ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Piengpen Butkatanyoo 9
2 กริชผกา บุญเฟื่อง 4
3 ธนิต ชังถาวร 4
4 ปริญญา ชฏิลาลัย 3
5 อรกนก พรรณรักษา 3
6 Kasititorn Pooparadai 3
7 กษิติธร ภูภราดัย 3
8 Krithpaka Boonfueng 3
9 ปริญ์ญาภรณ์ เต็งประเสริฐ 3
10 Tanit Changthavorn 3
11 ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล 2
12 Orakanoke Phanraksa 2
13 Kasama Kongsmak 2
14 Chadamas Thuvasethakul 2
15 กษมา กองสมัคร 2
16 บุบผา เตชะภัทรพร 2
17 Pariyaporn Thengprasert 2
18 สุมลวรรณ สังข์ช่วย 2
19 สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 1
20 พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ 1
21 นเรศ ดำรงชัย 1
22 ศุภจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ 1
23 พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ 1
24 ศักดา ธนิตกุล 1
25 พิสิษฐ์พล กลิ่นบัวแก้ว 1
26 ไม่มีข้อมูล 1
27 ภูเบศร์ อุดมทรัพย์ 1
28 Direk Chareonpol 1
29 Karantarat Nakwa 1
30 ดิเรก เจริญผล 1
31 Phubate Udomsaph 1
32 ชาญชัย นีรพัฒนกุล 1
33 Chanchai Neerapattanagul 1
34 กิตติพงษ์ เกิดน้อย 1
35 Parinya Chatilalai 1
36 ปัญชลี พึ่งพิศ 1
37 Puncharee Pungpit 1
38 Sukunya Sudchaya 1
39 สุกัญญา สุจฉายา 1
40 Bubpha Techapattaraporn 1
41 Sumonwan Sungchuay 1
42 สุมาวสี ศาลาสุข 1
43 Sumavasee Salasuk 1
44 Wanwisa Srikram 1
45 กรัณฑรัตน์ นาขวา 1
46 วันวิสาข์ ศรีคร้าม 1
47 Patarapong Intarakumnerd 1
48 ภูมิศักดิ์ สมุทคุปติ์ 1
49 เจริญจิต โพธิ์ทอง 1
50 ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2551 6
3 2550 1
4 2549 1
5 2547 1
6 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานต้นแบบ และคู่มือการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรนวัตกรรมภาครัฐ
2 คู่มือการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ปี พ.ศ. 2551
3 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเปิดเสรีการค้าบริการโสตทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง/ข้อตกลงระหว่างประเทศ
4 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเปิดเสรีการค้าบริการโสตทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง/สาขาแอนิเมชั่นและเกม
5 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเปิดเสรีการค้าบริการโสตทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ฉบับภาพรวม
6 ดีอาร์เอ็ม และประเด็นใหม่ในกฎหมายลิขสิทธิ์: ผลกระทบต่อการทำงานร่วมกันของระบบ (interoperability)
7 ระบบทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ : รายงานการศึกษา
8 ผลกระทบของการคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยีที่ใช้คุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสนธิสัญญาลิขสิทธิ์กับความตกลงเขตการค้าเสรี
ปี พ.ศ. 2550
9 กรอบความคิดการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
ปี พ.ศ. 2549
10 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: ทรัพย์สินทางปัญญา
ปี พ.ศ. 2547
11 โครงการศึกษานโยบายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้างแรงจูงใจในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี