ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพ็ญประภา เพชระบูรณิน
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- เพ็ญประภา เพชรบุรณิน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศ เพื่อการติดตามตรวจสอบทางชีวภาพ : กรณีศึกษา สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ ในพื้นที่ชุ่มน้ำ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
ปี พ.ศ. 2559
2 การประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินและศึกษาอิทธิพลของเรือนยอดของต้นยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don) ภายในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชสวนสัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2558
3 รูปแบบการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
4 การประเมินมาตรฐานคุณภาพและศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จังหวัด มุกดาหาร
ปี พ.ศ. 2557
5 แนวทางการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
6 การประเมินมาตรฐานคุณภาพและศักยภาพแหล่งท่องเชิงอนุรักษ์จังหวัด นครพนม
7 แนวทางการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
8 การประเมินมาตรฐานคุณภาพและศักยภาพแหล่งท่องเชิงอนุรักษ์จังหวัด นครพนม
ปี พ.ศ. 2556
9 แนวทางการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
10 การประเมินมาตรฐานคุณภาพและศักยภาพแหล่งท่องเชิงอนุรักษ์จังหวัด นครพนม
11 การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
12 การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2555
13 การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
14 แนวทางการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
15 การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ของชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2554
16 การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
17 การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
18 การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2553
19 การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
20 การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
21 การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
22 การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ของชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2552
23 การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน II
24 ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ(เขื่อน)อุทยานประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25 ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (เขื่อน) และอุทยานประวัติศาสตร์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26 ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ(เขื่อน)อุทยานประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27 ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (เขื่อน) และอุทยานประวัติศาสตร์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28 ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ [เขื่อน] และอุทยานประวัติศาสตร์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
29 การพัฒนาด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
30 การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2551
31 การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
32 ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ(เขื่อน)อุทยานประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
33 การศึกษาสัตว์ที่เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
34 การศึกษาสัตว์ที่เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
35 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ บริเวณป่าบุ่งป่าทาม สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2550
36 ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (เขื่อน) อุทยานประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
37 การศึกษาสัตว์ที่เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
38 การศึกษาสัตว์ที่เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในมหาวิทยาลัยขอนแก่น II
39 ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ(เขื่อน)และอุทยานประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
40 ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ(เขื่อน)และอุทยานประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
41 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [ปีที่ 2]
ปี พ.ศ. 2549
42 ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (เขื่อน) และอุทยานประวัติศาสตร์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ II
43 ผลกระทบของเมทธิลพาราไธออนต่อระบบชีวภาพ ในนาข้าวและผลผลิตข้าว
44 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [ปีที่ 1]
ปี พ.ศ. 2548
45 ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (เขื่อน) และอุทยานประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2547
46 การสร้างและพัฒนาสื่อสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว เขตอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2545
47 การสร้างจิตสำนึกในชุมชนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
48 การสร้างจิตสำนึกในชุมชนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2544
49 การสร้างจิตสำนึกในชุมชนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2543
50 การสร้างจิตสำนึกในชุมชนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2529
51 การศึกษานิเวศน์วิทยาเปรียบเทียบของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ระหว่างป่าชายเลนปลูก และป่าชายเลนธรรมชาติ
52 การศึกษานิเวศน์วิทยาเปรียบเทียบของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ระหว่างป่าชายเลนปลูก และป่าชายเลนธรรมชาติ