ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทพชัย ทรัพย์นิธิ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Thepchai Supnithi 25
2 ธเนศ เรืองรจิตปกรณ์ 8
3 ปรัชญา บุญขวัญ 8
4 ณัฐพล กฤษสุทธิกุล 6
5 กนกอร ตระกูลทวีคูณ 6
6 พีรเชษฐ ปอแก้ว 5
7 Kiyotaka Uchimoto 4
8 Emi Izumi 4
9 Toyomi Saiga 4
10 มณฑิกา บริบูรณ์ 4
11 กฤษณ์ โกสวัสดิ์ 4
12 อรวินท์ เมฆพิรุณ 4
13 Hitoshi Isahara 4
14 Orrawin Mekpiroon 4
15 Prachya Boonkwan 4
16 มารุต บูรณรัช 4
17 พรชัย ธรรมรัตนนนท์ 4
18 Pornchai Tummarattananont 4
19 Buntita Pravalpruk 4
20 บัณฑิตา ประวาลพฤกษ์ 4
21 Nopphadol Chalortham 3
22 นพดล ชลอธรรม 3
23 Krit Kosawat 3
24 ธนนท์ หลีน้อย 3
25 วสันต์ ณ ชัย 3
26 Virach Sornlertlamvanich 3
27 Marut Buranarach 3
28 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 3
29 Taneth Ruangrajitpakorn 3
30 ธิปภร ธนกุลวรภาส 2
31 สุพล ไกลถิ่น 2
32 Monthika Boriboon 2
33 Supon Klaithin 2
34 Tipraporn Thanakulwarapas 2
35 Nattapol Kritsuthikul 2
36 สิทธา พหลภิญโญ 2
37 Sitthaa Phaholphinyo 2
38 Dhanon Leenoi 2
39 ทัศนีย์ เจริญพร 2
40 Kanokorn Trakultaweekoon 2
41 สาวิตรี จำปาทอง 2
42 วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช 2
43 Sawittree Jumpathong 2
44 วิโรจน์ อรุณมานะกุล 2
45 Peerachet Porkaew 2
46 Akkharawoot Takhom 1
47 เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ 1
48 เยาวลักษณ์ คนคล่อง 1
49 พนิตา พงษ์ไพบูลย์ 1
50 ภูริวัฒน์ ลี้สวัสดิ์ 1
51 Ye Myat Thein 1
52 Phuriwat Leesawat 1
53 พงศ์เดช สาวภาคย์หิรัณย์ 1
54 อัครวุฒิ ตาคม 1
55 Anunchai Assawamakin 1
56 อนันต์ชัย อัศวเมฆิน 1
57 Chai Wutiwiwatchai 1
58 Choochart Haruechaiyasak 1
59 ศิษเฎศ ทองสิมา 1
60 ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ 1
61 พีรเดช บางเจริญทรัพย์ 1
62 Chanin Limwongse 1
63 Monthika Boriboo 1
64 Phiradet Bangcharoensap 1
65 ชัยอนันต์ ดำรงรัตน์ 1
66 ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ 1
67 วศิน สินธุภิญโญ 1
68 ตรีภพ สรรเพชร์นิยม 1
69 Kwanchiva Saykham 1
70 ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล 1
71 Chatchawal Sangkeettrakarn 1
72 Nattanun Thatphithakkul 1
73 ภัชริกา ชูตระกูล 1
74 สรรพฤทธิ์ มฤคทัต 1
75 เปรมนาถ ดูเบ 1
76 นภัส สุขสม 1
77 Ponrudee Netisopakul 1
78 Neetiwit Buasroung 1
79 อัษฎางค์ แตงไทย 1
80 นิรันดร์ อังควัฒนวิทย์ 1
81 สุทัศน์ แซ่ตั้ง 1
82 พรพิมล ผลินกูล 1
83 นีติวิท บัวสรวง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 6
3 2552 3
4 2551 3
5 2550 7
6 2549 1
7 2548 2
8 2546 5
9 2545 1
10 543 35
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 A Framework of Ontology-based Tablet Production Supporting System for Drug Reformulation
2 Probabilistic Treatment for Syntactic Gaps in analytic Language Parsing
3 Design and Implementation of an Ontology-Based Clinical Reminder System to Support Chronic Disease Healthcare
4 A development of knowledge representation for Thalassemia prevention and control program
ปี พ.ศ. 2553
5 การวิจัยพื้นฐานสำหรับระบบแปลภาษา
6 การวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างคลังข้อมูลสำหรับการวิจัยทางด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
7 ระบบสืบค้นข้อมูลมัลติมีเดีย
8 การพัฒนาออนโทโลยีสำหรับระบบให้คำแนะนำการบริโภคอาหารตามโภชนาการเฉพาะบุคคล
9 สถาปัตยกรรมระบบแสดงภาพความสัมพันธ์ของเครือข่ายกรอบความหมายภาษาไทย
10 A Semi-Supervised Approach on Using Syntactic Prior Knowledge for Construction Thai Treebank
ปี พ.ศ. 2552
11 สถาปัตยกรรมพจนานุกรมเล็กซิตรอนออนไลน์เวอร์ชั่น 2009
12 การเปรียบเทียบการแปลข้ามภาษาโดยใช้ระบบแปลภาษาเชิงสถิติ กรณีศึกษา : ภาษาไทย-อังกฤษ-จีน
13 การสร้างชุดตรวจสอบเครือข่ายคำของมโนทัศน์พื้นฐานร่วมของเอนทิตีลำดับที่หนึ่ง
ปี พ.ศ. 2551
14 Automatic Annotation Inconsistency Detection: an N-Gram-Based Approach
15 การแปลภาษาอัติโนมัติเชิงสถิติสำหรับระบบล่ามอิเล็กทรอนิกส์
16 การสร้างเครือข่ายคำไทยของมโนทัศน์พื้นฐานร่วมของเอนทิตีลำดับที่หนึ่งด้วยวิธีการแปลสองทางและการใช้พจนานุกรมที่สร้างด้วยวิธีการแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2550
17 Memory-Inductive Categorial Grammar: An Approach to Gap Resolution in Analytic-Language Translation
18 A Cooperative Work Environment for Translation ~ Integrating MT and TM for Community
19 Adaptive module for LearnSquare : Learning navigation based on link hiding technique
20 การแก้ปัญหาการละเชิงไวยากรณ์ในการแปลภาษาพูดโดยใช้ระเบียบไวยากรณ์หมวดคำแบบอุปนัยจากความทรงจำ
21 การแก้ปัญหาการละเชิงไวยากรณ์ในการแปลภาษาพูดโดยใช้ระเบียบไวยากรณ์หมวดคำแบบอุปนัยจากความทรงจำ
22 วิธีการแก้ปัญหาการละในเชิงไวยากรณ์ ด้วยการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคแบบเกือบเชิงกำหนด
23 วิธีการตรวจจับความไม่สอดคล้องของการกำกับชนิดของคำในคลังข้อมูลทางภาษาโดยอัตโนมัติ โดยใช้แบบจำลองทางสถิติแบบ n-gram
ปี พ.ศ. 2549
24 Environment Model for Adaptive e-Learning
ปี พ.ศ. 2548
25 A tractable approach of constructing fertile multimedia content
26 ระบบอีเลิร์นนิงอัจฉริยะ
ปี พ.ศ. 2546
27 Automatic Error Detection in the Japanese learner' s English Spoken data
28 An approach on automatic Error Detection in SST Corpus
29 An Approach on Automatic Proficiency Level Checking based on SST Corpus
30 An analysis of grammatical errors for Japanese learner based on SST Corpus
31 Cross system Machine Translation
ปี พ.ศ. 2545
32 Final Report "Workshop on Survey on Research and Development of Machine Translation in Asian Countries"
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
33 Dictionary-Based Translation Feature in Open Source LMS A Case Study of Thai LMS: LearnSquare
34 Ontology development for pharmaceutical tablet production expert system
35 Categorial-grammar-based phrase break prediction
36 TranslationRecall: A web-based translation toolset
37 Dictionary-based translation feature in open source LMS ? A Case study of Thai LMS: LearnSquare ?
38 English-Thai example-based machine translation using n-gram model
39 Integrating translation feature using machine translation in open source LMS
40 A semantic web framework to support knowledge management in chronic disease healthcare
41 Building Thai WordNet with a bi-directional translation method
42 Pali-Thai dictionary: A semi-automatic approach on form-based to content-based structure
43 Factored translation model in English-to-Thai translation
44 Missing phrase recovering by combining forward and backward phrase translation tables
45 Automatic extraction of thai-english term translations and synonyms from medical web using iterative candidate generation with association measures
46 The effect on using automatic machine translation for motivating reading skill
47 A statistical approach on automatic passage level checking framework for English learner
48 Development of a personalized knowledge portal to support diabetes patient self-management
49 Building Thai FrameNet through a combination approach
50 Probabilistic treatment for syntactic gaps in analytic language parsing
51 A tree probability generation using VB-EM for Thai PGLR parser
52 A semi-supervised approach on using syntactic prior knowledge for construction Thai Treebank
53 A rule-based approach to activity recognition
54 Ontology based orchid knowledge platform for knowledge services in orchid cluster
55 Statistical level checker with personalised English passage suggestion
56 Activity recognition using context-aware infrastructure ontology in smart home domain
57 A comparative study on applying hierarchical phrase-based and phrase-based on Thai-Chinese translation
58 A framework of an extended reading passage grading system for personalised English learning
59 Manifesting Thai conceptual scenarios through Thai FrameNet
60 A development of knowledge representation for Thalassemia prevention and control program
61 EAGLE: An Error tAGger for Learners of English
62 Location-based concept in activity log ontology for activity recognition in smart home domain
63 A review and comparison of rule languages and rule-based inference engines for the Semantic Web
64 Ontology development for SMEs E-commerce website based on content analysis and its recommendation system
65 A comparative study on different techniques for Thai part-of-speech tagging
66 A community-driven approach to development of an ontology-based application management framework