ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพริศพิชญ์ คณาธารณา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรากร ลิ่มบุตร 20
2 อาภรณ์ นุ่มน่วม 11
3 โอภาส บุญเกิด 7
4 พรรณี อัศวตรีรัตนกุล 7
5 จงดี ธรรมเขต 7
6 จงดี บูรณชัย 5
7 ใกล้รุ่ง สามารถ 4
8 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
9 พีระทิพย์ พืชมงคล 2
10 นาตยา จึงเจริญธรรม 2
11 บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา 2
12 ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 2
13 รัตนา ทองย้อย 2
14 มรกต แก้วเพชร 1
15 ปณต ถาวรรังกูร 1
16 อารีย์ ชูดำ 1
17 พันธุ์วดี วัฒนสิน 1
18 งบประมาณแผ่นดิน 1
19 พิษณุ บุญนวล 1
20 โครงการวิจัย NRU 1
21 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
22 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
23 รุ่งโรจน์ รัตนโอภาส 1
24 พรศิลป์ ผลพันธิน 1
25 วราภรณ์ ศิรินาวิน 1
26 พรรณี ไทยทวี 1
27 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 1
28 ปัญชลิกา เดชะมาก 1
29 ศักดิ์ชัยบดี ปิ่นศรีทอง 1
30 ขนิษฐา หาญสูงเนิน 1
31 สุชีรา ธนนิมิตร 1
32 อโนมา ธิติธรรมวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 4
2 2561 3
3 2559 1
4 2558 2
5 2554 1
6 2552 3
7 2543 1
8 2535 1
9 2534 1
10 543 67
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาแอพทาเซนเซอร์เชิงแสงความไววิเคราะห์สูงแบบไม่ติดฉลากสำหรับการตรวจวัดซิสพลาติน
2 การพัฒนาอุปกรณ์สกัดด้วยตัวดูดซับของแข็งที่มีขนาดเล็กแบบไส้ดินสอที่มีการปรับปรุงพื้นผิวด้วยวัสดุนาโนสำหรับการสกัดสารพทาเลต เอสเทอร์ ปริมาณน้อย
3 อุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีนในอุตสาหกรรมอาหาร
4 การประยุกต์ใช้ครัยโอเจลแนวใหม่ในการเตรียมตัวอย่างและเซนเซอร์
ปี พ.ศ. 2561
5 ตัวดูดซับของแข็งชนิดใหม่ polyrrole/Fe3O4/alginate เพื่อสกัดและเพิ่มความเข้มข้นของสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อในตัวอย่างน้ำ
6 การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าแบบไม่ใช้เอนไซม์สำหรับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
7 ขั้วไฟฟ้าที่ดัดแปลงด้วยนาโนคอมโพสิทของโลหะเฮกซะไซยาโนเฟอเรตและคาร์บอนรูพรุนระดับเมโซที่เรียงตัวเป็นระเบียบสำหรับการตรวจวัดซัลไฟต์
ปี พ.ศ. 2559
8 การพัฒนาเทคนิคการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็งปริมาณน้อยแบบสเตอร์บรัชสำหรับการวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงปนเปื้อนปริมาณน้อย
ปี พ.ศ. 2558
9 ขั้วไฟฟ้าที่ดัดแปลงด้วยนาโนคอมโพสิทของโลหะเฮกซะไซยาโนเฟอเรตและคาร์บอนรูพรุนระดับเมโซที่เรียงตัวเป็นระเบียบสำหรับการตรวจวัดซัลไฟต์
10 การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าแบบไม่ใช้เอนไซม์สำหรับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ปี พ.ศ. 2554
11 แอฟฟินิตีสมาร์ทพอลิเมอร์เจลสำหรับตรวจวัดกลูโคส
ปี พ.ศ. 2552
12 ไทโอยูเรียฟิล์มบนอิเล็กโทรดแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับคาพาซิทิฟอิมมูโนเซนเซอร์
13 สังเคราะห์เส้นลวดพอลิเมอร์นาโนเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับและดัดแปลงผิวขั้วไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดสารอินทรีย์
14 ไทโอยูเรียฟิล์มบนอิเล็กโทรดแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับคาพาซิทิฟอิมมูโนเซนเซอร์
ปี พ.ศ. 2543
15 ศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณสารอาหาร(สารประกอบไนโทรเจน) ของลุ่มน้ำบางนรา ด้วยสารสนเทศภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2535
16 เอนไซม์เซนเซอร์ สำหรับไอออนโลหะหนัก
ปี พ.ศ. 2534
17 การหาปริมาณเอทธานอล โดยใช้จุลินทรีย์แบบตรึงเซลล์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
18 การประยุกต์ใช้ครัยโอเจลแนวใหม่ในการเตรียมตัวอย่างและเซนเซอร์
19 การพัฒนาชุดทดสอบฟอร์มาลิน