ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพียงตา สาตรักษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรณีวิทยาที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ในเขตเทศบาลนครราชสีมา
2 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรณีวิทยาที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ในเขตเทศบาลนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรณีวิทยาที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ในเขตเทศบาลนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรณีวิทยาที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ในเขตเทศบาลนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2553
5 การประยุกต์สำรวจทางธรณีฟิสิกศ์เพื่อตรวจสอบการรั่วซึมของทำนบดินของอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6 การประยุกต์สำรวจทางธรณีฟิสิกศ์เพื่อตรวจสอบการรั่วซึมของทำนบดินของอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 การประยุกต์สำรวจทางธรณีฟิสิกส์เพื่อตรวจสอบการรั่วซึมของทำนบดินของอ่างเก็บน้ำ เพื่อการชลประทานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2552
8 การประยุกต์สำรวจทางธรณีฟิสิกศ์เพื่อตรวจสอบการรั่วซึมของทำนบดินของอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 การประเมินประสิทธิภาพของการสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีการวัดความนำไฟฟ้า เพื่อสำรวจหาความลึกของชั้นน้ำบาดาลเค็ม และรูปร่างของโดมเกลือระดับตื้น : การศึกษาเพื่อการจัดการปัญหาดินเค็ม-น้ำเค็ม ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
10 การประยุกต์สำรวจทางธรณีฟิสิกศ์เพื่อตรวจสอบการรั่วซึมของทำนบดินของอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2549
11 การศึกษาขอบเขตรอยต่อระหว่างชั้นน้ำบาดาลจืดและชั้นน้ำบาดาลเค็มโดยใช้วิธีการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ทางไฟฟ้า
12 การศึกษาขอบเขตรอยต่อระหว่างชั้นน้ำบาดาลจืดและชั้นน้ำบาดาลเค็มโดยใช้วิธีการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ทางไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2547
13 การประยุกต์สำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อศึกษาธรณีวิทยาใต้ผิวดินและการประเมินเพื่อคาดการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดจากการยุบตัวของโพรงเกลือใต้ผิวดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14 การศึกษาขอบเขตรอยต่อระหว่างชั้นน้ำบาดาลจืดและชั้นน้ำบาดาลเค็มโดยใช้วิธีการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ทางไฟฟ้า
15 การประยุกต์สำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อศึกษาธรณีวิทยาใต้ผิวดินและ การประเมิน เพื่อคาดการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดจากการยุบตัวของโพรงเกลือใต้ผิวดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16 การประยุกต์สำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อศึกษาธรณีวิทยาใต้ผิวดินและ การประเมิน เพื่อคาดการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดจากการยุบตัวของโพรงเกลือใต้ผิวดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 การประยุกต์สำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อศึกษาธรณีวิทยาใต้ผิวดิน และการประเมินเพื่อคาดการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดจากการยุบตัวของโพรงเกลือใต้ผิวดิน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2546
18 โครงสร้างและวิวัฒนาการของหมวดหินมหาสารคาม : ผลจากการศึกษาด้วยคลื่นสั่นสะเทือนแบบสะท้อนและวิธีวัดความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ
19 การประยุกต์สำรวจทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ โพรงเกลือใต้ผิวดินที่เกิดจากการสูบน้ำเกลือ
20 การประยุกต์สำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อศึกษาธรณีวิทยาใต้ผิวดินและ การประเมิน เพื่อคาดการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดจากการยุบตัวของโพรงเกลือใต้ผิวดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
21 การประยุกต์สำรวจทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อการติดตามตรวจสอบโพรงเกลือใต้ผิวดินที่เกิดจากการสูบน้ำเกลือ
22 การประยุกต์สำรวจทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อการติดตามตรวจสอบโพรงเกลือใต้ผิวดินที่เกิดจากการสูบน้ำเกลือ
23 การประยุกต์สำรวจทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อการติดตาม ตรวจสอบโพรงเกลือใต้ผิวดินที่เกิดจากการสูบน้ำเกลือ
ปี พ.ศ. 2545
24 การศึกษาวิเคราะห์และประเมินเทคนิคการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อศึกษาตรวจสอบโพรงเกลือใต้ผิวดินได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประหยัด
25 การประยุกต์สำรวจทางธรณีฟิสิกส์เพื่อการติดตาม ตรวจสอบโพรงเกลือใต้ผิวดินที่เกิดจากการสูบน้ำเกลือ
26 การศึกษาวิเคราะห์และประเมินการประยุกต์สำรวจด้วยวิธีทางธรณีฟิสิกส์เพื่อศึกษาตรวจสอบโพรงเกลือใต้ผิวดิน ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการสำรวจ
27 การศึกษาวิเคราะห์และประเมินเทคนิคการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อศึกษาตรวจสอบโพรงเกลือใต้ผิวดิน ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประหยัด
ปี พ.ศ. 2544
28 การศึกษาวิเคราะห์และประเมินการประยุกต์สำรวจด้วยวิธีทางธรณีฟิสิกส์เพื่อศึกษาตรวจสอบโพรงเกลือใต้ผิวดิน ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการสำรวจ