ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เดชรัต สุขกำเนิด
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- Decharut Sukkumnoed
- Decharut Sukkumnode
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 6
2 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 6
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 6
4 วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย 5
5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4
6 ศุภกิจ นันทะวรการ 3
7 มูลนิธินโยบายสาธารณะ 3
8 วิชัย เอกพลากร 3
9 อัญชลี มณีโรจน์ 2
10 ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา 2
11 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
12 จตุพร เทียรมา 2
13 สมพล โชคดีศรีสวัสดิ์ 2
14 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
15 Pattapong Kessomboon 2
16 Banken, Reiner 2
17 วินัย พุทธกูล 2
18 ปิติ กันตังกุล 2
19 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 2
20 นงนุช ปรมาคม 2
21 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 2
22 อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 2
23 มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 2
24 อำพล จินดาวัฒนะ 2
25 วิพุธ พูลเจริญ 1
26 Kasem Wattanachai 1
27 เกษม วัฒนชัย 1
28 วลัยพร มุขสุวรรณ 1
29 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
30 เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง 1
31 คุณศจินทร์ ประชาสันติ์ 1
32 คุณดวงใจ รุ่งโรจน์เจริญกิจ 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
34 คุณรุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 1
35 คุณสุมนมาลย์ สิงหะ 1
36 เออวดี เปรมัษเฐียร (อุบลศุข) 1
37 คุณนันทา สิทธิราช 1
38 ไม่มีข้อมูล 1
39 พิชญา อนันตวงศ์ 1
40 วิภวา ชื่นชิต 1
41 โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม 1
42 วัลลภา เย็นระยับ 1
43 อาจารย์ยศวีร์ อิ่มอโนทัย 1
44 Phichaya Anantawong 1
45 Wanlapa Yenrayap 1
46 นาวิน โสภาภูมิ 1
47 สุรชัย ตรงงาม 1
48 สัญชัย สูติพันธ์วิหาร 1
49 สุพรรณี ศฤงฆาร 1
50 บัณฑิต ชาญณรงค์ 1
51 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
52 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
53 ศิรวัฒน์ แดงซอน 1
54 นุชนาถ มั่งคั่ง 1
55 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
56 วิโรจ อิ่มพิทักษ์ 1
57 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 1
58 สุวรรณา ประณีตวตกุล 1
59 สมพร อิศวิลานนท์ 1
60 วุฒิ หวังวัชรกุล 1
61 กฤษฎา ปรีชาบริสุทธิ์กุล 1
62 วาสุพร คงใหญ่ 1
63 Chayut Pinichka 1
64 Suwat Chariyalertsak 1
65 Nuttapat Makka 1
66 Puchong Inchai 1
67 ธารทิพย์ พงศ์จันทรเสถียร 1
68 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 1
69 กัมปนาท เพ็ญสุภา 1
70 นายสิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย 1
71 อภิชาต ดะลุณเพธย์ 1
72 นภาภรณ์ พรหมชนะ 1
73 นายปราโมช ร่วมสุข 1
74 อาจารย์สุรพล เหลี่ยมสูงเนิน 1
75 ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช 1
76 นงนุช อังยุรีกุล 1
77 ณิธิชา ธรรมธนากูล 1
78 เอื้อ สิริจินดา 1
79 โสภิณ ทองปาน 1
80 บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล 1
81 สมศักดิ์ เพรียบพร้อม 1
82 อาจารย์ระวีวรรณ เกียรติกำพลชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2556 3
3 2554 3
4 2553 2
5 2552 2
6 2551 4
7 2550 1
8 2549 1
9 2548 1
10 2547 1
11 2545 1
12 2544 4
13 2543 1
14 2534 1
15 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Burden of disease attributed to ambient air pollution in Thailand: A GIS-based approach
ปี พ.ศ. 2556
2 แผนการผลิตพืชพลังงานอย่างยั่งยืน
3 การประเมินผลและทบทวนแนวคิดการนำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติไปใช้ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพและสังคมไทย
4 An evaluation of the benefits of integrated pest management (IPM) implemented by farmer club on vegetables production in cambodia
ปี พ.ศ. 2554
5 อิทธิพลของข้อมูลทางโภชนาการต่อการเลือกใช้น้ำมันพืชในครัวเรือน
6 การสร้างอัตลักษณ์วัฒนธรรมย่อยของกลุ่มผู้นิยมตุ๊กตาบลายธ์
7 แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการที่เหมาะสมโดยชุมชนยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2553
8 การวิเคราะห์ทางเลือกและแนวทางการลงทุนในแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
9 การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก ตำบลอุดมทรัพย์ จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2552
10 การกำหนดกลไกการบริหารและการขับเคลื่อนโครงสร้างนโยบายและการวิจัยของชาติระยะยาวด้านการพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่นำร่องภาคใต้
11 ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยในระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2551
12 การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
13 การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพเพื่อการส่งออก
14 การศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านนโยบายเศรษฐกิจและด้านการต่างประเทศ : กรณีธุรกิจผักผลไม้ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-จีน (ภายใต้กรอบระหว่างอาเซียนและจีน)
15 การพัฒนาและทดสอบกระบวนการจัดทำโครงสร้างนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว : ด้านพลังงาน
ปี พ.ศ. 2550
16 การพัฒนาและทดสอบกระบวนการจัดทำโครงสร้างนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว : ด้านพลังงาน
ปี พ.ศ. 2549
17 โครงการมายาคติและช่องว่างทางความรู้ของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาการเกษตรและชนบทของไทย
ปี พ.ศ. 2548
18 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างทางสถาบันสำหรับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
19 มายาคติและช่องว่างทางความรู้ของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ในประเทศไทย : ปัจจัย ผลต่อเนื่อง และทางออก
ปี พ.ศ. 2545
20 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิด แนวทาง และแนวปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2544
21 ความจำเป็นและแนวทางในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ : กรณีโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี
22 นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : การวิเคราะห์ระบบ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
23 ความมั่นคงของมนุษย์จากมุมมองของประเทศไทย : แนวคิด สถานการณ์ และปฏิบัติการ
24 การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จากโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก : กรณีศึกษาการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง
ปี พ.ศ. 2543
25 การวิเคราะห์ระบบการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากโครงการลงทุน/พัฒนาขนาดใหญ่ และนโยบายต่างๆ
ปี พ.ศ. 2534
26 การวิเคราะห์องค์ประกอบของการกระจายรายได้ ของครัวเรือนประมงชายฝั่ง