ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เพลินใจ ตังคณะกุล 6
2 ศิริพร ตันจอ 4
3 สมจิต อ่อนเหม 4
4 พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 3
5 พัชรี ตั้งตระกูล 2
6 ประชา บุญญสิริกูล 2
7 วนิดา เทวารุทธิ์ 2
8 ญาธิปวีร์ ปักแก้ว 2
9 อุษา ภูคัสมาส 2
10 วาสนา นาราศรี 2
11 ณรงค์ สิงห์บุระอุดม 1
12 สุรวิช วรรณไกรโรจน์ 1
13 วรรณดี สุทธินรากร 1
14 วนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล 1
15 อรุณพร อิฐรัตน์ 1
16 วริศรา มุสิกชาติ 1
17 อรไท สวัสดิชัยกุล 1
18 วายุห์ สนเทศ 1
19 วิชชา ตรีสุวรรณ 1
20 งามจิตร โล่วิทูร 1
21 เกศศิณี ตระกูลทิวากร 1
22 อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ 1
23 เย็นใจ ฐิตะฐาน 1
24 สิริพร สธนเสาวภาคย์ 1
25 อภิญญา จุฑางกูร 1
26 Nednapis Vatanasuchart 1
27 พุทธลักษณ์ ไขประภาย 1
28 บุญมา นิยมวิทย์ 1
29 เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี 1
30 พิศมัย ศรีชาเยช 1
31 ผศ.ดร.ครรชิต จุดประสงค์ 1
32 ชมดาว สิกขะมณฑล 1
33 อรอนงค์ นัยวิกุล 1
34 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 2
5 2555 2
6 2554 1
7 2553 1
8 2552 1
9 2551 5
10 2550 1
11 2549 1
12 2548 1
13 2546 4
14 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 นวัตกรรมอาหารไทยสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการบดเคี้ยวและการกลืนอาหารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการผลิตเชิงอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2558
2 ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคชนิดปรับเนื้อสัมผัส และชนิดน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมต่ำสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขบเคี้ยวและผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง
ปี พ.ศ. 2557
3 Lutein และ Zeaxanthin ในผลไม้ไทยที่ช่วยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนาอาหารว่างสำหรับการประชุมที่ได้คุณภาพมาตรฐานด้านโภชนาการ
5 ผลของการเสริมอินนูลินต่อการดูดซึมแคลเซียมในผลิตภัณฑ์นมด้วยวิธีหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2555
6 Lutein และ Zeaxanthin ในผลไม้ไทยที่ช่วยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุ
7 การเพิ่มมูลค่ากล้วยน้ำว้าเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2554
8 การพัฒนาแป้งกล้วยน้ำว้าที่มีสมบัติพรีไบโอติก และต้านอนุมูลอิสระสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารว่างเพื่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2553
9 เครือข่ายความร่วมในการพัฒนาการผลิตเครื่องดื่ม ลดน้ำตาล ที่ทำจากผลไม้ พืชผัก และสมุนไพร ระดับโรงเรียนใน 4 ภูมิภาค,
ปี พ.ศ. 2552
10 การพัฒนาการผลิตเครื่องดื่มลดนำตาล ที่ทำจากผลไม้ พืชผักและสมุนไพรสำหรับเด็กนักเรียนอายุ 3-15 ปี ภายใต้ แผนงานเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน
ปี พ.ศ. 2551
11 Resistant starch หรือสตาร์ชพลังงานต่ำจากแป้งมันสำปะหลังที่ผลิตโดยวิธีการใช้เอนไซม์ร่วมกับการอบแบบแห้งแบบพ่นฝอย
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กเชิงอุตสาหกรรม
13 การพัฒนาเมนูอาหารจากไข่ไก่เพื่อสุขภาพ
14 พันธุ์กล้วย ระยะเวลาบ่ม และกรรมวิธีการทำแห้ง : ผลต่อปริมาณ resistant starch อัตราการย่อยด้วยเอนไซม์ และสมบัติเคมีกายภาพ
15 โครงการ
ปี พ.ศ. 2550
16 Resistant starch หรือสตาร์ชพลังงานต่ำจากแป้งมันสำปะหลังที่ผลิตโดยวิธีการใช้เอนไซม์ร่วมกับการอบแห้งแบบพ่นฝอย
ปี พ.ศ. 2549
17 เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อการควบคุมและป้องกันโภชนาการเกินในเด็ก
ปี พ.ศ. 2548
18 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการแก่กลุ่มแม่บ้านในเขตชุมชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2546
19 สมบัติและโครงสร้างโมเลกุลของสตาร์ชมันสำปะหลังดัดแปรด้วยกรดแล็กทิกร่วมกับ คลื่นอัลตราไวโอเลตที่มีผลต่อความสามารถในการขยายปริมาตรระหว่างการอบ
20 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ spread สำหรับทาขนมปังแผ่น
21 การศึกษาสมบัติและโครงสร้างโมเลกุลของสตาร์ชมันสำประหลังดัดแปลงด้วยกรดแล็กทิกร่วมกับคลื่นอัตราไวโอเลตที่มีผลต่อความสามารถในการขยายปริมาตรระหว่างการอบ
22 Modification of Cassava Starch with Lactic Acid Hydrolysis and UV Irradiation to Enhance Baking Expansion