ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพียรศักดิ์ ภักดี
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พีระศักดิ์ ภู่อภิสิทธิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26
2 ไพฑูรย์ คัชมาตย์ 12
3 สุภาภรณ์ พวงชมภู 9
4 วีระ ภาคอุทัย 9
5 พรทิพย์ แพงจันทร์ 7
6 ศักดิ์สิทธิ์ จรรยากรณ์ 5
7 นิวัฒน์ มาศวรรณา 4
8 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 3
9 ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์ 3
10 เทอดศักดิ์ คำเหม็ง 3
11 ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ 3
12 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 3
13 จริยา วิรัชกุล 2
14 นิรมล ศรีธงชัย 2
15 จินตนา เอี่ยมละออ 2
16 ปรีดา ประพฤติชอบ 2
17 สาธิต อดิตโต 2
18 เยาวรัตน์ ศรีวรานันทร์ 2
19 วิริยา มุ่งหมาย 2
20 อัมพน ห่อนาค 2
21 พลากร บัณฑิตวงษ์ 2
22 ประสิทธิ์ ใจศิล 2
23 กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ 2
24 จิราวดี สุแดงน้อย 2
25 จิรวัฒน์ สนิทชน 2
26 ฉลอง วชิราภากร 2
27 จิตติพร จันทรา 2
28 วิบูล เป็นสุข 2
29 ดรุณี โชติษฐยางกูร 2
30 ภานุวัฒณ์ สร้อยวงษา 1
31 อุไรวรรณ ศรีคูณ 1
32 ยุภาวรรณ ศรีชุบล่วง 1
33 ไชยา ผลขาง 1
34 ณัฐณิชา เลิศล้ำ 1
35 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 1
36 Peerasak Phooapisit 1
37 ประเสริฐ วงศ์ภูธร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2552 5
4 2551 1
5 2550 1
6 2549 1
7 2546 1
8 2543 1
9 543 55
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 กลยุทธ์การจัดการผลิตและการตลาดของเกษตรกรแปรรูปยางแผ่นดิบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2553
2 โครงการนำร่องการจัดการเงินของครัวเรือนเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น ในปีการเพาะปลูก 2551/52
3 การถอดบทเรียนและการขยายผลการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการเกษตรทฤษฎีใหม่ของกลุ่มเกษตรกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2552
4 โครงการนำร่องการจัดการเงินของครัวเรือนเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น ในปีการเพาะปลูก 2551/2552
5 การพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดน้ำยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6 การพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดน้ำยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 การพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดน้ำยางสดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8 การขยายและการพัฒนาเครือข่ายการจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกสดปลอดภัย อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2551
9 การศึกษาตลาดนัดโค-กระบือ ในอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปีพ.ศ.2549
ปี พ.ศ. 2550
10 การศึกษาต้นทุนการผลิตอ้อยโรงงานในจังหวัดขอนแก่น ปีเพาะปลูก 2549/50
ปี พ.ศ. 2549
11 การพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดน้ำยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2546
12 เสียงของคนจน : การประเมินความยากจนแบบมีส่วนร่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2543
13 การลดและควบคุมความสูญเสียจากการตัดในอุตสาหกรรมการขึ้นรูปโลหะแผ่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 การจัดการธุรกิจยางพาราของสหกรณ์อุตสาหกรรมยางพาราเซกาจำกัด ตำบลน้ำจัน อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
15 การจัดการมันสำปะหลังเพื่อการผลิตเอทานอลของโรงงานในจังหวัดขอนแก่น
16 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการใช้เครื่องเกี่ยวนวดข้าว ในตำบลศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
17 การจัดการการผลิตและการตลาดอ้อยก้อน ของกลุ่มผู้เฒ่าไทเฮา ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
18 การประเมินผลโครงการประกันภัยพืชผลจากภัยแล้ง โดยใช้ดัชนีน้ำฝนสำหรับการผลิตข้าว ปีการผลิต 2554 อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
19 ศักยภาพธุรกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมแตงโมของประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งในทวีปเอเชีย
20 การจัดการกากน้ำตาลเพื่อการผลิตเอทานอลของโรงงานในจังหวัดขอนแก่น
21 การจัดการการผลิตและต้นทุนการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวหอมมะลิแดง และข้าวเจ้าหอมนิลในระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ : กรณีศึกษาเครือข่ายธุรกิจข้าวอินทรีย์จังหวัดร้อยเอ็ด
22 การจัดการการผลิตและการตลาดแตงร้าน : กรณีศึกษา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
23 การจัดการการผลิต และการตลาดผลิตภัณฑ์จากผึ้ง จังหวัดขอนแก่น
24 การจัดการธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
25 การจัดการธุรกิจผ้าไหมของกลุ่มทอผ้าบ้านหนองหญ้าปล้องและกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหัวฝาย จังหวัดขอนแก่น
26 การจัดการธุรกิจรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กรณีพ่อค้าไม่รรับสินเชื่อจากพ่อค้าไทย เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
27 การจัดการผลิตและการตลาดไก่เนื้อ แบบมีสัญญาผูกพันกับบริษัทในอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
28 การจัดการธุรกิจยางพาราของกลุ่มวิชาสหกิจชุมชุนยางพาราบ้านราษฎร์ดำเนิน ตำบลคำนาดี
29 การจัดการธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาน้ำจืดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลานิลบ้านบุ่งมะแลง ตำบลบุ่งมะแลง กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ จังหวัดอุบลราชธานี
30 การจัดการธุรกิจการเลี้ยงสุกรขุนฟาร์มขนาดเล็กแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกรในตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
31 การจัดการธุรกิจการผลิตปลานิลเพื่อการค้า : กรณีศึกษา บ้านหนองม่วง ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
32 การศึกษาการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สารกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและนาปรัง ใน ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ปี 2551
33 การจัดการผลิตและการตลาดถั่วงอก : กรณีศึกษาโรงงานเพาะถั่วงอก อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ. 2551
34 ธุรกิจการเลี้ยงผึ้งในจังหวัดขอนแก่น ปี 2551
35 ศึกษาการจัดการการผลิตและการตลาดของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหวายหลึม ต.มะบ้า กิ่งอ.ทุ่งหลวง จ.ร้อยเอ็ด
36 การจัดการการผลิตและการตลาดของกลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านค้อเขียว ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
37 การจัดการธุรกิจไข่เค็มพอกดินของหมู่บ้านลำปลายมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
38 การจัดการการผลิตและการตลาดพริกสดของเกษตรกร ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