ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภิญญู อุยะนันทน์ 2
2 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 2
3 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 2
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 2
5 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
6 สุมา เมืองใย 1
7 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
8 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
9 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
10 ละอองทิพย์ เหมะ 1
11 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
12 พรรณี กาญจนพลู 1
13 วิมล เหมะจันทร 1
14 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
15 ๋Janes, Gavin W. 1
16 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
17 รุ่งราวี ทองกันยา 1
18 ชอุ่ม มลิลา 1
19 ประคอง ชอบเสียง 1
20 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
21 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
22 Chakkaphan Sutthirat 1
23 Naiyana Chaiyabutr 1
24 Panee Boonthavi 1
25 Garnpimol C. Ritthidej 1
26 Supa Chantharasakul 1
27 Sumphan Wongseripipatana 1
28 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
29 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
30 Kittisak Likhitwitayawuid 1
31 Vimolmas Lipipun 1
32 มยุรี ตันติสิระ 1
33 Sompol Sanguanrungsirikul 1
34 สุมิตรา พูลทอง 1
35 Kitpramuk Tantayaporn 1
36 Ampa Luiengpirom 1
37 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
38 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
39 บรรจง คณะวรรณ 1
40 Puttipongse Varavudhi 1
41 กำจัด มงคลกุล 1
42 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
43 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
44 Acom Sornsute 1
45 Chariya Uiyyasathian 1
46 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
47 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
48 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
49 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
50 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
51 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
52 กระมล ทองธรรมชาติ 1
53 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
54 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
55 ศุกันยา ห้วยผัด 1
56 สมชัย วัฒนการุณ 1
57 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
58 Pantharee Boonsatorn 1
59 Waraporn Siriterm 1
60 Kasidit Nootong 1
61 Phanphen Wattanaarsakit 1
62 วินัย งามแสง 1
63 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
64 นภสร โกวรรธนะกุล 1
65 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
66 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
67 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
68 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
69 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
70 Chayaporn Supachartwong 1
71 สิทธิพร แอกทอง 1
72 Anawatch Mitpratan 1
73 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
74 Jittima Chatchawansaisin 1
75 Chonticha Srisawang 1
76 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
77 Yeshey Penjor 1
78 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
79 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
80 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
81 วาสนา เสียงดัง 1
82 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
83 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
84 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
85 ไววิทย์ พุทธารี 1
86 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
87 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
88 สายฝน ควรผดุง 1
89 สำเริง แย้มโสภี 1
90 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
91 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
92 วัลลภ แย้มเหมือน 1
93 สุวิชา ทองสิมา 1
94 สิริพร สิวราวุฒิ 1
95 สมพร พรมดี 1
96 Pornpimol Muanjai 1
97 Varunee Padmasankh 1
98 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
99 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
100 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
101 Suchin Arunsawatwong 1
102 สุวดี ยาป่าคาย 1
103 Thanathon Sesuk 1
104 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
105 กมลชนก ยวดยง 1
106 อวย เกตุสิงห์ 1
107 เอกชัย อดุลยธรรม 1
108 Walaisiri Muangsiri 1
109 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
110 Rajalida Lipikorn 1
111 Thada Jirajaras 1
112 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
113 ประธาน ดาบเพชร 1
114 ธวัชชัย สันติสุข 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
116 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
117 Chalermpol Leevailoj 1
118 ศิริชัย ศิริกายะ 1
119 Boonchai Sangpetngam 1
120 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
121 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
122 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
123 Srilert Chotpantarat 1
124 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
125 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
126 Wilai Anomasiri 1
127 วัฒนชัย สมิทธากร 1
128 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
129 Vanida Chantarateptawan 1
130 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
131 กาญจนา แก้วเทพ 1
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
133 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
134 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
135 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
136 วิไล ชินธเนศ 1
137 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
138 คัคนางค์ มณีศรี 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
142 อุทัย บุญประเสริฐ 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
144 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
145 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
146 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
148 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
149 Somying Tumwasorn 1
150 Jaitip Paiboon 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1