ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เมธา รัตนากรพิทักษ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อุทัย วิชัย 27
2 รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ 21
3 งบประมาณแผ่นดิน 11
4 เงินรายได้ ม.นเรศวร 5
5 บุญจิรา รัตนากรพิทักษ์ 4
6 อรพินท์ นัคราจารย์ 3
7 แหล่งทุนภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 3
8 แหล่งทุนภายนอก 3
9 ปราณี ภิญโญชีพ 2
10 Metha Rutnakornpituk 2
11 อภิวัฒน์ เกตุเนียม 2
12 ไม่ระบุแหล่งเงิน 2
13 จิตต์พร เครือเนตร 2
14 จิตติพร เครือเนตร 2
15 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 2
16 ศิริรัตน์ จันท์จารุณี 2
17 กรุง สิตะธานี 2
18 สิริกุล วะสี 2
19 Patcharee Ngamviriyavong 1
20 Pranee Pinyoscheep 1
21 วนิดา จันทร์วิกูล 1
22 Wanida Janvikul 1
23 พัชรี งามวิริยะวงศ์ 1
24 Apiwat Kadnaim 1
25 ธีรวัฒน์ อินโปธา 1
26 Paweena Uppanan 1
27 ปวีณา อุปนันต์ 1
28 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1
29 แหล่งทุนภายนอก ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 1
30 แหล่งทุนภายนอก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1
31 ดรอุทัย วิชัย 1
32 ยิ่งรัก พรายอินทร์ 1
33 บัณฑิต ทองอ่อน 1
34 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 1
35 นิภาพร พวงศิลป์ 1
36 อทัย วิชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 2
3 2558 3
4 2557 2
5 2556 6
6 2554 8
7 2553 3
8 2552 7
9 2551 5
10 2550 4
11 2549 6
12 2548 9
13 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การวิเคราะห์สารสำคัญประเภทกลูโคซิโนเลตและไอโซไธโอไซยาเนตในพืชตระกูลผักกาดจากมูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2559
2 ไมโครสเฟียร์แม่เหล็กที่มีสมบัติการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นหลากหลายของพอลิเอ็นไอโซโพรพิลอะคริลาไมด์/คาร์บอกซีเมทิลไคโตแซนเพื่อใช้ในการควบคุมการปลดปล่อยยา
3 นาโนคลัสเตอร์แม่เหล็กที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเคลือบด้วยพอลิเอ็นไอโซโพรพิลอะคริลาไมด์และการประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมการปลดปล่อยยา
ปี พ.ศ. 2558
4 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยพอลิเมอร์ร่วมระหว่างพอลิเอทธิลีนไกลคอลเมทิล เมทาอะไครเลท และพอลิอะคริลิกแอซิด
5 การออกแบบและการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีฟังก์ชันหลากหลายเพื่อเคลือบผิวอนุภาคนาโนแม่เหล็ก
6 ไฮโดรเจล “ฉลาด” ชนิดคาร์บอกซีเมทิลไคโตซานกร๊าฟด้วยพอลิอะคริลิกแอซิดและพอลิเอ็นไอโซโพรพิลอะคริลาไมด์
ปี พ.ศ. 2557
7 การวิเคราะห์สารสำคัญธรรมชาติในผักเศรษฐกิจจากมูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ผักจังหวัดชัยนาทและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
8 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบอนุมูลอิสระถ่ายโอนอะตอมและการประยุกต์ใช้
ปี พ.ศ. 2556
9 การออกแบบและการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีฟังก์ชันหลากหลายเพื่อเคลือบผิวอนุภาคนาโนแม่เหล็ก
10 การสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลไคโตซานไฮโดรเจลที่มีสมบัติการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและสภาวะความเป็นกรดเบส
11 อนุภาคนาโนแม่เหล็กที่มีพื้นผิวสองชั้นเพื่อการควบคุมและความต่อเนื่องในการปลดปล่อยยา
12 ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัยระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
13 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คปก.) รุ่นที่ 11 (น.ส.ยิ่งรัก พรายอินทร์)
14 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซซันแบบอนุมูลอิสระถ่ายโอนอะตอมและการประยุกต์ใช้
ปี พ.ศ. 2554
15 การสังเคราะห์พอลิ (4 -ไวนิลไพริดีน) ด้วยเทคนิค ATRP จากพื้นผิวของอนุภาคนาโนแมกนีไทท์
16 อนุภาคนาโนแม่เหล็กที่มีพื้นผิวสองชั้นเพื่อการควบคุมและความต่อเนื่องในการปลดปล่อยยา
17 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซซันแบบอนุมูลอิสระถ่ายโอนอะตอมและการประยุกต์ใช้
18 การควบคุมการปลดปล่อยยาเพรดนิโซโลนจากพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยแสงยูวี
19 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนด้วยพอลิเมอร์ร่วมระหว่างพอลิเอทิลีนไกลคอลเมทิลอีเทอร์เมทาอะไครเลตและเอโซเบนซีนอะไครเลตด้วยเทคนิคการขยายสายโซ่พอิเมอร์ออกจากพื้นผิวของอนุภาค
20 การควบคุมการปลดปล่อยยาเพรดนิโซโลนจากพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยแสงยูวี
21 การสังเคราะห์พอลิ (4-ไวนิลไพริดีน) ด้วยเทคนิค ATRP จากพื้นผิวของอนุภาคนาโนแมกนีไทท์
22 การสังเคราะห์พอลิ [4-ไวลินไพริดีน] ด้วยเทคนิค ATRP จากพื้นผิวของอนุภาคนาโนแมกนีไทท์
ปี พ.ศ. 2553
23 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนด้วยพอลิเมอร์ร่วมระหว่างพอลิเอทิลีนไกลคอลเมทิลอีเทอร์เมทาอะไครเลตและเอโซเบนซีนอะไครเลตด้วยเทคนิคการขยายสายโซ่พอิเมอร์ออกจากพื้นผิวของอนุภาค
24 อนุภาคนาโนแมกนีไทท์ที่กระจายได้ในชั้นน้ำโดยการใช้บล็อกโคพอลิเมอร์ของ mPEG-PLA เป็นสารเสถียร
25 ตาข่ายพอลิเมอร์แบบแทรกสอดของพอลิไดเมทิลไซลอกเซน/ไคโตซานไฮโดรเจล การสังเคราะห์ สมบัติพื้นผิวและการเข้ากันได้ทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2552
26 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแมกนีไทท์ที่ผ่านการเสถียรด้วยพอลิเมอร์ร่วม ระหว่างพอลิเอทิลีนไกลคอล และพอลิไซลอกเซน
27 การสังเคราะห์อนุภาคขนาดนาโนของแมกนีไทท์ที่แขวนลอยในน้ำเพื่อการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์
28 อนุภาคแม่เหล็กขนาดนาโนของเหล็กออกไซด์ที่มีสมบัติเข้ากันได้เชิงชีวภาพและกระจายได้ในน้ำซึ่งเสถียรด้วยพอลิเมอร์ร่วมของพอลิเอทิลีนไกลคอล เมทิลอีเทอร์และพอลิเอสเตอร์
29 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแมกนีไทท์ที่ผ่านการเสถียรถ้วยพอลิเมอร์ร่วมระหว่างพอลิเอทิลีนไกลคอลและพอลิไซลอกเซน
30 การสังเคราะห์พอลิ (4-ไวนิลไพริดีน) ด้วยเทคนิค ATRP จากพื้นผิวของอนุภาคนาโนแมกนีไทท์
31 ผลของยางธรรมชาติเหลวดัดแปรพอลิออลต่อการเตรียม และสมบัติเชิงกลของพอลิยูรีเทนอีลาสโตเมอร์
32 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแมกนีไทท์ที่ผ่านการเสถียรด้วยพอลิเมอร์ร่วม ระหว่างพอลิเอทิลีนไกลคอลและพอลิไซลอกเซน
ปี พ.ศ. 2551
