ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เตือนตา เสมาทอง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สรียา เรืองพัฒนพงศ์ 39
2 สิน ตั้งสถิรภักดี 32
3 ภาคภูมิ ศิริอาชาวัฒนา 29
4 ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล 29
5 วิเชียร เขยนอก 28
6 ธัญวรัตน์ กาจสงคราม 26
7 จิระวัฒน์ เอี่ยมวัฒน์ 23
8 ไสว นาคาแก้ว 21
9 ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูร 21
10 จักรพงษ์ ลิมปนุสสรณ์ 20
11 อุบล ฤกษ์อ่ำ 19
12 รัตนศิริ จิวานนท์ 19
13 อมรรัตน์ ขยันการนาวี 17
14 พงศธร หลิมศิริวงษ์ 16
15 ศิรินันท์ ทับทิมเทศ 14
16 อาภารัตน์ มหาขันธ์ 12
17 ประไพภัทร คลังทรัพย์ 11
18 จักรกฤตณ์ บุญญกฤติ 11
19 ศรัญญา เหล่าว 11
20 กุศล เอี่ยมทรัพย์ 11
21 กฤติยา ทิสยากร 8
22 ศิริเพ็ญ จริเกษม 8
23 ฉันทรา พูนศิริ 7
24 สิทธิพงศ์ สรเดช 7
25 ธัญชนก เมืองมั่น 7
26 จรัส ทิสยากร 6
27 วิภาพร พัฒน์เวช 5
28 จีรายุ ทองดอนเอ 4
29 ปราณี นันทศรี 4
30 สายพิณ แสงหิรัญ 4
31 ภูษิตา วรรณิสสร 4
32 ศศิธร วสุวัต 4
33 ปัทมา สุนทรศารทูล 4
34 อุบลวรรณ พงษ์ประยูร 4
35 วรรณี คูสำราญ 4
36 จำเนียร สัตยาพันธุ์ 4
37 วิไลพร แช่มช้าง 4
38 ธงชัย เหมทานนท์ 3
39 เพ็ญใจ เสมาทอง 3
40 เยาวลักษณ์ คำพันธ์ 3
41 ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูล 3
42 จุรีย์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 3
43 วิมลศรี พรรธนประเทศ 3
44 สายันต์ ตันพานิช 3
45 ศรินทิพย์ หมื่นแสน 3
46 โศรดา วัลภา 2
47 อนวัช สุวรรณกุล 2
48 ราเชนทร์ วิสุทธิแพทย์ 2
49 สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ 2
50 วัลลภา อรุณไพโรจน์ 2
51 อินทิรา เพชรทับทิม 1
52 เมทิกา พุ่มพวง 1
53 วิมลศรี พัฒนประเทศ 1
54 พัทธนันท์ นาถพินิจ และสุกิจ ขำเปรื่องเดช 1
55 ปารมี เพ็งปรีชา 1
56 เบญจพร เทียนสงค์ 1
57 ปพิชญา กองจินดา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2557 6
3 2556 1
4 543 72
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประเมินคุณสมบัติทางชีวภาพและความปลอดภัยของชีววัสดุทางทันตกรรม
2 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนาภัณฑ์เพื่อบรรเทาอาการทางระบบประสาทจากโรคพาร์กินสันในผู้ป่วยสูงอายุจากพืชตระกูลเสาวรส
3 การสกัดสารสำคัญจากกากเมล็ดผลไม้โดยใช้เทคนิค supercritical carbon dioxide extraction (SCE)
4 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามจากกากเมล็ดมะขาม
ปี พ.ศ. 2557
5 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนักโดยใยอาหารที่มีฤทธิ์ต้านการดูดซึมไขมัน
6 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของเปปไทด์จากพืชตระกูลถั่ว
7 การพัฒนากระบวนการผลิตสารหอมจากดอกไม้ไทย เครื่องเทศ และสมุนไพรด้วยวิธี Supercritical Fluid Extraction (SFE)
8 วิจัยพัฒนาการผลิตสารสกัดปรับมาตรฐานที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ
9 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสารสกัดปรับมาตรฐานจากพืชที่ มีรงควัตถุเป็นองค์ประกอบ
10 การพัฒนากระบวนการผลิตสารหอมจากดอกไม้ไทย เครื่องเทศ และสมุนไพรด้วยวิธี Supercritical Fluid Extraction ( SFE )
ปี พ.ศ. 2556
11 วิจัยพัฒนาวิธีการผลิตสารสกัดสมุนไพรมาตรฐานสำหรับป้องกันกำจัดศัตรูพืช