ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 33
2 รัตนา บรรณาธรรม 2
3 ทินสิริ ศิริโพธิ์ 2
4 ไพรัช สู่แสนสุข 2
5 เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร 2
6 ชัชวาล ศรีสละ 2
7 จุฑารัตน์ มะก่ำ 1
8 ขวัญใจ จินดานุรักษ์ 1
9 จรีพร รัตนวงศ์วิจิตร 1
10 กาญจนา บุญญอารักษ์ 1
11 คัติยา เพชรชูช่วย 1
12 พัชรีภรณ์ บางเขียว 1
13 สุภาณี มีคะนุช 1
14 รัชชศิลป์ แผ่ตระกูล 1
15 จิรพรรณ พีรวุฒิ 1
16 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
17 เอนก เพียรอนุกูลบุตร 1
18 ชุติมา กอวชิรพันธ์ 1
19 เมธี เผื่อนทอง 1
20 ชฎิล เกษมสันต์ 1
21 พรพรรณ อุ่นเรือน 1
22 พรพรรณ หาญภิภพ 1
23 ประภาส นวลเนตร 1
24 ธนิษฐ์ สุคนธนิกร 1
25 ธงชัย เจียมพุก 1
26 จิตรา ศรีเจริญ 1
27 วัลภา กาแก้ว 1
28 นาถวดี นันทาภินัย 1
29 อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี 1
30 ประกอบ ใจมั่น 1
31 วรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ 1
32 ปิยาพร ขาวสอาด 1
33 สุมิตรา เจณณวาสิน 1
34 ระวี ภาวิไล 1
35 ณริศร์ กาญจโนภาศ 1
36 วุฒิชัย พิลึก 1
37 กรกฤตย กิตติสุนทรพิศาล 1
38 สุวิทย์ บึงบัว 1
39 วิทยา ไล้ทอง 1
40 โสภา (ชูพิกุลชัย) ชปีลมันน์ 1
41 สงกรานต์ แหยมแก้ว 1
42 ไกรวิชิต ตันติเมธ 1
43 วันชัย ศิริชนะ 1
44 พรสวัสดิ์ จงสวัสดิ์ 1
45 สมพร ลีลาองอาจ 1
46 รัญจวน เพียรสม 1
47 ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ 1
48 ศุกร สุวรรณาศรัย 1
49 ไพรัช ธัชยพงษ์ 1
50 สมรศรี พิทักษ์ทอง 1
51 บุญเรือง เนียมหอม 1
52 ถนอมขวัญ รัตนะผล 1
53 นฤมล กอรี่ 1
54 ธงชัย หงษ์จร 1
55 ดวงสุดา แสงสุดา 1
56 วิชุนา ปาณปุณณัง 1
57 มงคล ภวังคนันท์ 1
58 วันชาติ ศิลาน้อย 1
59 ฟารุต สมัครไทย 1
60 อรุณีศิริ คงธรรม 1
61 สถาพร บุตรชัยงาม 1
62 สุขุมาภรณ์ ขันธ์ศรี 1
63 สุเมธ นิยมธรรม 1
64 ณัฐวัฒน์ แสงศรีลา 1
65 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 1
66 เฉลิม วราวิทย์ 1
67 วิไลพร สุตันไชยนนท์ 1
68 กมลทิพย์ เมฆวงศาโรจน์ 1
69 ศิริพร ทวีชาติ 1
70 ธนะสา เพ็งพุ่ม 1
71 ศุภรัชต์ ส่วนเศรฐษา 1
72 คมกริช ทัพกิฬา 1
73 ครรชิต มาลัยวงศ์ 1
74 วิภาวดี บุญโต 1
75 วรเชษฐ สงวนนาม 1
76 พีระพล แพถนอม 1
77 อารีย์ อัศวนุภาพ 1
78 ไพฑูรย์ ศรีฟ้า 1
79 บัญชา พรหมขำ 1
80 เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์ 1
81 พรฤดี ปิยะคุณ 1
82 เธียรวรรณ สรรคภัณฑ์ 1
83 ไพโรจน์ ผาชลา 1
84 นฤมล วังใน 1
85 ประสพสรรพ์ กมลยะบุตร 1
86 ปรีชาพล เจริญสุข 1
87 วิรุฬห์ ลีลาพฤทธิ์ 1
88 วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ 1
89 วิชิต เทพประสิทธิ์ 1
90 จินดารัตน์ เพ็ชรวงศ์ 1
91 สังวาลย์ สุสุข 1
92 จักรพันธ์ เรืองนุภาพขจร 1
93 ภคสินี ศรีกระจ่าง 1
94 ศรินทร เศรษฐการุณย์ 1
95 รัตนาภรณ์ ถึถะแก้ว 1
96 นิรมล แสงศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2548 1
2 2547 1
3 2546 7
4 2545 5
5 2544 4
6 2543 1
7 2542 3
8 2541 1
9 2540 3
10 2539 2
11 2537 4
12 2536 7
13 2534 10
14 2533 5
15 2532 8
16 2531 5
17 2530 4
18 2529 5
19 2528 8
20 2527 3
21 2514 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 ผลของการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยการโต้แย้งด้วยเหตุผล ที่ใช้เทคนิคการคิดนอกกรอบที่ต่างกันที่มีต่อการคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีแบบการคิดต่างกัน
ปี พ.ศ. 2547
2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2546
3 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนการเตรียมรับของผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2554
4 ผลของการสร้างผังความคิดและการเปิดเผยตัวในกระดานสนทนา ที่มีผลต่อการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ในการเรียนบนเว็บ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
5 ปฏิสัมพันธ์ของสถานการณ์ปัญหาที่นำเสนอบนเว็บ และการสนับสนุนการเรียนในการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาทันตแพทย์
6 การศึกษารูปแบบศูนย์วิทยบริการเครือข่าย สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา
7 ปฏิสัมพันธ์ของติวเตอร์ และ วิธีการมอบหมายภาระงานในการเรียนโดยใช้ปัญหาง่ายและยากเป็นหลักบนเว็บที่มีต่อลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา
8 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนการเตรียมรับของผู้บริหารโรงเรียน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของไทย ระหว่างปี พ.ศ.2545-2554
9 ผลของการสร้างผังความคิด และการเปิดเผยตัวในกระดานสนทนาที่มีผลต่อการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ในการเรียนบนเว็บ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2545
10 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการสอนการพัฒนาโฮมเพจกับระดับความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
11 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งข้อมูลเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างความสามารถ ด้านสารสนเทศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
12 การวิเคราะห์เนื้อหาการศึกษาในเว็บไซด์ยอดนิยมของไทย
13 การเปรียบเทียบลำดับการให้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบฝึกหัดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
14 ผลของระดับความเป็นรูปธรรมในการนำเสนอการสอนเล่นเกมคอมพิวเตอร์พื้นบ้านที่มีต่อความเข้าใจในการเล่นเกมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีรูปแบบการคิดต่างกัน
ปี พ.ศ. 2544
15 ผลของระดับการควบคุมบทเรียนมัลติมีเดียที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
16 ลักษณะของตัวเชื่อมโยงที่มีผลต่อการเลือกการเชื่อมโยงในเว็บการศึกษาของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีแบบการคิดต่างกัน
17 ลักษณะของตัวเชื่อมโยง ที่มีผลต่อการเลือกการเชื่อมโยงในเว็บการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีแบบการคิดต่างกัน
18 การศึกษาเกณฑ์มาตรฐานสื่อการเรียนการสอน สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ปี พ.ศ. 2543
19 การนำเสนอการออกแบบห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนแบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2542
20 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียน พฤติกรรมการเรียน ของการเรียนในมหาวิทยาลัยเสมือนที่มีต่อสัมฤทธิผลทางการเรียนของ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
21 การพัฒนารูปแบบศูนย์วิทยบริการของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอในภาคเหนือตอนบน
22 การประเมินประสิทธิผลของโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทยของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2541
23 การศึกษาบทบาทของสื่อต่อการยอมรับโครงการสุขบัญญัติแห่งชาติของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดชลบุรีและน่าน
ปี พ.ศ. 2540
24 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบบพื้นหลังสำหรับตัวอักษรบนจอคอมพิวเตอร์กับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่มีต่อความยากง่ายในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
25 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนที่เข้าร่วม โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย
26 การนำเสนอรูปแบบเชิงแนวคิดศูนย์วิทยบริการสาธารณะ สำหรับกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
27 การศึกษาฐานข้อมูลสำหรับระบบเครือข่ายข้อมูลทางการศีกษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ กองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา
28 หลักการและกระบวนการของการเรียนรู้และการสอนตามหลักพุทธศาสตร์ : การวิเคราะห์พระไตรปิฎก
ปี พ.ศ. 2537
29 สภาพและปัญหาการใช้สื่อการเรียนการสอนพื้นบ้าน ของครูโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
30 สภาพและปัญหาการใช้สื่อการเรียนการสอนพื้นบ้านของครูโรงเรียนประถมศึกษาในภาคกลาง
31 การศึกษารูปแบบรายการโทรท้ศน์การศึกษาที่เหมาะสมสำหรับเยาวชน ในกรุงเทพมหานคร
32 การวิเคราะห์โปรแกรมประมวลผลคำภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2536
33 สภาพและปัญหาการใช้สื่อการเรียนการสอนพื้นบ้าน ของครูโรงเรียนประถมศึกษาในภาคใต้
34 ความต้องการและความพร้อมในการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์จัด ระบบสารสนเทศ เพื่อจัดการการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
35 การศึกษาการใช้สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ในระดับมัธยมศึกษา
36 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับความเหมือนจริงของภาพในสไลด์กับแบบการเรียน ที่มีต่อความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
37 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเภทบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับระดับความคิดสร้างสรรค์ ที่มีต่อความคล่องในการสร้างสรรค์ภาพในวิชาศิลปศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
38 สภาพและปัญหาการใช้สื่อการเรียนการสอนพื้นบ้านของครูโรงเรียนประถมศึกษาในภาคเหนือตอนบน
39 ผลของสีตัวโน้ตดนตรีที่มีต่อความชัดเจนในการอ่าน ของนักดนตรีวงโยธวาทิตในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2534
40 สภาพ ปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
41 ผลของการใช้ตัวชี้นำที่เป็นคำในแถบวีดิทัศน์ ที่มีต่อการสร้างมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน
42 การศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการใช้ดาวเทียมสื่อสาร เพื่อการศึกษา ในประเทศไทย
43 ผลของการอ้างอิงตนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษจากโปรแกรมวีดิทัศน์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
44 ผลของแบบปฏิสัมพันธ์ในการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และจากบทเรียนแบบโปรแกรมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
45 ผลของสื่อของจริงประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง "ตั๋วแลกเงิน" ของพนักงานธนาคารพาณิชย์
46 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับความคิดสร้างสรรค์กับจินตภาพ ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
47 ลักษณะของภาพย้อนอดีตในวีดิทัศน์ที่มีผลต่อความเข้าใจเนื้อเรื่อง ของนักศึกษาปริญญาตรี
48 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับความคิดสร้างสรรค์ และรูปแบบการนำเสนอภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกรูปทรงเรขาคณิต ที่มีผลต่อความเข้าใจในการมองภาพของนิสิตชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49 แนวโน้มของสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ในปี พ.ศ.2555
ปี พ.ศ. 2533
50 เทคโนโลยีการศึกษา : ความหมายที่หลายคนสับสน
51 ผลของพื้นหลังของตัวอักษรบรรยายประกอบที่แตกต่างกัน ในโปรแกรมวีดิทัศน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6
52 การศึกษาระยะทางในการอ่านตัวอักษรไทยบนแผ่นป้ายจราจรทางหลวงได้ชัดเจนในอัตราเร็วรถที่ต่างกัน
53 แนวโน้มของสื่อการศึกษาสำหรับการศึกษานอกโรงเรียนในปี พุทธศักราช 2552
54 แนวโน้มการผลิตตำราภาษาไทยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2532
55 การเปรียบเทียบความชอบและไม่ชอบของเด็กอนุบาลและผู้ปกครอง ที่มีต่อรูปแบบภาพประกอบหนังสือภาพ
56 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเสนอภาพกราฟิกประกอบ
57 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของสาระในภาพ กับความแตกต่างทางพื้นฐานวัฒนธรรม ที่มีต่อการระลึกภาพได้ของผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือ
58 การนำเสนอรูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
59 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบบการคิดกับเทคนิคการสอนแบบบรรยาย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
60 การเปรียบเทียบการแปลความหมายภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมแตกต่างกัน
61 ผลของชนิดของออร์แกไนเซอร์ก่อนการสอนในบทเรียนวีดิทัศน์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ ของนักศึกษาพยาบาลที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน
62 ความคิดเห็นของคณะกรรมการกลุ่มผลิตและผู้ร่วมผลิตชุดวิชา ที่มีต่อรูปแบบของเอกสารการสอนชุดวิชา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ. 2531
63 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในท้องที่กันดาร จังหวัดแม่ฮ่องสอนกับครูในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการศึกษา
64 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับรูปแบบ ของผลย้อนกลับในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
65 สภาพ ความต้องการ และปัญหาเกี่ยวกับการจัดการด้านสื่อการสอน ของศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
66 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของจุดประสงค์การเรียนกับความถนัดทางภาษา ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
67 การเปรียบเทียบประเภทตัวชี้นำในสิ่งพิมพ์กับระดับความถนัดทางภาษา ที่มีผลต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2530
68 การเปรียบเทียบลักษณะของการ์ตูนเรื่องที่มีผลต่อความเข้าใจในการฟัง ของเด็กปัญญาอ่อน
69 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบบการคิดกับระดับความสมบูรณ์ของภาพ ที่มีต่อสัมฤทธิผลทางการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ด้านความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
70 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการคิดและตำแหน่งของการนำเสนอเรื่องย่อ และศัพท์ในคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
71 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับวิธีการเรียนจากบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนิสิตระดับปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2529
72 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชนิดของออร์แกไนเซอร์ก่อนการสอน กับระดับความถนัดทางภาษาที่มีต่อความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษ ของนักเรียนอาชีวศึกษา
73 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเสนอเนื้อหาในหนังสือภาพขาวดำ กับระดับอายุของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย
74 ปฏิสัมพันธ์ของรูปแบบการเสนอเนื้อหาในหนังสือการ์ตูน กับระดับความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่าน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
75 ปฏิสัมพันธ์ของความซับซ้อนของสีในภาพเขียนกับอัตราเวลาในการเสนอที่มีต่อการจำได้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
76 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีนำเสนอเนื้อหาแบบอุปมานและอนุมาน ในแผนภูมิการสอนกับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มีต่อสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2528
77 ปฏิสัมพันธ์ของตำแหน่งคำถามกับรูปแบบการคิด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
78 สัดส่วนของตัวอักษรไทยที่มีความง่ายในการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
79 ความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกชมรายการโทรทัศน์ กับฐานะทางสังคมมิติ สัมฤทธิผลทางการเรียนและสถานภาพทางครอบครัวของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในกรุงเทพมหานคร
80 ผลของการ์ตูนสีเหมือนจริง และสีไม่เหมือนจริงต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ ที่มีระดับความคิดสร้างสรรค์ต่างกัน
81 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชนิดของภาพกับรูปแบบการคิดที่มีต่อการจำภาพได้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
82 ปฏิสัมพันธ์ของตำแหน่งคำถามกับรูปแบบการคิด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
83 การวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบการสอนทางไกล ของอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
84 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2527
85 ผลของรูปแบบของตัวชี้ความลึกต่อการรับรู้ความลึกในภาพสองมิติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่
86 การเปรียบเทียบสัดส่วนของภาพกับพื้นที่ที่มีต่อการจำภาพได้ ของนักเรียนชั้นประศึกษาปีที่สาม
87 ปฏิสัมพันธ์ของรูปต่างๆ ของตัวชี้ภาพกับระดับการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2514
88 ขนาดตัวอักษรไทยที่ใช้เป็นอุปกรณ์การสอนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา