ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพ็ญศรี เจริญวานิช
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร 7
2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 5
3 เฉลิมศักดิ์ วงศ์อุคะ 4
4 อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ 4
5 สุชาดา ไชยศรีสุทธิ์ 3
6 นิติพล ภูตะโชติ 2
7 พรสวรรค์ ทองสุโขวงศ์ 2
8 เกษม นันทชัย 2
9 นันทิกา ชัยกัณหา 2
10 กาญจนา เศรษฐนันท์ 2
11 อารยา อารมณ์ฤทธิ์ 2
12 ทิพย์วรรณา งามศักดิ์ 2
13 ชัยชาญ วงศ์สามัญ 2
14 พัชรา ตันติประภา 2
15 ชวนะพล น่วมสวัสดิ์ 2
16 วิเชียร วรพุทธพร 2
17 สมจิตร จึงสงวนพรสุข 2
18 วรนุช ศรีเจษฎารักข์ 2
19 สุธิดา สรุงบุญมี 2
20 นัชชา อินทวงษา 1
21 ศิรวรรณ ชาญศิริวัฒน์ 1
22 วันชัย มโนคุ้น 1
23 พิศาล โพธิ์ทองแสงอรุณ 1
24 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
25 จวงจันทร์ ดวงสา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 2
4 2556 6
5 2555 8
6 2554 11
7 2553 11
8 2552 9
9 2551 5
10 2550 3
11 2549 1
12 2548 3
13 2547 3
14 2546 1
15 2545 1
16 2544 1
17 543 97
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากปลายข้าวและผลพลอยได้ของข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากปลายข้าวและผลพลอยได้ของข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2557
3 การสร้างเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรมและยกระดับความร่วมมือคุณค่าใซ่อุปทานในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
4 การพัฒนาตลาดอาหารปลอดภัยบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2556
5 ศึกษาสภาพตลาดธุรกิจที่พักอาศัยและอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
6 พฤติกรรมการซื้อและส่วนแบ่งทางการตลาดสินค้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
7 ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยศูนย์วิจัยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
8 ที่ปรึกษาในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด(ต่อเนื่อง)ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือในระดับห่วงโซ่อุปทาน (Cluster) ในเขตพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด
9 จ้างที่ปรึกษาการพัฒนาสถานประกอบการสู่ AEC โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
10 จ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด(ต่อเนื่อง) ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือในระดับห่วงโซ่อุปทาน(Cluster) ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ. 2555
11 ให้คำปรึกษาแผนงานการสื่อสารการตลาดเพื่อยกระดับภาพลักษณ์และตราสินค้า SF บริษัทศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำกัด
12 สัญญาจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาอุตสาหกรรมนมพาสเจอร์ไรส์ จังหวัดมหาสารคาม(ต่อเนื่อง) ภายใต้โครงการพัฒนารวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
13 สัญญาจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด (ต่อเนื่อง) ภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) ในพื้นที่เขตจังหวัดร้อยเอ็ด
14 ศึกษาข้อมูลลูกค้าเชิงลึกและยกระดับภาพลักษณ์องค์กร บริษัทอีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด
15 พฤติกรรมการซื้อและส่วนแบ่งทางการตลาดสินค้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
16 การสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อปรับปรุงการบริการและภาพลักษณ์ บริษัท พีพีคอนโดเทล จำกัด
17 การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการยอมรับของตลาดและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหารและยา
18 การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการยอมรับของตลาดและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหารและยา
ปี พ.ศ. 2554
19 ลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
20 ลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
21 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์สู่มาตรฐานกิจกรรมการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
22 พัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมนมพาสเจอร์ไรส์(ต่อเนื่อง)
23 พัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิ(ต่อเนื่อง)
24 ฝึกอบรมกลยุทธ์การตลาดและเทคนิคการบริการลูกค้า สำหรับลูกค้าศูนย์การค้าบิ๊กเจียง จังหวัดหนองคาย
25 โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ระยะที่ 2
26 โครงการฝึกอบรมกลยุทธ์การตลาดและเทคนิคการบริการลูกค้า สำหรับลูกค้าศูนย์การค้าบิ๊กเจียง จังหวัดหนองคาย
27 กิจกรรมการพัฒนาผู้ช่วยที่ปรึกษาสู่มืออาชีพส่วนภูมิภาค(การตลาด)ภายใต้โครงการ การสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม(Service Provider:SP) ในเขตพื้นที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5
