ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เดี่ยว กุลพิรักษ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การประมาณค่าเปอร์เซ็นต์เอทานอลแบบออนไลน์ในระบบควบคุมเชื้อเพลิงแบบยืดหยุ่นสำหรับเครื่องยนตร์เบนซิน
ปี พ.ศ. 2554
2 เทคโนโลยีระบบช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วย ผู้พิการและผู้สูงอายุ
3 การพัฒนาเทคโนโลยีทางไมโครฟลูอิดิกส์เพื่อตรวจวัดตัวบ่งบอกทางชีวภาพ
4 ระบบตรวจสอบความล้าแบบออนไลน์ของโลหะจำรูปสำหรับการใช้งานเป็นวาล์วควบคุม
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนาโลหะจำรูปมาประยุกต์งานวาล์วควบคุม
6 การชดเชยความไม่เป็นเชิงเส้นสำหรับเซนเซอร์ โดยการระบุเอกลักษณ์แบบจำลองวีนเนอร์
ปี พ.ศ. 2552
7 การพัฒนาเครื่องสอบเทียบแท่งเทียบมาตรฐานแบบเปรียบเทียบ
8 การพัฒนาเทคนิคการควบคุมเครื่องยนต์ ที่ใช้เชื้อเพลิงเอทานอลที่อัตราส่วนต่างๆ
ปี พ.ศ. 2551
9 การพัฒนาโลหะจำรูปมาประยุกต์งานวาล์วควบคุม
10 การศึกษาและทดลองสอบเทียบมาตรวัดการไหลของก๊าซ ด้วยวิธีการวัดควบคุมความดัน ปริมาตร อุณหภูมิและช่วงเวลา
11 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 2 มิติ ของการควบคุมการปลดปล่อยยาเคมีบำบัดมะเร็ง Doxorubicin ที่ผสมกับตัวกลาง Pluronic gel เพื่อการรักษาโรคมะเร็งเต้านม
12 การวิเคราะห์พฤติกรรมการเคลื่อนที่ของเซลล์ในซับสเตรต ที่มีความหนาแบบลาดเอียง โดยการใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ
13 การหาสภาวะที่เหมาะสม ในการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอน จากวิธีสะสมไอเชิงเคมี โดยใช้วิธีทางสถิติ ในการออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง