ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทอดศักดิ์ คำเหม็ง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- เทอดศักดิ์ คำเหม็ง,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ 10
2 งามนิจ นนทโส 6
3 วิชัย ลีลาวัชรมาศ 6
4 ขนิษฐา โฆษิตพิมานเวช 4
5 เสาวนิต ทองพิมพ์ 4
6 พรจิต สอนสีดา 3
7 จิตติยา สุระนรากุล 3
8 สุจินต์ สิมารักษ์ 3
9 ธนพัฒน์ สุระนรากุล 3
10 ภูมินทร์ ฮงมา 3
11 มัทนียา สารกุล 3
12 ศรชัย คงสุข 3
13 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 3
14 ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์ 3
15 เพียรศักดิ์ ภักดี 3
16 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3
17 กิตติ กุบแก้ว 3
18 อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร 2
19 บุปผา โตภาคงาม 2
20 สันติภาพ ปัญจพรรค์ 2
21 สำอาง หอมชื่น 2
22 พิทักษ์ ศรีประย่า 2
23 กมลพร ทองอุไทย 2
24 พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา 2
25 ฉลอง วชิราภากร 2
26 ยุพิน ผาสุข 2
27 สนิท อักษรแก้ว 2
28 เกษสุดา เดชภิมล 2
29 ยุภาวรรณ ศรีชุบล่วง 2
30 นริศร นางาม 2
31 อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์ 2
32 สมชาย สุทธิปัญโญ 2
33 กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ 2
34 เสาวนิตย์ ทองพิมพ์ 2
35 ฐิติมา นุตราวงศ์ 2
36 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 2
37 ธีระพล บันสิทธิ์ 2
38 ปัทมา แรมโบ 2
39 เลอชาติ บุญเอก 2
40 กมลพร กำขันตี 1
41 สุลีวัลย์ สุธรรมแจ่ม 1
42 อุไรวรรณ ศรีคูณ 1
43 กิ่งกาญจน์ สาระชู 1
44 ประเสริฐ วงศ์ภูธร 1
45 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
46 ภานุวัฒณ์ สร้อยวงษา 1
47 ไชยา ผลขาง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 1
3 2555 2
4 2554 4
5 2553 5
6 2552 1
7 2551 4
8 2550 4
9 2549 1
10 2547 3
11 2546 1
12 2543 1
13 2542 1
14 543 66
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลการใช้กากเอทานอลหมักเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ในสูตรอาหารสัตว์ปีก ต่อสมรรถนะการผลิต การย่อยได้ และคุณภาพซาก
2 การใช้โปรตีนหมักจากผลพลอยได้ทางการเกษตรและเศษเหลือทิ้งเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ในสูตรอาหารสัตว์ปีก ต่อสมรรถนะการผลิต การย่อยได้ และคุณภาพซาก
3 การจัดแบ่งเขตพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพกระบือปลักในเขตลุ่มน้ำสงครามและลุ่มน้ำก่ำของจังหวัดนครพนม
ปี พ.ศ. 2557
4 การใช้โปรตีนหมักจากผลพลอยได้ทางการเกษตรและเศษเหลือทิ้งเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ในสูตรอาหารสัตว์ปีก ต่อสมรรถนะการผลิต การย่อยได้ และคุณภาพซาก
ปี พ.ศ. 2555
5 การใช้สิ่งเหลือทิ้งปรุงแต่งเพื่อเป็นองค์ประกอบในอาหารเป็ด (เพิ่มเติม 2553)
6 การใช้สิ่งเหลือทิ้งปรุงแต่งเพื่อเป็นองค์ประกอบในอาหารเป็ด (เพิ่มเติม 2553)
ปี พ.ศ. 2554
7 การใช้สิ่งเหลือทิ้งปรุงแต่งเพื่อเป็นองค์ประกอบในอาหารเป็ด
8 การใช้สิ่งเหลือทิ้งปรุงแต่งเพื่อเป็นองค์ประกอบในอาหารเป็ด (เพิ่มเติม 2553)
9 การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียโปรไบโอติกในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตขนมจีนเพื่อใช้ผสมในอาหารและน้ำดื่มสำหรับุสุกรและสัตว์ปีก
10 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียโปรไบโอติกในน้ำทิ้งจากการต้มเส้นขนมจีน
ปี พ.ศ. 2553
11 การถอดบทเรียนและการขยายผลการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการเกษตรทฤษฎีใหม่ของกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
12 การถอดบทเรียนและการขยายผลการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการเกษตรทฤษฎีใหม่ของกลุ่มเกษตรกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
13 ผลของการใช้ผักโขมในสูตรเป็ดเทศที่มีผลต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและการย่อยได้
14 ผลการใช้ Aspergillus niger และ Rhizopus oligosporus ปรับปรุงคุณภาพของสิ่งเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังในสูตรอาหารเป็ดเทศ
15 ผลการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเป็นแหล่งโปรตีนในสูตรอาหารเป็ดเทศและไก่เนื้อ
ปี พ.ศ. 2552
16 การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียโปรไบโอติกในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตขนมจีนเพื่อใช้ผสมในอาหารและน้ำดื่มสำหรับสุกรและสัตว์ปีก
ปี พ.ศ. 2551
17 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปีกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปีกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
19 การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
20 สภาวการณ์ทางการตลาดของธุรกิจค้าอาหารสัตว์ในเขตจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2550
21 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปีกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปีกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
23 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
24 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
25 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
26 การพัฒนาของไข่อ่อนในรังไข่ช่วงระยะเติบโตเร็วในเป็ดเทศเพศเมีย
27 การพัฒนาของไข่อ่อนในรังไข่ช่วงระยะเติบโตเร็วในเป็ดเทศเพศเมีย
28 การตรวจหายาต้านจุลชีพและยาคลอแรมเฟนิคอลตกค้างในเนื้อไก่
ปี พ.ศ. 2546
29 การผลิตเป็ดลูกผสมเชิงการค้าในระดับชุมชน
ปี พ.ศ. 2543
30 การพัฒนาของไข่อ่อนในรังไข่ช่วงระยะเติบโตเร็วในเป็ดเทศเพศเมีย
ปี พ.ศ. 2542
31 สรีรวิทยาการปรับตัวของเป็ดเทศในสภาพพื้นที่ดินเค็ม III อัตราการผสมติด อัตราการฟักออก และคุณภาพไข่เป็ดเทศ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 ผลการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเป็นแหล่งโปรตีนในสูตรอาหารเป็ดเทศและไก่เนื้อ
33 ผลการใช้ Aspergillys niger และ Rhizopus oligosporus ปรับปรุงคุณภาพของสิ่งเหลือทิ้ง จากโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังในสูตรอาหารเป็ดเทศ
34 ผลของการใช้ผักโขมในสูตรอาหารเป็ดเทศที่มีผลต่อสมรรถนะการเจิรญเติบโตและการย่อยได้