมศรี 3
9 บุญมา นิยมวิทย์ 3
10 อนุวัตร แจ้งชัด 3
11 พยอม อัตถวิบูลย์กุล 2
12 อ. ดร. สิรินดา กุสุมภ์ 2
13 รศ. ดร. อรุณพร อิฐรัตน์ 2
14 พัชรี โสธนาสมบูรณ์ 2
15 สุวรพร แซ่ลิ้ม 2
16 รศ.น.สพ. ปานเทพ รัตนากร 2
17 สุรีย์พันธุ์ บุญวิสุทธิ์ 2
18 จรรยา พุกกะเวส 2
19 สมศรี ภู่สีม่วง 2
20 สุดาวรรณ เชยชมศรี 2
21 วรศักดิ์ ปัจฉิมะศิริ 2
22 สุมาลี สิงหนิยม 2
23 อุดม กาญจนปกรณ์ชัย 1
24 เอกวิทย์ ตรีเนตร 1
25 นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ 1
26 มาลัย เมืองน้อย(บุญรัตนกรกิจ) 1
27 เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี 1
28 ชิดชม ฮิรางะ 1
29 บุญเกื้อ วัชรเสถียร 1
30 อ. ดร. กัลยา อารีย์ 1
31 นพ. ดร. ธีระ กุศลสุข 1
32 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 1
33 นางวนัสยา สุอังควาทิน 1
34 พญ. สมบูรณ์ เกียรตินันทน์ 1
35 อ. พญ. ดร. บริสุทธิ์ พญ. ดร. บริสุทธิ์ 1
36 ดร. พิณฑุสร พิณฑุสร 1
37 ผศ. ดร. ราตรี ลีละวงศ์เทวัญ 1
38 สร้อยทอง สายหยุดทอง 1
39 นายธีระ ทองเผือก 1
40 วิบูลย์ ชลานันต์ 1
41 กรุณา วงษ์กระจ่าง 1
42 อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ 1
43 อ. พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ์ 1
44 พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ์ 1
45 วรรณดี สุทธินรากร 1
46 อาภัสรา อัครพันธุ์ 1
47 วราภัสร์ พากเพียรกิจวัฒนา 1
48 สุรัตน์ โคมินทร์ 1
49 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
50 ผศ.ศุภมาส โชติเมธีภิรมย์ 1
51 ผศ. ดร. นนทลี พรธาดาวิทย์ 1
52 สุคนธ์ชื่น ศรีงาม 1
53 ปรียา ลีฬหกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 1
5 2547 1
6 2545 2
7 2544 2
8 2543 2
9 1086 1
10 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (ปี2)
2 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเลือดจระเข้พันธุ์ไทย (ปี 2)
ปี พ.ศ. 2553
3 การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2552
4 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางโภขนาการกับอัจฉริยภาพทางการกีฬาของนักกีฬาไทย
ปี พ.ศ. 2551
5 การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ โครงการย่อย ศึกษากรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำหมักยอ และเครื่องดื่มน้ำยอ
ปี พ.ศ. 2547
6 การใช้ประโยชน์ของแมลงกินได้บางชนิดในประเทศไทย : ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2545
7 การวิจัยวัตถุดิบและตำรับอาหารไทยฮาลาลตามกฎระเบียบฃองศาสนาอิสลามเพื่อการส่งออก
8 ผลของอาหารเพื่อสุขภาพจากธัญพืชและวุ้นนำมะพร้าวต่อระดับไขมันในเลือดผู้ป่วย
ปี พ.ศ. 2544
9 การศึกษาอายุการเก็บและทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์จากท้องตลาด
10 ผลของนำกะทิไขมันตำต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง
ปี พ.ศ. 2543
11 การประเมินคุณภาพทางโภชนาการและศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
12 การประเมินคุณภาพทางโภชนาการและศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
13 การศึกษาคุณภาพทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ของเห็ดพื้นบ้านและเห็ดเศรษฐกิจบางชนิดในประเทศไทยโดยทดสอบเปรียบเทียบใน 2 วิธี