ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 2
2 ภิญญู อุยะนันทน์ 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 2
4 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 2
5 สุมิตรา พูลทอง 1
6 Yeshey Penjor 1
7 กำจัด มงคลกุล 1
8 รุ่งราวี ทองกันยา 1
9 ๋Janes, Gavin W. 1
10 ประคอง ชอบเสียง 1
11 ชอุ่ม มลิลา 1
12 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
13 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
14 Phanphen Wattanaarsakit 1
15 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
16 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
17 Chonticha Srisawang 1
18 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
19 วินัย งามแสง 1
20 นภสร โกวรรธนะกุล 1
21 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
22 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
23 พรรณี กาญจนพลู 1
24 Puttipongse Varavudhi 1
25 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
26 ละอองทิพย์ เหมะ 1
27 Kitpramuk Tantayaporn 1
28 Naiyana Chaiyabutr 1
29 Ampa Luiengpirom 1
30 Sompol Sanguanrungsirikul 1
31 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
32 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
33 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
34 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
35 Chakkaphan Sutthirat 1
36 สุมา เมืองใย 1
37 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
38 วิมล เหมะจันทร 1
39 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
40 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
41 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
42 Thanathon Sesuk 1
43 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
44 สุวดี ยาป่าคาย 1
45 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
46 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
47 สมชัย วัฒนการุณ 1
48 ศุกันยา ห้วยผัด 1
49 กระมล ทองธรรมชาติ 1
50 Suchin Arunsawatwong 1
51 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
52 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
53 ประธาน ดาบเพชร 1
54 Thada Jirajaras 1
55 อวย เกตุสิงห์ 1
56 กมลชนก ยวดยง 1
57 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
58 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
59 Pantharee Boonsatorn 1
60 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
61 Kasidit Nootong 1
62 Waraporn Siriterm 1
63 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
64 Anawatch Mitpratan 1
65 สิทธิพร แอกทอง 1
66 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
67 Chayaporn Supachartwong 1
68 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
69 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
70 Acom Sornsute 1
71 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
72 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
73 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
74 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
75 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
76 Chariya Uiyyasathian 1
77 Jittima Chatchawansaisin 1
78 มยุรี ตันติสิระ 1
79 ธวัชชัย สันติสุข 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
82 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
83 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
84 สุวิชา ทองสิมา 1
85 วัลลภ แย้มเหมือน 1
86 สำเริง แย้มโสภี 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
88 คัคนางค์ มณีศรี 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
90 อุทัย บุญประเสริฐ 1
91 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
92 วิไล ชินธเนศ 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
94 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
95 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
96 สมพร พรมดี 1
97 สิริพร สิวราวุฒิ 1
98 Varunee Padmasankh 1
99 Pornpimol Muanjai 1
100 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
101 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
102 Walaisiri Muangsiri 1
103 Rajalida Lipikorn 1
104 เอกชัย อดุลยธรรม 1
105 ไววิทย์ พุทธารี 1
106 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
107 วาสนา เสียงดัง 1
108 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
109 สายฝน ควรผดุง 1
110 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
111 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
112 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
113 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
114 Somying Tumwasorn 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
116 วัฒนชัย สมิทธากร 1
117 Jaitip Paiboon 1
118 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
119 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
120 Wilai Anomasiri 1
121 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
122 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
123 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
124 Kittisak Likhitwitayawuid 1
125 Supa Chantharasakul 1
126 Vimolmas Lipipun 1
127 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
128 Garnpimol C. Ritthidej 1
129 Panee Boonthavi 1
130 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
131 Sumphan Wongseripipatana 1
132 Vanida Chantarateptawan 1
133 กาญจนา แก้วเทพ 1
134 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
135 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
136 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
137 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
138 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
139 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
141 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
142 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
143 Srilert Chotpantarat 1
144 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
145 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
146 ศิริชัย ศิริกายะ 1
147 Chalermpol Leevailoj 1
148 Boonchai Sangpetngam 1
149 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
150 บรรจง คณะวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1