ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพิ่มศักดิ์ พันธ์แตง
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศรีไพร สกุลพันธ์ 9
2 กมลวรรณ มั่งคั่ง 7
3 สุกัญญา สุจาคำ 7
4 พิชญาพร พีรพันธุ์ 2
5 นิยดา รักวงษ์ 2
6 สิทธิพร พรอุดมทรัพย์ 2
7 องค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
8 องค์การบริหาร ส่วนตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
9 องค์การบริหารส่วน ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
10 องค์การบริหารส่วน ตำบลแม่สำ อำเภศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1
11 องค์การบริหาร ส่วนตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
12 กัลยรัตน์ คำพรม 1
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1
14 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1
15 ปัญณิตา ชัยสนิท 1
16 องค์การบริหาร ส่วนตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
17 องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 7
3 2555 1
4 2553 1
5 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อน โดยประยุกต์ใช้หลักการฟัซซี่ลอจิก : กรณีศึกษาเขื่อนสิริกิติ์
ปี พ.ศ. 2556
2 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการการสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
3 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
4 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการลดขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
5 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ องค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
6 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน องค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
7 โครงการลดขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
8 โครงการปรับปรุงกระบวนการช่วยเหลือสาธารณภัยและงานบริการร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อตอบสนองความต้องการประชาชนองค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2555
9 ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน จังหวัดอุตรดิถต์ ผ่านพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์
ปี พ.ศ. 2553
10 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอเพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายของกล่มสตรีผ้าทอน้ำริด