28 การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการยอมรับของตลาดและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหารและยา
29 การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการยอมรับของตลาดและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหารและยา
ปี พ.ศ. 2553
30 สำรวจตลาดพื้นที่ให้เช่าในเขตเทศบาลนครขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง
31 พัฒนาดลุ่มอุตสาหกรรมนมพาสเจอร์ไรซ์จังหวัดมหาสารคาม(กลุ่มใหม่) ภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม(Cluster) ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
32 พัฒนาคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
33 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ด
34 โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องให้
35 โครงการฝึกอบรมแผนการตลาด ประจำปี 2554 บริษัท เจียงคอร์ปอเรชัน
36 โครงการฝึกอบรมแผนการตลาด ประจำปี 2553 บริษัทพิมานพัฒนา จำกัด
37 โครงการประสานเพื่อให้เกิดเครือข่ายคลัสเตอร์แปรรูปข้าวหอมมะลิจังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรม การพัฒนาและผนึกเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็ง
38 การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการยอมรับของตลาดและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหารและยา
39 การประเมินผลภายในด้านการค้าและการตลาดของแผนงานผักปลอดภัยจากสารพิษ จังหวัดขอนแก่น
40 การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการยอมรับของตลาด และการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหารและยา
ปี พ.ศ. 2552
41 การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการยอมรับของตลาดและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหารและยา
42 วางกรอบดำเนินงาน คัดเลือกส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ข้าวหอมมะลิของสถาบันเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้โครงการสนับสนุนกลุ่ม Cluster และเชื่อมโยงธุรกิจข้าวหอมมะลิ
43 วางกรอบการดำเนินงาน คัดเลือกส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ข้าวหอมมะลิของสถาบันเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้โครงการสนับสนุนกลุ่ม Cluster และเชื่อมโยงธุรกิจข้าวหอมมะลิ
44 การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการยอมรับของตลาดและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหารและยา
45 การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิในจังหวัดขอนแก่น
46 การประเมินการดำเนินงานในพื้นที่ระดับอำเภอของแผนงานผักปลอดภัยจากสารพิษ จังหวัดขอนแก่นปีที่ 2
47 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์
48 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์
49 โครงการรูปแบบและแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบึงปากถุงเทียว อ.น้ำพอง จ. ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2551
50 การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการยอมรับของตลาดและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหารและยา
51 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์
52 โครงการพัฒนากลยุทธ์กาค้าชายแดนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกและแนวตอนใต้
53 อิทธิพลของการรับรู้เกี่ยวกับการส่งออก และทัศนคติเกี่ยวกับยุทธศาสตร์บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ต่อพฤติกรรมการส่งออกของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
54 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดย่อม ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2550
55 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์
56 พฤติกรรมและความคิดเห็นในการรับชมโทรทัศน์ผ่านโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นและจานรับสัญญาณดาวเทียม
57 การศึกษาต้นทุนการผลิตและระบบโลจิสติกส์ผักปลอดภัยจากสารพิษ จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2549
58 การศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการในการแก้ไขปัญหาลำไย
ปี พ.ศ. 2548
59 การพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ลำไยส่งออก
60 การพัฒนาตลาดสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
61 การพัฒนาตลาดสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2547
62 การพัฒนาตลาดสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
63 การพัฒนาตลาดสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
64 การศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการวิจัย ที่สอดคล้องกับความต้องการในการแก้ไขปัญหาลำไย
ปี พ.ศ. 2546
65 การพัฒนาตลาดสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2545
66 การพัฒนาตลาดสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2544
67 การพัฒนาตลาดสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน