ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) การท่องเที่ยวโดยชุมชน ของเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2556
2 กระบวนการถ่ายทอดระบบสื่อความหมายสำหรับการท่องเที่ยวที่เกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร
ปี พ.ศ. 2555
3 ศักยภาพและรูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมของชุมชนบ้านในไร่และพื้นที่เชื่อมโยง
ปี พ.ศ. 2554
4 การศึกษาผลกระทบด้านจิตวิทยาของนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร
5 การศึกษาผลกระทบด้านจิตวิทยาของนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร
6 การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับ(Carrying Capacity) การท่องเที่ยวโดยชุมชนของเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2553
7 การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบสื่อความหมายสำหรับการท่องเที่ยวที่เกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร
8 การศึกษาความคิดเห็น และความต้องการใช้บริการบริษัทนำเที่ยวเชิงนิเวศ(จำลอง) ของหน่วยงานภาครัฐในอำเภอละแม จังหวัดชุมพร
9 การศึกษาความคิดเห็น และความต้องการใช้บริการบริษัทนำเที่ยวเชิงนิเวศ(จำลอง) ของหน่วยงานภาครัฐในอำเภอละแม จังหวัดชุมพร
10 การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบสื่อความหมายสำหรับการท่องเที่ยวที่เกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร
ปี พ.ศ. 2548
11 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของเกษตรกร ในการเปิดสวนไม้ผลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร บริเวณเกาะช้าง จังหวัดตราด