ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เบ็ญจารัชด ทองยืน
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 18
2 เวช เต๋จ๊ะ 15
3 นางสาวสาวิตรี ทิวงศ์ 9
4 สาวิตรี ทิวงศ์ 6
5 ประภาส ช่างเหล็ก 5
6 นายกนกธร วงศ์กิตติ 4
7 ดร.อัจฉรา ภาวะสุทธิ์ 3
8 วิสิฐ กิจสมพร 3
9 โรจน์รวี ภิรมย์ 3
10 พิศมัย ศรีชาเยช 2
11 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 2
12 สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ 2
13 บัวบาง ยะอูป 2
14 นายเจระศักดิ์ แซ่ลี 2
15 นายวิศัลย์ เธียรเสถียรพงศ์ 2
16 นางสาวสิวิตรี ทิวงศ์ 2
17 นายวีระยุทธ แสนยากุล 2
18 เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี 1
19 มาลา ศิรทรัพย์ไพสิฐ 1
20 พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 1
21 วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์ 1
22 โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์ 1
23 นางสาวลลิตา น้ำเพชร 1
24 สุเมศ ทับเงิน 1
25 บุญร่วม จันทร์ชื่น 1
26 สดใส ช่างสลัก 1
27 สิริภัทร์ พราหมณีย์ 1
28 พิสสวรรณ เจียมสมบัติ 1
29 สมาน ณ ลำปาง 1
30 นางสาวอัจฉรา ภาวสุทธิ์ 1
31 สุรพล เช้าฉ้อง 1
32 ชัยสิทธิ์ ทองจู 1
33 สุปราณี งามประสิทธิ์ 1
34 นางระวิวรรณ โชติพันธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2553 6
4 2552 2
5 2551 3
6 2550 8
7 2549 1
8 2547 1
9 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ศูนย์สาธิตและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงเกษตรกรในพื้นที่สูงและลาดชันบริเวณพื้นที่สถานีวิจัยเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษาการปลูกไม้ผลยืนต้นแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน
3 ศูนย์สาธิตและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงเกษตรกรในพื้นที่สูงและลาดชันบริเวณพื้นที่สถานีวิจัยเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2553
4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมะม่วงสู่ชุมชนภูฟ้าพัฒนา
5 การศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของราสพ์เบอรี่ในพื้นที่สูงระดับปานกลาง,
6 การศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการผลิต, สตรอเบอรีดอยเชิงการค้า
7 การศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการผลิตสตรอเบอรี่ดอยเชิงการค้า
8 วิจัยและพัฒนาการปลูกบลูเบอรี่ (Vaccinium spp.) เพื่อการค้าในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง
9 โครงการนำร่องการผลิตเสาวรสในระดับฟาร์มโดยใช้พันธุ์สีม่วงปลอดไวรัส
ปี พ.ศ. 2552
10 การศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการผลิตไม้ผลขนาดเล็ก
11 ศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการผลิตไม้ผลขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2551
12 การศึกษาการผลิตมัลเบอรี่รับประทานสดเพื่อการค้าในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง
13 ผลของการใช้แผ่นชีวมวลต่อการเจริญเติบโตของมะเดื่อฝรั่ง เคพกูสเบอรี่ และสตรอเบอรี่
14 โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสตรอเบอรี่คุณภาพเพื่อการส่งออกภายใต้มาตรฐาน EUREPGAP
ปี พ.ศ. 2550
15 การศึกษาการผลิตต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพของราสพ์เบอรี
16 การศึกษาการผลิตมัลเบอรี่รับประทานสดเพื่อการค้าในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง
17 ชุดโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะเดื่อฝรั่งในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง
18 ชุดโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะเดื่อฝรั่งในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง โครงการวิจัยย่อยที่ 1 : การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเดื่อฝรั่ง (Ficus carica LINN.) พันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง
19 ชุดโครงการวิจัยการศึกษาการคัดเลือกและผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสที่มีคุณภาพ
20 ชุดโครงการวิจัยการศึกษาการคัดเลือกและผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสที่มีคุณภาพ โครงการย่อยที่1 :การคัดเลือกต้นแม่พันธุ์เสาวรสรับประทานสดปราศจากโรคไวรัส
21 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549 โครงการวิจัยที่ 2 โครงการเร่งรัดพัฒนาอาชีพการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม สำหรับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจัง
22 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549 โครงการวิจัยย่อยที่ 4 การจัดการดินที่เหมาะสมเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมในเขตจังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2549
23 การใช้ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม้กับผลผลิตไม้ผลส่งเสริมในพื้นที่โครงการหลวง
ปี พ.ศ. 2547
24 การปลูกทดสอบสบู่ดำในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ และต้นทุนการผลิต