ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เผด็จ สิริยะเสถียร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- พิทักษ์ สาเขตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อุษาวดี ถาวระ 13
2 อภิวัฏ ธวัชสิน 12
3 จักรวาล ชมภูศรี 11
4 จิตติ จันทร์แสง 11
5 สุรางค์ ไตรธีระประภาพ 6
6 ไพศาล เวชชพิพัฒน์ 6
7 ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ 6
8 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 6
9 อลงกร อมรศิลป์ 6
10 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 6
11 ศิริวรรณ วนานุกูล 6
12 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 6
13 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 6
14 ปิยะศักดิ์ ชะอุ่มพฤกษ์ 6
15 สุชีรา ฉัตรเพริดพราย 6
16 กมล สกุลวิระ 6
17 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 6
18 วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ 6
19 นวพรรณ จารุรักษ์ 6
20 ธีรพร ชินชัย 6
21 พงษ์พีระ สุวรรณกูล 6
22 สันนิภา สุรทัตต์ 6
23 ทศพร วิมลเก็จ 6
24 ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 6
25 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 6
26 จินตนา จิรถาวร 6
27 กอบกาญจน์ ทองประสม 6
28 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 6
29 อภิชัย คงพัฒนะโยธิน 6
30 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 6
31 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 6
32 วนิดา นพพรพันธุ์ 6
33 อิศรางค์ นุชประยูร 6
34 ทายาท ดีสุดจิต 6
35 ยง ภู่วรวรรณ 6
36 รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ 6
37 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 6
38 วันเพ็ญ ชัยคำภา 4
39 ธีรกมล เพ็งสกุล 3
40 โสภาวดี มูลเมฆ 3
41 สุวิมล สรรพวัฒน์ 2
42 กุลธิดา ตั้งธงชัยวิริยะ 1
43 วีรยุทธ กิตติชัย 1
44 พายุ ภักดีนวน 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
46 รัชฎาภรณ์ จันทร 1
47 นันทนา ศิริทรัพย์ 1
48 อัจฉรา ภูมิ 1
49 กัญญรัตน์ กรัยวิเชียร 1
50 สัญชัย พยุงภร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2558 1
3 2554 1
4 2552 3
5 2551 1
6 2548 1
7 2546 1
8 2535 2
9 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อการระบุชนิดของยุงลาย และยุงรำคาญ (Diptera: Culicidae) ในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาศักยภาพในการนำโรคไข้เลือดออกของยุงในแต่ละฤดูกาล
ปี พ.ศ. 2554
3 การวิเคราะห์ไรโบโซมยีนบริเวณ Internal transcribed spacer ส่วนที่ 2 ของแมลงวันที่มีความสำคัญทางการแพทย์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
4 การวิเคราะห์โปรตีโอมิกส์จากต่อมน้ำลายยุงเสือ (Mansonia uniformis)
5 การจำแนกชนิดของแมลงวันหัวเขียวที่สำคัญทางนิติกีฏวิทยาในประเทศไทยจากบริเวณ second internal transcribed spacer ของ ribosomal DNA และยีน NADH dehydrogenase subunit 5
6 การก่อตั้งสายพันธุ์แมลงวันหัวเขียว(Lucilia sericata)เพื่อใช้สำหรับวิธีการรักษาแผลด้วยหนอนแมลงวัน
ปี พ.ศ. 2551
7 การประเมินสมรรถนะของยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) ภายหลังการได้รับเชื้อ Wolbachia จากเรือด (Cimax hemipterus)
ปี พ.ศ. 2548
8 การประมาณเวลาการตายโดยอาศัยข้อมูล วงจรชีวิตของแมลงวันบนศพ
ปี พ.ศ. 2546
9 การวิเคราะห์โปรตีนในต่อมน้ำลายยุงลายบ้าน, ยุงลายสวน และยุงแม่ไก่ โดยอิเลคโตรโฟริซิสแบบเอสดีเอสเพจ
ปี พ.ศ. 2535
10 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชาวเขาเผ่าม้ง บ้านแม้วใหม่ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
11 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชาวเขาเผ่าม้ง บ้านแม้วใหม่ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก / พิทักษ์ สาเขตร์