ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เถวียน วิทยา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 19
2 วรัญญู ศรีเดช 18
3 สมศักดิ์ สุดจันทร์ 13
4 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 12
5 งบประมาณแผ่นดิน 8
6 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 8
7 โครงการวิจัย Matching Fund 8
8 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 7
9 สุพิชญา จันทะชุม 3
10 วีรยา คุ้มเมือง 3
11 ธิดารัตน์ พฤกษ์พัฒนาพงศ์ 2
12 วิลาวรรณ อนุพันธ์วิทยากุล 2
13 พิชญา กีรติพงศ์วัฒนา 2
14 โครงการวิจัย NRU 2
15 จุมพฎ ตันมณี 2
16 ปาริดา จันทร์สว่าง 2
17 รำไพ จิตต์เฝื่อ 2
18 สุรสิทธิ์ ประสารปราน 2
19 วินัย นกหมุด 2
20 อาวิส หลีขาว 2
21 ณัฐวัฒน์ อัครยศพงศ์ 1
22 ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต 1
23 ถนอมศักดิ์ สินอนันต์ 1
24 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 1
25 จุฑาทิพย์ อินทรภักดิ์ 1
26 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 1
27 ทรงพร จันทรพัฒน์ 1
28 พรชัย ศรีไพบูลย์ 1
29 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 1
30 ฮาลาล 1
31 กิตติ เจิดรังษี 1
32 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 1
33 ไพรัตน์ โสภโณดร 1
34 ประภาพร อุทารพันธุ์ 1
35 ฮัมมูดี กาเร็ง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 1
5 2555 4
6 2554 5
7 2553 5
8 2552 4
9 2551 3
10 2550 12
11 2549 7
12 2548 4
13 2547 5
14 2543 4
15 543 77
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ข้าวหอมมะลิดัชนีน้ำตาลต่ำกึ่งสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2558
2 ผลของการดัดแปรสตาร์ชข้าวเจ้าด้วยวิธีไฮดรอกซีโพรพิเลชันร่วมกับวิธีเชื่อมขวางต่อสมบัติของฟิล์มย่อยสลายได้จากสตาร์ชข้าวเจ้า
ปี พ.ศ. 2557
3 การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มย่อยสลายจากสตาร์ชข้าวเจ้าพื้นเมืองภาคใต้ด้วยพอลิไวนิลแอลกอฮอล์
ปี พ.ศ. 2556
4 การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มสตาร์ชข้าวเจ้าด้วยวุ้นและการฉายแสง UV
ปี พ.ศ. 2555
5 การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์โรตีกรอบเสริมใยอาหารและสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์
6 การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มสตาร์ชข้างเฉี้ยงโดยการผสมกับพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (PVOH)
7 การลดปริมาณการสูญเสียจากกระบวนการเป่าขวดพลาสติก
8 ปัจจัยที่มีผลต่อการคลายตัวของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกบรรจุแบบสุญญากาศ
ปี พ.ศ. 2554
9 การผลิตและการปรับปรุงสมบัติของบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้จากแป้งข้าวเจ้าด้วยการเติมไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส
10 การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มย่อยสลายได้ผสมระหว่างสตาร์ชข้าวเจ้าและไคโตแซนโดยการฉายแสงยูวี
11 สมบัติและคุณลักษณะของฟิล์มย่อยสลายได้จากสตาร์ชกล้วยนางพญา
12 สมบัติและคุณลักษณะของฟิล์มย่อยสลายได้ผสมจากสตาร์ชข้าวเจ้าและยางธรรมชาติ
13 การผลิตบรรจุภัณฑ์เยื่อขึ้นรูปจากเส้นใยปาล์ม
ปี พ.ศ. 2553
14 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนในวิธีการทดสอบค่า Powder content ของถุงมือมีแป้ง
15 การสกัด การแยก และการประยุกต์ใช้สารลิกนินจากทะลายปาล์มในการผลิตสารเคลือบผิวกระดาษลูกฟูก
16 การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มย่อยสลายจากสตาร์ชข้าวเฉี้ยงโดยสารครอสลิงและยูวีทรีทเมนต์
17 การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มย่อยสลายได้จากสตาร์ชข้าวเจ้าด้วยยางธรรมชาติ และยางธรรมชาติดัดแปร
18 การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มย่อยสลายได้จากสตาร์ชข้าวเจ้าและไคโตแซนโดยการฉายแสงยูวี
ปี พ.ศ. 2552
19 การผลิต คุณสมบัติ และแนวทางการใช้ฟิล์มบริโภคได้ชนิดยับยั้งจุลินทรีย์ซึ่งเตรียมจากการผสมสารสกัดจากไม้เคี้ยม (Cotyleobium Ianceotatum) และไม้พยอม (Shoreatdurn)
20 การปรับปรุงสมบัติการป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำของฟิล์มสตาร์ชข้าวโพดด้วยการเติมไขมัน
21 การประยุกต์ใช้โรซินเป็นส่วนผสมในสารเคลือบผิวกระดาษลูกฟูก
22 การปรับคุณสมบัติเชิงกลและคุณสมบัติการต้านทานไอน้ำของฟิล์มย่อยสลายได้จากสตาร์ชข้าวด้วยยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2551
23 การคัดเลือก การพัฒนาเทคนิคการบรรจุ และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์จากผลไม้แปรรูปในเขตภาคใต้ตอนล่าง
24 การลดต้นทุนการผลิตกาวที่ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูกโดยการลดปริมาณสตาร์ช
25 การผลิตและการประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติเป็นส่วนผสมในสารเคลือบผิวกระดาษลูกฟูก
ปี พ.ศ. 2550
26 โครงการศักยภาพการผลิตและคุณสมบัติของไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลสจากเส้นใยปาล์ม
27 ผลร่วมของพอลิเมอร์ในการปรับปรุงแวกซ์ทางการค้าต่อความสามารถในการพิมพ์ การดูดซับน้ำ และความแข็งแรงของกระดาษลูกฟูก
28 การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กุ้งเสียบยำสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
29 การผลิตและประยุกต์ใช้สารเคลือบผิวจากอัลคีดเรซินจากน้ำมันปาล์มสำหรับทดแทนแวกซ์ทางการค้าสำหรับเคลือบผิวกระดาษลูกฟูก : ปัจจัยที่มีผลต่อความคงตัวและการกระจายตัวของสารเคลือบผิวจากอัลคีดเรซิน
30 การผลิต สมบัติ และการประยุกต์ใช้สารเคลือบผิวจากอัลคัดเรซินที่ผลิตจากน้ำมันปาล์ม เพื่อทดแทนการใช้แวกซ์ทางการค้าสำหรับเคลือบผิวกระดาษลูกฟูก
31 การปรับปรุงระบบ GMP และ HACCP ในโรงงานผลิตปลากระป๋อง
32 การผลิต การพัฒนาคุณสมบัติฟิล์มบริโภคได้จากสตาร์ชข้าวพื้นเมืองภาคใต้และการประยุกต์ใช้
33 การผลิตและคุณสมบัติของไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลสจากเส้นใยปาล์มและเส้นใยตาลโตนด
34 การปรับปรุงสมบัติของกระดาษรีไซเคิลด้วยไคโตแซน
35 การปรับปรุงสมบัติฟิล์มสตาร์ชข้าวเจ้าด้วยเซลลูโลสและคริสตัลไลน์เซลลูโลสจากเส้นใยปาล์ม
36 การผลิต สมบัติ และประยุกต์ใช้แวกซ์ชนิดเหลว (อัลคีคเรซิน) ที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มสำหรับเคลือบผิดกระดาษลูกฟูก
37 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้แอมโมเนียในอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
ปี พ.ศ. 2549
38 การเตรียมและคุณสมบัติของฟิล์มผสมระหว่างสตาร์ชและไคโตแซน
39 การศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในรูปแผ่นแปะผิวหนังจากเปคติน
40 การปรับปรุงคุณสมบัติการป้องกันการซึมผ่านไอน้ำของฟิล์มผสมระหว่างสตาร์ชข้าวเจ้าและไคโตแซนด้วยไขมันและการประยุกต์ใช้ในอาหาร
41 การปรับปรุงคุณสมบัติของฟิล์มสตาร์ชข้าวเจ้าด้วยนาโนคริสตัลไลน์เซลลูโลสจากเส้นใยปาล์ม
42 การผลิต คุณสมบัติ และการประยุกต์ใช้เซลลูโลสและอนุพันธุ์ของเซลลูโลสจากเส้นใยปาล์ม
43 การปรับปรุงความสามารถในการพิมพ์และการดูดซับน้ำของแวกซ์สำหรับเคลือบกระดาษ
44 การผลิตและประยุกต์ใช้สารเคลือบผิวจากอัลคิดเรซินจากน้ำมันปาล์มทดแทนแวกซ์ทางการค้าจากอัลคิดเรซิน
ปี พ.ศ. 2548
45 คุณสมบัติทางเคมี-กายภาพของฟิล์มบริโภคได้ผสมระหว่างไคโตแซนและสตาร์ชข้าวเจ้า
46 การปรับปรุงคุณสมบัติของฟิล์มบริโภคได้จากโปรตีนเนื้อปลามูลค่าต่ำด้วยไคโตแซน
47 โครงการฟื้นฟูอาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร
48 การพัฒนากระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์และการใช้ระบบการจัดการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice, GMP) ของกลุ่มผู้ผลิตอาหารพื้นบ้านใน 3 จังหวัดภาคใต้นอล่างล่าง
ปี พ.ศ. 2547
49 การพัฒนาการผลิตและคุณสมบัติของฟิล์มบริโภคได้ จากเนื้อปลาคุณภาพต่ำ
50 การพัฒนาการผลิต คุณสมบัติ และแนวทางการใช้ประโยชน์ของฟิล์มบริโภคได้จากแป้งชนิดต่าง ๆ
51 การพัฒนาการผลิตคุณสมบัติและการประยุกต์ใช้ฟิลม์ บริโภคได้จากเนื้อปลาคุณภาพต่ำ
52 การวิเคราะห์ความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของน้ำหนักผลิตภัณฑ์สุทธิของปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง
53 การหาค่าร้อยละผลผลิตมาตรฐานในการผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง
ปี พ.ศ. 2543
54 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกุ้งแห้งระหว่างการเก็บรักษาในรูปแบบการบรรจุชนิดต่าง ๆ
55 การแยกคุณสมบัติและการทำบริสุทธิ์น้ำมันจากหัวปลาซาร์ดีน (Sardinella gibbosa)
56 การใช้ประโยชน์ใดไคโตแซนในการเก็บรักษากุ้งกุลาดำดิบ
57 ผลของสารเคลือบผิวชนิดต่าง ๆ ต่อคุณภาพของผลสาลีระหว่างการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
58 การจัดการวิธีการจัดเก็บสินค้าในคลังเก็บสินค้า
59 การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มสตาร์ชข้าวเจ้าด้วยลิกนินและการฉายแสงยูวี