ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เมธา รัตนากรพิทักษ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อุทัย วิชัย 33
2 รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ 21
3 งบประมาณแผ่นดิน 12
4 บุญจิรา รัตนากรพิทักษ์ 6
5 เงินรายได้ ม.นเรศวร 6
6 ดรอุทัย วิชัย 4
7 อรพินท์ นัคราจารย์ 3
8 แหล่งทุนภายนอก 3
9 สิริกุล วะสี 3
10 แหล่งทุนภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 3
11 ศิริรัตน์ จันท์จารุณี 3
12 กรุง สิตะธานี 2
13 จิตติพร เครือเนตร 2
14 ไม่ระบุแหล่งเงิน 2
15 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 2
16 จิตต์พร เครือเนตร 2
17 Metha Rutnakornpituk 2
18 ปราณี ภิญโญชีพ 2
19 อภิวัฒน์ เกตุเนียม 2
20 บัณฑิต ทองอ่อน 1
21 ยิ่งรัก พรายอินทร์ 1
22 แหล่งทุนภายนอก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1
23 นิภาพร พวงศิลป์ 1
24 แหล่งทุนภายนอก ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 1
25 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 1
26 ธีรวัฒน์ อินโปธา 1
27 อทัย วิชัย 1
28 สกว. 1
29 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1
30 Pranee Pinyoscheep 1
31 ปวีณา อุปนันต์ 1
32 วนิดา จันทร์วิกูล 1
33 Patcharee Ngamviriyavong 1
34 Wanida Janvikul 1
35 Paweena Uppanan 1
36 พัชรี งามวิริยะวงศ์ 1
37 กรุง สีตะธนี 1
38 ชัยณรงค์ โตจรัส 1
39 Apiwat Kadnaim 1
40 เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 2
3 2558 3
4 2557 3
5 2556 6
6 2554 9
7 2553 5
8 2552 6
9 2551 6
10 2550 4
11 2549 6
12 2548 8
13 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การวิเคราะห์สารสำคัญประเภทกลูโคซิโนเลตและไอโซไธโอไซยาเนตในพืชตระกูลผักกาดจากมูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2559
2 ไมโครสเฟียร์แม่เหล็กที่มีสมบัติการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นหลากหลายของพอลิเอ็นไอโซโพรพิลอะคริลาไมด์/คาร์บอกซีเมทิลไคโตแซนเพื่อใช้ในการควบคุมการปลดปล่อยยา
3 นาโนคลัสเตอร์แม่เหล็กที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเคลือบด้วยพอลิเอ็นไอโซโพรพิลอะคริลาไมด์และการประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมการปลดปล่อยยา
ปี พ.ศ. 2558
4 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยพอลิเมอร์ร่วมระหว่างพอลิเอทธิลีนไกลคอลเมทิล เมทาอะไครเลท และพอลิอะคริลิกแอซิด
5 การออกแบบและการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีฟังก์ชันหลากหลายเพื่อเคลือบผิวอนุภาคนาโนแม่เหล็ก
6 ไฮโดรเจล “ฉลาด” ชนิดคาร์บอกซีเมทิลไคโตซานกร๊าฟด้วยพอลิอะคริลิกแอซิดและพอลิเอ็นไอโซโพรพิลอะคริลาไมด์
ปี พ.ศ. 2557
7 การวิเคราะห์สารสำคัญธรรมชาติในผักเศรษฐกิจจากมูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ผักจังหวัดชัยนาทและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
8 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบอนุมูลอิสระถ่ายโอนอะตอมและการประยุกต์ใช้
9 การสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลไคโตซานไฮโดรเจลที่มีสมบัติการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและสภาวะความเป็นกรดเบส
ปี พ.ศ. 2556
10 การออกแบบและการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีฟังก์ชันหลากหลายเพื่อเคลือบผิวอนุภาคนาโนแม่เหล็ก
11 อนุภาคนาโนแม่เหล็กที่มีพื้นผิวสองชั้นเพื่อการควบคุมและความต่อเนื่องในการปลดปล่อยยา
12 อนุภาคนาโนแม่เหล็กที่มีพื้นผิวสองชั้นเพื่อการควบคุมและความต่อเนื่องในการปลดปล่อยยา
13 ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัยระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
14 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คปก.) รุ่นที่ 11 (น.ส.ยิ่งรัก พรายอินทร์)
15 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซซันแบบอนุมูลอิสระถ่ายโอนอะตอมและการประยุกต์ใช้
ปี พ.ศ. 2554
16 การสังเคราะห์พอลิ (4 -ไวนิลไพริดีน) ด้วยเทคนิค ATRP จากพื้นผิวของอนุภาคนาโนแมกนีไทท์
17 การศึกษาปริมาณสาร Capsaiciniods,Capsiate,Capsanthin,Beta-Carotene,Fatty acid และ VOC ในพริกที่ปลูกในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลทางโภชนาการและการนำไปใช้ประโยชน์
18 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซซันแบบอนุมูลอิสระถ่ายโอนอะตอมและการประยุกต์ใช้
19 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนด้วยพอลิเมอร์ร่วมระหว่างพอลิเอทิลีนไกลคอลเมทิลอีเทอร์เมทาอะไครเลตและเอโซเบนซีนอะไครเลตด้วยเทคนิคการขยายสายโซ่พอิเมอร์ออกจากพื้นผิวของอนุภาค
20 การควบคุมการปลดปล่อยยาเพรดนิโซโลนจากพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยแสงยูวี
21 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนด้วยพอลิเมอร์ร่วมระหว่างพอลิเอทิลีนไกลคอลเมทิลอีเทอร์เมทาอะไครเลตและเอโซเบนซีนอะไครเลตด้วยเทคนิคการขยายสายโซ่พอิเมอร์ออกจากพื้นผิวของอนุภาค
22 การควบคุมการปลดปล่อยยาเพรดนิโซโลนจากพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยแสงยูวี
23 การสังเคราะห์พอลิ (4-ไวนิลไพริดีน) ด้วยเทคนิค ATRP จากพื้นผิวของอนุภาคนาโนแมกนีไทท์
24 การสังเคราะห์พอลิ [4-ไวลินไพริดีน] ด้วยเทคนิค ATRP จากพื้นผิวของอนุภาคนาโนแมกนีไทท์
ปี พ.ศ. 2553
25 ตาข่ายพอลิเมอร์แบบแทรกสอดของพอลิไดเมทิลไซลอกเซน/ไคโตซานไฮโดรเจล การสังเคราะห์ สมบัติพื้นผิวและการเข้ากันได้ทางชีวภาพ
26 อนุภาคนาโนแมกนีไทท์ที่กระจายได้ในชั้นน้ำโดยการใช้บล็อกโคพอลิเมอร์ของ mPEG-PLA เป็นสารเสถียร
27 การสังเคราะห์พอลิ (4-ไวนิลไพริดีน) ด้วยเทคนิค ATRP จากพื้นผิวของอนุภาคนาโนแมกนีไทท์
28 อนุภาคนาโนแมกนีไทท์ที่กระจายได้ในชั้นน้ำโดยการใช้บล็อกโคพอลิเมอร์ของ mPEG-PLA เป็นสารเสถียร
29 ตาข่ายพอลิเมอร์แบบแทรกสอดของพอลิไดเมทิลไซลอกเซน/ไคโตซานไฮโดรเจล การสังเคราะห์ สมบัติพื้นผิวและการเข้ากันได้ทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2552
30 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแมกนีไทท์ที่ผ่านการเสถียรด้วยพอลิเมอร์ร่วม ระหว่างพอลิเอทิลีนไกลคอล และพอลิไซลอกเซน
31 การสังเคราะห์อนุภาคขนาดนาโนของแมกนีไทท์ที่แขวนลอยในน้ำเพื่อการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์
32 อนุภาคแม่เหล็กขนาดนาโนของเหล็กออกไซด์ที่มีสมบัติเข้ากันได้เชิงชีวภาพและกระจายได้ในน้ำซึ่งเสถียรด้วยพอลิเมอร์ร่วมของพอลิเอทิลีนไกลคอล เมทิลอีเทอร์และพอลิเอสเตอร์
33 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแมกนีไทท์ที่ผ่านการเสถียรถ้วยพอลิเมอร์ร่วมระหว่างพอลิเอทิลีนไกลคอลและพอลิไซลอกเซน
34 ผลของยางธรรมชาติเหลวดัดแปรพอลิออลต่อการเตรียม และสมบัติเชิงกลของพอลิยูรีเทนอีลาสโตเมอร์
35 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแมกนีไทท์ที่ผ่านการเสถียรด้วยพอลิเมอร์ร่วม ระหว่างพอลิเอทิลีนไกลคอลและพอลิไซลอกเซน
ปี พ.ศ. 2551
36 วัสดุการแพทย์จากไคโตแซนที่มีการเชื่อมโยงแบบตาข่ายด้วยพอลิยูริเทนชนิดพอลิเอสเตอร์
37 การเตรียมวัสดุรักษาแผลจากไคโตซานที่ผ่านการดัดแปรด้วยพอลิยูริเธน
38 การศึกษาแนวโน้มปริมาณของสาร Mangiferin ในใบและเปลือกมะม่วง
39 การสังเคราะห์อนุภาคขนาดนาโนของแมกนีไทท์ที่แขวนลอยในน้ำเพื่อการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์
40 วัสดุการแพทย์จากไคโตเซนที่มีการเชื่อมโยงแบบตาข่ายด้วยพอลิยูริเทนชนิดพอลิเอสเตอร์
41 การสังเคราะห์แพทาโลอิลไคโตซานและการดัดแปรด้วยพอลิยูริเทนโดยมีพอลิเอสเตอร์หรือพอลิไซลอกเซนเป็นส่วนอ่อน
ปี พ.ศ. 2550
42 การพัฒนาการสังเคราะห์สาร Dimer, Trimer และ Tetramer ของยา Artemisinin เพื่อเพิ่มความสามารถในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย
43 การศึกษาแนวโน้มของการเป็น Universal Base จากสารประกอบ Nitro-Substituted, Halogen-Substituted, and Amino Substituted Heterocyclic ที่มี Peptide Nucleic Acid เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรคในระดับโมเลกุล
44 การศึกษาและพัฒนาแผ่นฟิล์มพลาสติกผสมระหว่างพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำและพอลิเมอร์ชีวภาพเพื่อใช้เป็นถุงเพาะปลูกพืชทางการเกษตร
45 วัสดุการแพทย์จากไคโตแซนที่มีการเชื่อมโยงแบบตาข่าย ด้วยพอลิยูริเทนชนิดพอลิเอสเตอร์
ปี พ.ศ. 2549
46 การพัฒนาวิธีการผลิต capsaicinoid เชิงพาณิชย์
47 การสังเคราะห์โพลีเมอร์ร่วมแบบไตรบล็อกจากโพลีเอสเทอร์และโพลีเอธิลีนไกลคอล เมธิล อีเทอร์
48 สมบัติของอีพอกซี่โนโวแลกเรซินปรับปรุงด้วยพอลิไซลิกเซนและการเตรียมเป็นคอมพอสิทพอลิเมอร์
49 อนุภาคแม่เหล็กขนาดนาโนของเหล็กออกไซด์ที่มีสมบัติเข้ากันได้เชิงชีวภาพและกระจายได้ในน้ำซึ่งเสถียรด้วยพอลิเมอร์ร่วมของพอลิเอทิลลีนไกลคอล เมทิลอีเทอร์และพอลิเอสเทอร์
50 คาร์บอกซี่เมทิลไคโตซานที่ผ่านการเชื่อมโยงตาข่ายด้วยไดโอโซไซยาเนทที่ละลายน้ำได้ในน้ำ:พฤติกรรมการบวมน้ำ
51 การศึกษาแนวโน้มของการเป็น universal base จากสารประกอบ Nitro-Substituted, Halogen-Substituted, and Amino Substituted Heterocyclic ที่มี peptide nucleic acid เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรคในระดับโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2548
52 การเตรียมแผ่นฟิล์มจากไคโตแซนดัดแปลงด้วยพอลิไซลอกเซนเพื่อใช้เป็นเนื้อเยื่อเทียม
53 การพัฒนาการสังเคราะห์สาร Dimer,Trimer และ Tetramer ของยา Artemisinin เพื่อเพิ่มความสามารถในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย
54 การสังเคราะห์เนื้อเยื่อเทียมจากไคโตแซนดัดแปลงด้วยพอลิไซลอกเซน
55 การศึกษาสมบัติของคอมพอสิทพอลิเมอร์ปรับปรุงด้วยพอลิไซลอกเซนเพื่อใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้าง
56 การเตรียมไคโตซานที่ผ่านการดัดแปลรด้วยพอลิยูริเทนเพื่อใช้เป็นวัสดุตกแต่งแผล
57 การจำแนกดัชนีมวลกายของผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการศึกษา
58 การสังเคราะห์ไฮโดรเจลจากไคโตแซน และพอลิเมอร์ร่วมระหว่างพอลิไซลอกเซนและพอลิเอทิลีนไกลคอล เพื่อใช้เป็นวัสดุปิดแผล
59 การพัฒนาการสังเคราะห์สาร Dimer, Trimer และ Tetramer ของยา Artemisinin เพื่อเพิ่มความสามารถในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย