ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทวินทร์ วงษ์พระลับ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยุพิน ผาสุข 39
2 มนต์ชัย ดวงจินดา 13
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 12
4 สุภร กตเวทิน 7
5 พรจิต สอนสีดา 7
6 พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา 5
7 กฤตพล สมมาตย์ 5
8 ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร 5
9 สุจินต์ สิมารักษ์ 5
10 บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ 5
11 สุกร กตเวทิน 4
12 นริศรา สวยรูป 4
13 มัทนียา สารกุล 3
14 อดิศักดิ์ สังข์แก้ว 3
15 วรินทร์ วงศ์สามารถ 3
16 ธนพัฒน์ สุระนรากุล 3
17 สุรเดช พลเสน 3
18 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3
19 ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ 2
20 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 2
21 นิพนธ์ จันทร์โพธิ์ 2
22 มานิต สนธิ์ไชย 2
23 เวชสิทธิ์ โทบุราณ 2
24 วิไลศรี ศิริพงษ์ทอง 2
25 ปาริชาติ คำฤาชา 2
26 วัชรวิทย์ มีหนองใหญ่ 2
27 เกษม นันทชัย 2
28 สุภร ลิ้มศิริชัยกุล 2
29 วิโรจน์ ภัทรจินดา 2
30 ธีระชัย ช่อไม้ 1
31 ไพฑูรย์ ศรีโพนทัน 1
32 เกษศิรินทร์ กลิ่นวิชัย 1
33 วุฒิไกร บุญคุ้ม 1
34 สมร พรชื่นชูวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 3
4 2557 2
5 2556 2
6 2555 3
7 2554 6
8 2553 7
9 2552 9
10 2551 4
11 2550 4
12 2549 3
13 2548 1
14 2547 5
15 2546 1
16 2544 1
17 2543 2
18 2539 1
19 2532 1
20 2530 1
21 543 109
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพน้ำเชื่อแช่แข็งไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาว
ปี พ.ศ. 2559
2 การเก็บน้ำเชื้อโคนมแบบแช่แข็ง ภายใต้น้ำยาเจือจางที่เสริมโปรตีนจากไหม โดยมี นายยศพนธ์ ยางงาม เป็นนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย
ปี พ.ศ. 2558
3 การเก็บรักษาน้ำเชื้อในรูปแบบวุ้นและการเสริมออกซิโทซินต่อความสมบูรณ์พันธ์ุของน้ำเชื้อสุกร
4 การกระตุ้นการพัฒนาของถุงไข่และการเก็บโอโอไซต์จากรังไข่ผ่านทางช่องคลอดจากแม่โคนมที่ให้ผลผลิตน้ำนมสูงและปรับตัวได้ดีในเขตร้อน
5 การเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตของไก่งวงด้วยการผสมเทียมกับวิถีชีวิตชุมชนของจังหวัดนครพนม
ปี พ.ศ. 2557
6 การปรับปรุงอัตราการรอดชีวิตของตัวอ่อนโคพื้นเมืองที่แช่แข็งแบบ vitrification โดยการเสริมกรดไขมันอิ่มตัวและคลอเลสเตอรอล
7 การปรับปรุงสูตรน้ำยาเจือจางเพื่อการผสมเทียมในสุกร
ปี พ.ศ. 2556
8 การศึกษาพัฒนาฟอริเคิล การเก็บไข่โอโอไซด์จากรังไข่ผ่านช่องคลอดและแช่แข็งโอโอไซด์โคพื้นเมืองแบบวิทรีฟิวเคชั่น
9 การเก็บรักษาไข่โคพื้นเมืองไทยแบบแช่แข็งโดยวิธี vitrification ที่ปรับปรุงใหม่
ปี พ.ศ. 2555
10 การเก็บรักษาไข่โคพื้นเมืองไทยแบบแช่แข็งโดยวิธี vitrification ที่ปรับปรุงใหม่
11 การผลิตตัวอ่อนโคพื้นเมืองภายนอกร่างกายจากไข่ที่ผ่านการแช่แข็ง
12 การผลิตตัวอ่อนโคพื้นเมืองภายนอกร่างกายจากไข่ที่ผ่านการแช่แข็ง
ปี พ.ศ. 2554
13 การศึกษาพัฒนาฟอริเคิล การเก็บไข่โอโอไซด์จากรังไข่ผ่านช่องคลอดและแช่แข็งโอโอไซด์โคพื้นเมืองแบบวิทรีฟิวเคชั่น II
14 การผลิตตัวอ่อนโคพื้นเมืองภายนอกร่างกายจากไข่ที่ผ่านการแช่แข็ง
15 การผลิตตัวอ่อนโคเนื้อพันธุ์บราห์มันภายนอกร่างการโดยเทคนิคการเจาะดูดไข่จากแม่โค
16 การผลิตตัวอ่อนโคเนื้อพันธุ์บราห์มันภายนอกร่างการโดยเทคนิคการเจาะดูดไข่จากแม่โค
17 การปรับปรุงเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็งในกระบือปลัก
18 การผลิตตัวอ่อนโคพื้นเมืองภายนอกร่างกายจากไข่ที่ผ่านการแช่แข็ง
ปี พ.ศ. 2553
19 การปรับปรุงสูตรน้ำยาเจือจางเพื่อทำการผสมเทียมในสุกร
20 การผลิตตัวอ่อนโคพื้นเมืองภายนอกร่างกายจากไข่ที่ผ่านการแช่แข็ง
21 การศึกษาพัฒนาฟอริเคิล การเก็บไข่โอโอไซด์จากรังไข่ผ่านช่องคลอดและแช่แข็งโอโอไซด์โคพื้นเมืองแบบวิทรีฟิวเคชั่น
22 การอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์โคพื้นเมืองมหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 การผลิตตัวอ่อนโคพื้นเมืองไทยภายนอกร่างกายโดยเทคนิคการเจาะดูดไขจากแม่โค
24 การผลิตตัวอ่อนโคพื้นเมืองไทยภายนอกร่างกายโดยเทคนิคการเจาะดูดไขจากแม่โค
25 การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการย้ายฝากตัวอ่อนโคนมในสภาพการจัดการแบบการลดความเครียดเนื่องจากความร้อน
ปี พ.ศ. 2552
26 การอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์โคพื้นเมืองมหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 การผลิตตัวอ่อนโคเนื้อพันธุ์บราห์มันภายนอกร่างการโดยเทคนิคการเจาะดูดไข่จากแม่โค
28 การแช่แข็งและการย้ายฝากตัวอ่อนที่ผ่านการคัดเพศในโคเนื้อพื้นเมือง
29 การแช่แข็งและการย้ายฝากตัวอ่อนที่ผ่านการคัดเพศในโคเนื้อพื้นเมือง
30 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมภายใต้สภาพร้อนชื้น
31 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานโรคเขตร้อนของโคนม ภายใต้สภาพร้อนชื้น
32 ผลของการผ่าแบ่งตัวอ่อนเพื่อจำแนกเพศและการแช่แข็งแบบ vitrification ต่อการมีชีวิตรอดของตัวอ่อนสุกรพื้นเมือง
33 ผลของการเก็บรักษาน้ำเชื้อรูปแบบวุ้น ต่อคุณภาพน้ำเชื้อและอัตราการผสมติดในไก่พื้นเมือง
34 การผลิตตัวอ่อนโคเนื้อพันธุ์บราห์มันภายนอกร่างกายโดยเทคนิคการเจาะดูดไข่จากแม่โค
ปี พ.ศ. 2551
35 การผลิตตัวอ่อนโคเนื้อพันธุ์บราห์มันภายนอกร่างการโดยเทคนิคการเจาะดูดไข่จากแม่โค
36 การแช่แข็งและย้ายฝากตัวอ่อนที่ผ่านกมาคัดเพศในโคพื้นเมือง
37 การแช่แข็งและย้ายฝากตัวอ่อนที่ผ่านกมาคัดเพศในโคพื้นเมือง
38 การผลิตตัวอ่อนโคพื้นเมืองไทยภายนอกร่างกายโดยเทคนิคการเจาะดูดไข่จากแม่โค
ปี พ.ศ. 2550
39 การผลิตตัวอ่อนโคพื้นเมืองไทยภายนอกร่างกายโดยเทคนิคการเจาะดูดไขจากแม่โค
40 การแช่แข็งและการย้ายฝากตัวอ่อนที่ผ่านการคัดเพศในโคเนื้อพื้นเมือง
41 การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็ง และการผสมเทียมไก่พื้นเมือง
42 การแช่แข็งและย้ายฝากตัวอ่อนที่ผ่านการคัดเพศในโคพื้นเมืองปีที่ 2 ผลของการย้ายฝากตัวอ่อนที่ผ่านการผ่าแบ่งเพื่อคัดเพศในโคพื้นเมือง
ปี พ.ศ. 2549
43 การแช่แข็งและการย้ายฝากตัวอ่อนที่ผ่านการคัดเพศในโคเนื้อพื้นเมือง
44 การศึกษาวิธีการเก็บรักษาน้ำเชื้อไก่พื้นเมืองไทยโดยวิธีการแช่แข็ง
45 การศึกษาวิธีการเก็บรักษาน้ำเชื้อไก่พื้นเมืองไทยโดยวิธีการแช่แข็ง
ปี พ.ศ. 2548
46 การแช่แข็งและย้ายฝากตัวอ่อนที่ผ่านกมาคัดเพศในโคพื้นเมือง
ปี พ.ศ. 2547
47 การผลิตลูกโคนมเพศเมียโดยใช้เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์
48 การผลิตลูกโคนมเพศเมียโดยใช้เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์
49 การผลิตลูกโคนมเพศเมียโดยใช้เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์
50 การผลิตลูกโคนมเพศเมียโดยใช้เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์
51 ผลของการฉีดน้ำกามสังเคราะห์ และน้ำยาเจือจางเข้ามดลูกก่อนการผสมเทียม ต่ออัตราการผลิตติดและจำนวนลูกแรกคลอดในสุกรนาง
ปี พ.ศ. 2546
52 การศึกษาวิธีการเก็บรักษาน้ำเชื้อไก่พื้นเมืองไทยโดยวิธีการแช่แข็ง
ปี พ.ศ. 2544
53 การผลิตลูกโคนมเพศเมียโดยใช้เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์
ปี พ.ศ. 2543
54 การผลิตลูกโคนมเพศเมียโดยใช้เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์
55 การเก็บรักษาน้ำเชื้อและตัวอ่อนสุกรพื้นเมืองไทยโดยวิธีแช่แข็ง
ปี พ.ศ. 2539
56 การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการพัฒนาจนถึงระยะโตเต็มที่ ของเซลล์ไข่และการเพาะเลี้ยงร่วมกับเซลล์บุท่อนำไข่ภายนอกร่างกาย : การปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร โดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2532
57 การศึกษาประสิทธิผลของน้ำเชื้อสุกรเจือจางภายหลังการเก็บรักษาและการขนส่งในสภาพสนาม
ปี พ.ศ. 2530
58 การทำน้ำเชื้อสุกรแช่แข็งชนิดเม็ดและชนิดบรรจุหลอดพลาสติก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
59 ผลของการเสริมน้ำมันปลาต่อคุณภาพความสมบูรณ์พันธุ์ของน้ำเชื้อ ที่เก็บรักษาแบบแช่แข็งในไก่พื้นเมือง (ประดู่หางดำ)
60 ผลของ Follicle Stimulating Hormone (FSH), Luteinzing Hormone (LH) และ Insulin - Like Growth Factor I (IGT-I) ต่อการเจริญของตัวอ่อนนอกร่างกายของโคพื้นเมืองไทยลูกผสมบราห์มัน
61 การปรับปรุงเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็งในกระบือปลัก