33 วัสดุการแพทย์จากไคโตแซนที่มีการเชื่อมโยงแบบตาข่ายด้วยพอลิยูริเทนชนิดพอลิเอสเตอร์
34 การเตรียมวัสดุรักษาแผลจากไคโตซานที่ผ่านการดัดแปรด้วยพอลิยูริเธน
35 การสังเคราะห์แพทาโลอิลไคโตซานและการดัดแปรด้วยพอลิยูริเทนโดยมีพอลิเอสเตอร์หรือพอลิไซลอกเซนเป็นส่วนอ่อน
36 ตาข่ายพอลิเมอร์แบบแทรกสอดของพอลิไดเมทิลไซลอกเซน/ไคโตซานไฮโดรเจล การสังเคราะห์ สมบัติพื้นผิวและการเข้ากันได้ทางชีวภาพ
37 อนุภาคนาโนแมกนีไทท์ที่กระจายได้ในชั้นน้ำโดยการใช้บล็อกโคพอลิเมอร์ของ mPEG-PLA เป็นสารเสถียร
ปี พ.ศ. 2550
38 การพัฒนาการสังเคราะห์สาร Dimer, Trimer และ Tetramer ของยา Artemisinin เพื่อเพิ่มความสามารถในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย
39 การศึกษาแนวโน้มของการเป็น Universal Base จากสารประกอบ Nitro-Substituted, Halogen-Substituted, and Amino Substituted Heterocyclic ที่มี Peptide Nucleic Acid เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรคในระดับโมเลกุล
40 การศึกษาและพัฒนาแผ่นฟิล์มพลาสติกผสมระหว่างพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำและพอลิเมอร์ชีวภาพเพื่อใช้เป็นถุงเพาะปลูกพืชทางการเกษตร
41 วัสดุการแพทย์จากไคโตแซนที่มีการเชื่อมโยงแบบตาข่าย ด้วยพอลิยูริเทนชนิดพอลิเอสเตอร์
ปี พ.ศ. 2549
42 การพัฒนาวิธีการผลิต capsaicinoid เชิงพาณิชย์
43 การสังเคราะห์อนุภาคขนาดนาโนของแมกนีไทท์ที่แขวนลอยในน้ำเพื่อการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์
44 สมบัติของอีพอกซี่โนโวแลกเรซินปรับปรุงด้วยพอลิไซลิกเซนและการเตรียมเป็นคอมพอสิทพอลิเมอร์
45 คาร์บอกซี่เมทิลไคโตซานที่ผ่านการเชื่อมโยงตาข่ายด้วยไดโอโซไซยาเนทที่ละลายน้ำได้ในน้ำ:พฤติกรรมการบวมน้ำ
46 วัสดุการแพทย์จากไคโตเซนที่มีการเชื่อมโยงแบบตาข่ายด้วยพอลิยูริเทนชนิดพอลิเอสเตอร์
47 การศึกษาแนวโน้มของการเป็น universal base จากสารประกอบ Nitro-Substituted, Halogen-Substituted, and Amino Substituted Heterocyclic ที่มี peptide nucleic acid เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรคในระดับโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2548
48 การเตรียมแผ่นฟิล์มจากไคโตแซนดัดแปลงด้วยพอลิไซลอกเซนเพื่อใช้เป็นเนื้อเยื่อเทียม
49 การสังเคราะห์เนื้อเยื่อเทียมจากไคโตแซนดัดแปลงด้วยพอลิไซลอกเซน
50 การสังเคราะห์โพลีเมอร์ร่วมแบบไตรบล็อกจากโพลีเอสเทอร์และโพลีเอธิลีนไกลคอล เมธิล อีเทอร์
51 การศึกษาสมบัติของคอมพอสิทพอลิเมอร์ปรับปรุงด้วยพอลิไซลอกเซนเพื่อใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้าง
52 การเตรียมไคโตซานที่ผ่านการดัดแปลรด้วยพอลิยูริเทนเพื่อใช้เป็นวัสดุตกแต่งแผล
53 การจำแนกดัชนีมวลกายของผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการศึกษา
54 อนุภาคแม่เหล็กขนาดนาโนของเหล็กออกไซด์ที่มีสมบัติเข้ากันได้เชิงชีวภาพและกระจายได้ในน้ำซึ่งเสถียรด้วยพอลิเมอร์ร่วมของพอลิเอทิลลีนไกลคอล เมทิลอีเทอร์และพอลิเอสเทอร์
55 การสังเคราะห์ไฮโดรเจลจากไคโตแซน และพอลิเมอร์ร่วมระหว่างพอลิไซลอกเซนและพอลิเอทิลีนไกลคอล เพื่อใช้เป็นวัสดุปิดแผล
56 การพัฒนาการสังเคราะห์สาร Dimer, Trimer และ Tetramer ของยา Artemisinin เพื่อเพิ่มความสามารถในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย