ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพลินทิพย์ โกเมศโสภา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 รูปแบบการพัฒนาของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2534
2 พฤติกรรมการใช้เวลาและรูปแบบการใช้จ่าย ของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2531
3 ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อผลิตภัณฑ์โยเกิต
4 ทัศนคติของมารดาที่มีบุตรวัยก่อนเรียน ต่อผลิตภัณฑ์แป้งเด็ก เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
5 ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อศูนย์อาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2530
6 ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อกิจการร้านฟาสท์ฟูดในเขต กรุงเทพมหานคร
7 การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อวารสารธุรกิจภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2529
8 การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อเทปคาสเซทเพลงไทยสากล
9 การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคขั้นสุดท้ายที่มีต่อผงชูรส ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
10 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคต่อบริการด้านทันตกรรม ของคลีนิคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร