ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 8
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 4
6 2551 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 พื้นที่ ใน 2 บริเวณ คือ บริเวณด้านเหนือของท่าเทียบเรือชะอำ บ้านคลองเ
ปี พ.ศ. 2556
2 ผลกระทบทางสมุทรศาสตร์จากการสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง
3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการเตรียมรับมือ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งทางน้ำ ในเขตพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก
4 โครงการวิจัยจัดทำระบบอุปกรณ์ปรับเทียบ (Calibration) และประเมินความถูกต้อง (Validation) ของระบบเรดาห์ชายฝั่ง
5 โครงการวิจัยร่วมระหว่างวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ และ The Third Institute of Oceanography, Xiamen, China
6 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝัุ่งตะวันตก บริเวณโครงการก่อสร้างเขื่อนหินปากคลองบางทุละ และเขื่อนกันคลื่นหมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย และพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านเหนือคลองบางทะลุ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำ
7 โครงการศึกษาสภาพทางสมุทรศาสตร์และอุทกศาสตร์บริเวณอ่าวไทยตอนบน โดยเฉพาะบริเวณปากน้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม
8 โครงการศึกษาออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
9 โครงการศึกษาออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ปี พ.ศ. 2555
10 เขื่อนกันคลื่น ความต้องการที่ซ่อนเร้นของชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
11 การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายชายฝั่งทะเลและจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
12 ผลกระทบของเขื่อนหินริมทะเลต่อการกัดเซาะชายฝั่งข้างเคียง
ปี พ.ศ. 2553
13 การคัดเลือกพื้นที่ตั้งท่าเทียบเรือแห่งใหม่บนเกาะกูด จังหวัดตราด
14 โครงการการตอบโต้สถานการณ์น้ำมันรั่วไหลในท่าเรือแหลมฉบัง
15 โครงการการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (โครงการวิจัยร่วม)
16 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งศูนย์กลางการค้าเหล็ก (Steel hub) ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
17 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าเรือระนอง