ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กนกวรรณ พุ่มพุทรา 49
2 แสงชัย เอกประทุมชัย 47
3 วันทนีย์ ทมมืด 16
4 ไวรุจน์ เดชมหิทกุล 16
5 กชพร คุ้มวงษา 12
6 มาลิต้า มาลิต้า 11
7 นงนาถ พ่อค้า 11
8 Phenjun Mekvichitsaeng 8
9 Kanokwan Poomputsa 4
10 วีระ โลหะ 4
11 ไกศิน ดวงศรี 4
12 ขนิษฐา ณัฐนนท์วรกานต์ 3
13 Wairuj Dechmahitkul 3
14 วสันต์ ฤาชา 2
15 รัชนี อัตถิ 2
16 เมทนี ธนวินท์ 2
17 วีรชาย ปู่สูงเนิน 2
18 ทับทอง บุญเติม 2
19 Saengchai Akeprathumchai 2
20 วันชัย ตีรถะวรวรรณ 2
21 ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล 1
22 เจอร์เก้น บอร์ค 1
23 คมสิทธิ์ วิศิษฐ์รัศมีวงศ์ 1
24 ฐิติพงษ์ วิชิตนาค 1
25 ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ 1
26 รบ น้อยอินทร์ 1
27 เยาวลักษณ์ มะปราง รสหอม 1
28 ยุวพิน เลิศวีระวัฒน์ 1
29 ธนวัฒน์ ถิรวศิน 1
30 Uthai Ketunuti 1
31 Pattamaporn Petchprakob 1
32 อนวัช สุวรรณกุล 1
33 อนันต์ ทองทา 1
34 ปัทมาพร เพชรประกอบ 1
35 จันทร์จีรา อยู่คง 1
36 อุทัย เกตุนุติ 1
37 Chungeera Youkong 1
38 Yuwapin Dandusitapunth 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 2
3 2554 3
4 2553 2
5 2552 6
6 2551 6
7 2550 7
8 2549 1
9 2548 2
10 2545 1
11 2542 2
12 543 47
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนา Stable insect cell line ใช้สำหรับ เพื่อการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพแบคคิวโลไวรัสในการฆ่าแมลง
2 การพัฒนาการผลิตหัวเชื้อเห็ดยานางิในอาหารเหลวในระดับถังหมัก 50 ลิตร
ปี พ.ศ. 2556
3 การทำบริสุทธิ์แบคคิวโลไวรัสเพื่อใช้สำหรับการผลิตวัคซีน
4 การพัฒนาวัคซีนสำหรับโรค Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome โดยใช้ MVA และ Adenovirus เป็นวัคซีนตัวนำ (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2554
5 การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อราคาถูกจาก Yeast Autolysate เพื่อการผลิต Bacteriocin โดย Bacillus subtilis ด้วยการออกแบบการทดลองทางสถิติ
6 การผลิต Virus like particle (VLP) เพื่อเป็นวัคซีนไข้หวัดนกโดยใช้ Baculovirus Expression Insect Cell System
7 การผลิต Immunoglobulin Y (IgY) ใช้ในอาหารกุ้งเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้ง
ปี พ.ศ. 2553
8 การผลิตเชื้อรา Trichoderma spp.เพื่อใช้เป็นสารชีวินทรีย์ สำหรับเกษตรอินทรีย์
9 การผลิตเชื้อรา Trichoderma spp. เพื่อใช้เป็นสารชีวินทรีย์สำหรับเกษตรอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2552
10 การศึกษาสูตรอาหารเหมาะสมสำหรับการผลิตกรดแลคติคของ Lactobacillus actis IO-1 โดยวิธีของ Plackett -Burman และ วิธีพื้นผิวตอบสนอง
11 การศึกษาการผลิตแบคเทอริโอซินโดย Bacillus subtilis
12 การคัดแยกขนาดโมเลกุลของซิริซินจากรังไหมเหลืองเพื่อใช้ในอาหารเลี้ยงเซลล์โดย Tangential Flow Ultrafiltration
13 การผลิต Recombinant influenza HA protein จาก Baculovirus Expression System สำหรับใช้เป็นวัคซีนไข้หวัด
14 การผลิตอาหารเสริมสำหรับสุกรอนุบาลและสุกรรุ่น
15 การผลิต recombinant influenza HA protein จาก Baculovirus expression system สำหรับใช้เป็นวัคซีนไข้หวัด
ปี พ.ศ. 2551
16 การศึกษากระบวนการผลิต Lactic Acid Bacteria เพื่อใช้เป็น Probiotics สำหรับสัตว์ [48]
17 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากยีสต์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ [50]
18 การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ไฟเตสเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
19 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเซลล์และแอสตาแซนทินของยีสต์ Phaffia Rhodozyma
20 การผลิตแอนติบอดีชนิด IgY ที่จำเพาะต่อฮอร์โมนคอร์ติซอลสำหรับใช้ในชุดตรวจวัดความเครียดในสัตว์
21 การศึกษาหน้าที่ของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับ ประสิทธิภาพของแบคดิวโลไวรัสโดยการใช้เทคนิค RNA interference [RNAi]
ปี พ.ศ. 2550
22 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากยีสต์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
23 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกาะตัว และการเจริญของเซลล์แมลง Spodoptera exigua บนเม็ดตัวกลางระดับไมโคร
24 การกระตุ้นการเจริญของเห็ดแครงในถังหมักขนาด 50 ลิตรให้ผลิตบีต้ากลูแคน
25 การคัดเลือกสายพันธุ์ Phaffia rhodozyma ที่ทนอุณหภูมิสูง (Thermotolerant) และสามารถผลิต Astaxanthin ได้สูง
26 การศึกษาหน้าที่ของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของแบคคิวโลไวรัสโดยการใช้เทคนิค RNA Interference (RNAi)
27 Improvement of Baculovirus NPV Production from Insect Cell in Bioreactor for Use as Insecticide
28 การศึกษาสูตรอาหารและกระบวนการผลิตสปอร์ Bacillus subtilis เพื่อเป็นโปรไบโอติกในสัตว์
ปี พ.ศ. 2549
29 การทำแห้ง Lactic acid bacteria ให้อยู่ในรูปการค้า
ปี พ.ศ. 2548
30 การพัฒนากระบวนการผลิต human growth hormone (hGH) โดยใช้ยีสต์ Pichia pastoris ในระดับห้องปฏิบัติการและในถังหมักขนาด 50 ลิตร
31 การศึกษากระบวนการผลิตหลังการหมัก และอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ Bacillus subtilis
ปี พ.ศ. 2545
32 การขยายขนาด การผลิต recombinant protein ของไวรัสไข้เลือดออกโดยเซลล์แมลง
ปี พ.ศ. 2542
33 การผลิตไวรัสในเซลแมลงเพื่อใช้ปราบแมลงศัตรูพืช
34 การผลิตไวรัสจากเซลล์แมลง เพื่อใช้ปราบแมลงศัตรูพืช