ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพ็ญแข พินิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นงณภัทร รุ่งเนย 4
2 ชลลดา คล้ายคลึง 3
3 จันทร์จิรา สุวรรณทินประภา 3
4 วันดี ช่วยบุญ 3
5 ปาณิสรา ส่งวัฒนายุทธ 3
6 นิภา รุจนันตกุล 3
7 จุไรรัตน์ ดวงจันทร์ 2
8 กนกภรณ์ อ่วมพราหมณ์ 2
9 จินตนา ทองเพชร 2
10 รุ้งนภา ผาณิตรัตน์ 2
11 รัชนู รัตนภาค 2
12 สุวรรณี แสงอาทิตย์ 2
13 ยุคลธร แจ่มฤทธิ์ 2
14 นารีรัตน์ จิตรมนตรี 2
15 เพ็ญพักตร์ ลูกอินทร์ 2
16 พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์ 2
17 ผ่องศรี ศรีมรกต 2
18 บุญรัตน์ กิตติโชติพาณิชย์ 2
19 วัชราพร เชยสุวรรณ 2
20 - 1
21 สัมพันธ์ มุสิกเจียรนันท์ 1
22 พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ 1
23 ประภาพร อัฐระ 1
24 พิศสมร เดชดวง 1
25 เผ่า อนันจิ๋ว 1
26 สถาพร แถวจันทึก 1
27 พเยาว์ สายทองสุข 1
28 ศรายุทธ์ เพชรเกตุ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2550 1
3 2547 1
4 2546 1
5 2541 3
6 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลกับความสุขในการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2550
2 การติดตามประเมินผล ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป [การรักษาโรคเบื้องต้น] รุ่นที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2547
3 ความพร้อมในการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2546
ปี พ.ศ. 2546
4 สภาพปัญหาของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ กรณีศึกษา วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2541
5 ผลของการดำเนินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมที่มีต่อความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของสถาบัน ของอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
6 ผลของการดำเนินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมที่มีต่อความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของสถาบัน ของอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
7 ผลของการดำเนินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมที่มีต่อความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของสถาบัน ของอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
8 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ทัศนคติ ความคาดหวัง และความวิตกกังวลต่อการปรับตัวของนักศึกษา ตามโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี